Český lékopis 1997

Gossypii oleum hydrogenatum

1999

Hydrogenovaný bavlníkový olej 

Je to produkt získaný čištěním a hydrogenací oleje získaného ze semen pěstovaných rostlin různých odrůd druhu Gossypium hirsutum L. nebo jiných druhů rodu Gossypium. Obsahuje většinou triacylglyceroly kyseliny palmitové a kyseliny stearové.

Vlastnosti

Bílá hmota nebo prášek, který zahřátím taje na čirou světle žlutou kapalinu. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dichlormethanu a v toluenu, velmi těžce rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Teplota tání, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Teplota tání (2.2.14).57 °C až 70 °C.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,5; 10,0 g se rozpustí v 50 ml horké směsi stejných objemových dílů lihu 96% R a toluenu R, předem zneutralizované hydroxidem draselným 0,1 mol/l VS za použití 0,5 ml fenolftaleinu RSl jako indikátoru. Titruje se ihned ještě horký roztok.

Peroxidové číslo (2.5.5). Nejvýše 5,0.

Nezmýdelnitelné látky (2.5.7). Nejvýše 1,0 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Zásaditě reagující látky. 2,0 g se rozpustí opatrným zahřátím ve směsi složené z 1,5 ml lihu 96% R a 3 ml toluenu R a přidá se 0,05 ml roztoku modři bromfenolové R (0,4 g/l) v lihu 96% R. Ke změně zbarvení na žluté se spotřebuje nejvýše 0,4 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS.

Cizí mastné oleje. Podíl mastných kyselin (2.4.22, Metoda A).

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje 35 min na 180 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 250 °C.

Podíl mastných kyselin oleje má toto složení:

Nikl. Nejvýše 1 μg Ni/g. Provede se atomová absorpční spektrometrie (2.2.23, Metoda II).

Zkoušený roztok. 5,0 g se převede do předem zváženého vyžíhaného platinového nebo křemenného kelímku a opatrně se zahřívá. Zkoušená látka se zabalí do bezpopelného filtračního papíru a opatrně se spálí. Po spálení zkoušené látky se zahřívání přeruší a pak se žíhá v muflové peci při 600 °C, dokud není popel bílý. Po ochlazení se zbytek převede dvakrát 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS do 25ml odměrné baňky. Přidá se 0,3 ml kyselinry dusičné R a zředí se vodou destilovanou R na 25,0 ml.

Porovnávací roztoky. Připraví se tři porovnávací roztoky přidáním 1,0 ml, 2, 0 ml a 4,0 ml základního roztoku niklu (0,2 kCg Ni/ml) ke 2,0 ml zkoušeného roztoku a zředěním vodou destilovanou R na 10,0 ml.

Měří se absorbance při 232 nm za použití niklové lampy s dutou katodou jako zdroje záření, grafitové pícky jako atomizátoru a argonu R jako nosného plynu.

Uchování

Chráněn před světlem.