Český lékopis 1997

Mitoxantroni dihydrochloridum

1998

Mitoxantroniumdichlorid

Synonymum. Mitoxantroni hydrochloridum

 

C22H30Cl2N4O6 Mr 517,41 CAS 70476-82-3

Je to 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamonio)ethylamino]-9,10-dioxo-anthracendichlorid. Počítáno na bezvodou a ethanolu prostou látku, obsahuje 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C22H30Cl2N4O6.

Vlastnosti

Tmavě modrý elektrostatický a hygroskopický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v methanolu a prakticky nerozpustný v acetonu.

UPOZORNĚNÍ: Mřtoxantroniumdichlorid a mitoxantron nečistota A jsou elektrostatické. Pro navažování a další manipulaci s nimi se doporučuje použít vhodné antřstatické pomůcky.

Zkoušky totožnosti

  1. 2 mg až 3 mg se rozpustí v 1 ml methanolu R zahřátím ve vodní lázni 40 °C až 50 °C teplé a potom se odpaří do sucha proudem dusíku, je-li třeba mírným zahřátím. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zbytku se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. mitoxantroniumdichloridu.
  2. Vyhovuje zkoušce (b) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Ethanol. Nejvýše 1,6 %. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití 1-propanolu R jako vnitřního standardu.

Roztok vnitřního standardu. 2,0 ml 1-propanolu R se zředí vodou R na 100 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100 ml.

Zkoušený roztok. 0,100 g se smíchá s 2,0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se vodou R na 5,0 ml. Baňka se umístí na 2 min do ultrazvukové lázně a pak se 2 min protřepává. Pokud je to nutné, opakuje se postup v ultrazvukové lázni a třepání do rozpuštění.

Porovnávací roztok. 2,0 ml ethanolu R se zředí vodou R na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku a 10,0 ml roztoku vnitřního standardu se zředí vodou R na 25,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 120 °C, teplota nástřikového prostoru se udržuje na 175 °C a detektoru na 210 °C.

Nastříkne se 1 µl zkoušeného roztoku a 1 µl porovnávacího roztoku. Retenční časy jsou asi 1 min pro ethanol a asi 2 min pro 1-propanol. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku je rozlišení mezi píky ethanolu a 1-propanolu nejméně 6. Vypočítá se obsah ethanolu v procentech za použití jeho hustoty při 20 °C (2.2.5), která je 0,790 g/cm3.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) postupem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %) a součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2 %). Nepřihlíží se k píkům s plochou menší, než je plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 6,0 %;stanoví se s 0,300 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v asi 40 ml mobilní fáze, je-li třeba v ultrazvukové lázni, a zředí se stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 20,0 mg mitoxantroniumdichloridu CRL se rozpustí v asi 40 ml mobilní fáze, je-li třeba v ultrazvukové lázni, a zředí se stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100 ml.

Porovnávací roztok (c). 2,0 mg mitoxantronu nečistotyA CRL se rozpustí v 1,0 ml porovnávacího roztoku (a).

Porovnávací roztok (d). 1 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí mobilní fází na 10 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se odděleně po 50 µl každého roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) je rozlišení mezi dvěma hlavními píky nejméně 3,0. Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající trojnásobku retenčního času hlavního píku. Vypočítá se obsah CZZH3OC12Na06 v procentech z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a) a deklarovaného obsahu CZZHsoC12Na06 v mitoxantroniumdichloridu CRL.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.

Nečistoty

  1. R1 = R3 = H, R2 = OH: 1-amino-5,8-dihydroxy-4-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino] anthracen-9,10-dion,
  2. R1 = R2 = H, R3 = CH2-CH2-NH-CH2-CH2OH: 5-hydroxy-1,4-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylaminu]anthracen-9,10-dion,
  3. R1 = Cl, R2 = OH, R3 = CH2-CH2-NH-CH2-CH2OH: 2-chlor-1,4-dihydroxy-5,8-bis[2-(2-hydroxyethylamino)ethylaminu]anthracen-9,10-dion,
  4. 8,11-dihydroxy-4-(2-hydroxyethyl)-6-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-1,2-3-4-tetrahydronafto[2,3-f]chinoxalin-7,12-dion.