Český lékopis 1997

Natrii hydrogenophosphas

2001

Hydrogenfosforečnan sodný

Synonyma. Dinatrii phosphas anhydricus, Natrii hydrogenophosphas anhydricus

 

Na2HPO4 Mr 141,96 CAS 7558-79-4

Je to bezvodý hydrogenfosforečnan sodný. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny Na2HPO4.

Vlastnosti

Bílý prášek, hygroskopický, dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je slabě alkalický (2.2.4).
 2. Zkouška Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 3. Roztok S vyhovuje zkouškám (b) na fosforečnany (2.3.1).
 4. Roztok S vyhovuje zkouškám (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Redukující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 0,25 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l RS a zahřívá se 5 min na vodní lázni; zbarvení roztoku zůstane slabě červené.

  Dihydrogenfosforečnan sodný. Ze spotřeby kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS (25 ml) a spotřeby hydroxidu sodného 1 mol/l VS (n1 ml a n2 ml) ze zkoušky Stanovení obsahu se vypočítá poměr:

  n2 - 25 ,
  25 - n1

  který je nejvýše 0,025.

  Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí kyselinou dusičnou zředěnou RS na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 μg/g).

  Sírany (2.4.13). K 6 ml roztoku S se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (500 μg/g).

  Arsen (2.4.2). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

  Železo (2.4.9). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na železo (20 μg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 5 ml základního roztoku olova (1 µg/g) a 5 ml vody R.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %, 1,000 g se suší 4 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Stanovení obsahu

  1,600 g (m) se rozpustí ve 25,0 ml vody prosté oxidu uhličitého R a přidá se 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS. Titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) do prvního inflexního bodu (n1 ml). Pokračuje se v titraci do druhého inflexního bodu (celková spotřeba hydroxidu sodného 1 mol/l VS, n2 ml).

  Obsah Na2HPO4 v procentech se vypočítá ze vzorce:

  1420(25 - n1) ,
  m(100 - d)

  v němž značí:

  d - ztrátu sušením v procentech.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.