Český lékopis 1997

Natrii dihydrogenophosphas dihydricus

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Synonymum. Natrium dihydrogenphosphoricum

 

NaH2PO4 . 2H2O Mr 156,01
Mr bezvodého 119,98
CAS 13472-35-0

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 100,5 % sloučeniny NaH2PO4.

Vlastnosti

Bílý prášek nebo bezbarvé krystaly. Je velmi snaďno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v kilu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je slabě kyselý (2.2.4). B. Roztok S vyhovuje zkouškám na fosforečnany (2.3.1).
  2. Roztok S předem zneutralizovaný roztokem hydroxidu draselného R (100 g/l) vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 4,2 až 4,5; měří se 5 ml roztoku S zředěného 5 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

Redukující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 0,25 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l VS a 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 5 min se zahřívá ve vodní lázni; roztok zůstává slabě červený.

Chloridy (2.4.4). 2,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 µg/g).

Sírany (2.4.13). K 5 ml roztoku S se přidá 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (300 µg/g).

Arsen (2.4.2). 0,5 g vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (10 µg/g).

Ztráta sušením (2.2.32).. 21,5 % až 24,0 %; 0,500 g se suší v sušárně při 130 °C.

Stanovení obsahu

2,500 g se rozpustí ve 40 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS prostým uhličitanů za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 0,120 g NaH2PO4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.