Český lékopis 1997

Magnesiioxidum ponderosum

Těžký oxid hořečnatý

MgO Mr 40,30 CAS 1309-48-4

Vyžíhán předepsaným způsobem, obsahuje 98,0 % až 100,5 % sloučeniny MgO.

Vlastnosti

Jemný bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, která po protřepání se zkoušenou látkou reaguje zásaďitě na fenolftalein. Rozpouští se ve zředěných kyselinách s nejvýše slabým šuměním. Zdánlivý objem: 15 g zaujímá objem asi 30 ml.

Zkouška totožnosti

Asi 15 mg se rozpustí ve 2 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zneutralizuje se hydroxidem sodným zředěným R4. Roztok vyhovuje zkoušce na hořčík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve směsi 70 ml kyseliny octové R a 30 ml vody destilované R, vaří se 2 min, ochladí se a zředí na 100 ml kyselinou octovou zředěnou R4. Pokud je třeba, přefiltruje se přes předem vyžíhaný a zvážený porcelánový nebo křemenný filtrační kelímek vhodné porozity, aby byl získán čirý filtrát.

  Vzhled roztoku. Roztok S není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok H s (2.22, Metoda II).

  Rozpustné látky. K 2,00 g se přidá 100 ml vody R a vaří se 5 min. Horká tekutina se zfiltruje přes filtr ze slinutého skla (40), ochladí se a zředí vodou R na 100 ml. 50 ml filtrátu se odpaří do sucha a vysuší při 100 °C až 105 °C. Zbytek váží nejvýše 20 mg (2,0 %).

  Látky nerozpustné v kyselině octové. Případný zbytek získaný při přípravě roztoku S, promytý, vysušený a vyžíhaný při 600 °C, váží nejvýše 5 mg (0,1 %).

  Chloridy (2.4.4). 1 ml roztoku S zředěného na 15 ml vodou R vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (0,1 %).

  Sírany (2.4.13). 0,3 ml roztoku S zředěného na 15 ml vodou destilovanou R vyhovuje limitní zkoušce na Sírany (1,0 %).

  Arsen (2.4.2). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (4 µg/g).

  Vápník (2.4.3). 1,3 ml roztoku S se zředí na 150 ml vodou destilovanou R. 15 ml tohoto roztoku vyhovuje umitní zkoušce na vápník (1,5 %).

  Těžké kovy (2.4.8). K 20 ml roztoku S se přidá 15 ml kyseliny chlorovodíkové RS a třepe se 2 min s 25 ml isobutylmethylketonu R Po oddělení vrstev se voďná vrstva odpaří do sucha, zbytek se rozpustí v 1 ml kyseliny octové R a zředí se vodou R na 30 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (30, µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

  Železo (2.4.9). 0,15 g se rozpustí v 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku zředěného vodou R na 10 ml vyhovuje limitní zkoušce na železo (0,07 %).

  Ztráta žíháním. Nejvýše 8,0 %; 1,00 g látky se žíhá při 900 °C.

  Stanovení obsahu

  0,700 g se rozpustí ve 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 100,0 ml. S 10,0 ml tohoto roztoku se provede chelatometrická titrace hořčíku (2.5.11).

  1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 4,030 mg MgO.

  Uchovávání.

  V dobře uzavřených obalech.