Český lékopis 1997

Gonadotropinum chorionicum

Choriový gonadotropin

CAS 9002-61-3

Je to suchý přípravek, který obsahuje placentární glykoproteiny s luteinizačním účinkem. Účinnost je nejméně 2500 m.j. v miligramu.

Výroba

Extrahuje se z moči těhotných žen vhodnými frakcionačními postupy a suší se v podtlaku nebo se lyofilizuje. Připravuje se v podmínkách, které omezují nebo vylučují bakteriální a virovou kontaminaci. Výrobní postup prokazatelně snižuje jakoukoli virovou kontaminaci, jako virem hepatitidy nebo HIV, vhodnými validovanými metodami.

VIastnosti

Bílý nebo žlutavě bílý amorfní prášek. Je rozpustný ve vodě.

Zkouška totožnosti

Podá-li se infantilním potkanům, jak je předepsáno v odstavci Stanovení účinnosti, vyvolá zvýšení hmotnosti semenných váčků a prostaty.

  Zkoušky na čistotu

  Voda. Nejvýše 5 %.Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití methanolu bezvodého R jako vnitřního standardu. Použije se suché sklo, které se může ošetřit silikonem.

  Roztok vnitřního standardu. 15 µ methanolu bezvodého R se zředí 2 propanolem RI na 100 ml.

  Zkoušený roztok (a). 4 mg se rozpustí v 0,5 m12 propanolu Rl.

  Zkoušený roztok (b). 4 mg se rozpustí v 0,5 ml roztoku vnitřního standardu. Porovnávací roztok. 10 µl vody R se přidá k 50 ml roztoku vnitřního standardu.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Teplota kolony je 120 °C a teplota detektoru 150 °C.

  Nastříkne se zvolené množství každého roztoku. Obsah vody se vypočítá za předpokladu, že hustota vody (2.2.5) při 20 °C je 0,9972 g/ml a odečte se množství vody stanovené v roztoku vnitřního standardu.

  Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Pyrogenní látky (2.6.8). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího pyrogenní látky, vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky, při níž se na 1 kg hmotnosti králíka vstříkne nitrožilně množství odpovídající 300 m.j. rozpuštěné nejvýše v 1 ml sterilního roztoku chloridu sodného (9 g/l) prostého pyrogenních látek.

  Stanovení účinnosti

  Účinnost se stanoví za daných podmínek porovnáváním účinku zkoušené látky na zvýšení hmotnosti semenných váčků (nebo prostaty) infantilních potkanů se stejným účinkem mezinárodního standardu choriového gonadotropinu nebo referenčního přípravku kalibrovaného v mezinárodních j ednotkách.

  Mezinárodní jednotka je účinnost obsažená v deklarovaném množství mezinárodního standardu, který obsahuje směs lyofilizovaného extraktu choriového gonadotropinu z moči těhotných žen s laktosou. Hodnotu účinnosti mezinárodního standardu v mezinárodních jednotkách vyhlašuje Světová zdravotnická organizace.

  Použijí se infantilní samci stejného kmene potkana ve stáří 19 až 28 dní, jejichž rozdíl ve stáří činí nejvýše 3 dny a největší rozdíl v hmotnosti nejtěžšího a nejlehčího potkana je 10 g. Potkani se náhodně rozdělí do šesti stejných skupin po nejméně pěti zvířatech. Pokud je dosažitelný vrh o šesti zvířatech, rozděli se tato zvířata do všech skupin a označí se.

  Zvolí se tři dávky referenčního přípravku a tři dávky zkoušeného přípravku tak, aby nejnižší dávka postačovala k vyvolání pozitivní odpovědi u některých potkanů a nejvyšší dávka k vyvolání největší odpovědi u celé skupiny potkanů. Použijí se dávky v geometrické řadě. V předběžné zkoušce se použije přibližná výchozí hodnota celkových dávek 4 m.j., 8 m.j. a 16 m.j. Použité dávky budou závislé na citlivosti použitých zvířat, která může značně kolísat.

  Celková množství zkoušeného přípravku a referenčního přípravku, která odpovídají denním dávkám, se odděleně rozpustí v tlumivém roztoku fosforečnan-albuminovém o pH 7,2 R talc, aby denní dávka byla podávána v obj emu asi 0,5 ml. Přidá se vhodná protimikrobní konzervační látka, jako např. fenol (4 g/l) nebo thiomersal (0,02 g/l). Roztoky se uchovávají při teplotě (5 f 3) °C.

  Během následujících 4 dnů se každému zvířeti příslušné skupiny vstřikuje podkožně v pravidelném čase denní dávka. Pátý den za 24 h po posledním podání se potkani usmrtí a vyjmou se semenné váčky. Cizí tekutiny a tkáně se odstraní a váčky se ihned zváží. Výsledky se vypočítají běžnými statistickými metodami. jako odpověď se použije hmotnost váčků. (K přesnosti zkoušky se může použít vhodné srovnání hmotnosti orgánu s hmotností zvířete a může být použita kovarianční analýza).

  Zjištěná účinnost je nejméně 80 % a nejvýše 125 % deklarované účinnosti. Interval spolehlivosti (P = 0,95) zjištěné účinnosti je nejméně 64 % a nejvýše 156 % deklarované účinnosti.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných, zabezpečených obalech, chráněn před světlem a při teplotě 2 °C až 8 °C. Je-li látka sterilní, uchovává se ve sterilních vzduchotěsných zabezpečených obalech.
  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: