Český lékopis 1997

Lithii citras

Citronan lithný

C6H5Li3O7 . 4H2O Mr 281,99
Mr bezvodého 209,92
CAS 6080-58-6

Je to tetrahydrát lithné soli kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C6H5Ll3O7.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý jemný krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Zkoušená látka po navhčení kyselinou chlorovodíkovou R barví nesvítivý plamen červeně.
 2. 3 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se zředí vodou R na 10 ml a přidají se 3 ml jodistanu draselného s chloridem železitým RS; vzniká bílá nebo žlutavě bílá sraženina.
 3. K 1 ml roztoku S se přidají 4 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce na citronany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zřeďí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Kysele nebo zásadně reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Na změnu zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS nebo 0,2 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

  Snadno zuhelnitelné látky. K 0,20 g upráškované zkoušené látky se přidá 10 ml kyseliny sírové R, zahřívá se 60 min ve vodní lázni při (90 f 1) °C a rychle se ochladí. Roztok není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok ŽZ nebo ZŽZ (2.2.2, Metoda II).

  Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zřeďí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 µg/g).

  Št'avelany. 0,50 g se rozpustí ve 4 ml vody R, přidají se 3 ml kyreliny chlorovodíkové R, 1 g zinku R granulovaného a zahřívá se 1 min na vodní lázni. Potom se nechá 2 min stát, tekutina se sleje do zkumavky obsahující 0,25 ml roztoku fenylhydraziniumchloridu R (10 g/l) a zahřeje se k varu. Rychle se ochladí, převede se do oďměrného válce, přidá se stejný objem kyreliny chlorovodíkové R a 0,25 ml hexakyanoželezitanu draselného RS. Směs se protřepe a nechá se 30 min stát; růžové zbarvení roztoku není intenzívnější než porovnávací roztokpřipravený současně stejným způsobem za použití 4 ml roztoku kyseliny štávelové R (0,05 gn) (300 µg/g, počítáno jako bezvodý šťavelanový iont).

  Sírany (2.4.13). Ke 3 ml roztoku S se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové RS a zřeďí se vodou destilovanou R na 17 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (500 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 15 ml směsi 2 ml kyseliny chlorovodíkové RS a 15 ml základního roztoku na sírany (1 D g S04/ml). Opalescence se hodnotí po 15 minutách.

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 g Pb/ml).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 24,0 % až 27,0 %, stanoví se s 0,100 g. Po přidání zkoušené látky se před utratí 15 min míchá. Provede se slepá zkouška.

  Stanovení obsahu

  80,0 mg se rozpustí zahřátím asi na 50 °C v 50 ml kyseliny octové bezvodé R a ochladí se. Titruj e se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,25 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru do změny žlutého zbarvení roztoku na zelené.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 7,00 mg C6H5Li3O7.

  Uchovávání.

  Ve vzduchotěsných obalech.
  Separandum.