Český lékopis 1997

Natrii hydrogenophosphas dihydricus

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Synonymum. Dinatrii phosphas dihydricus

Na2HPO4 . 2H2O Mr 177,99 CAS 10028-24-7

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny Na2HPO4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek nebo bezbarvé krystalky. Je dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, je slabě alkalický (2.2.4).
 2. Zkouška Ztráta sušením, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 3. Roztok S vyhovuje zkoušce (b) na fosforečnany (2.3.1).
 4. Roztok S vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Redukující látky. K 5 ml roztoku S se přidá 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 0,25 ml manganistanu draselného 0,02 mol/l RS a zahřívá se 5 min na vodní lázni; zbarvení roztoku zůstane slab ě červené.

  Dihydrogenfosforečnan sodný. Ze spotřeby kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS (25 ml) a spotřeby hydroxidu sodného 1 mol/l VS (n, ml a n2ml) ze Zkoušky Stanovení obsahu se vypočítá poměr:

  n2 - 25 ,
  25 - n1

  který je nejvýše 0,025.

  Chloridy (2.4.4). K 2,5 ml roztoku S se přidá 10 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (400 µg/g).

  Sírany (2.4.13). K 3 ml roztoku S se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné PcS a zředí se vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (0,1 %).

  Arsen (2.4.2). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (4 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 µg Pb/ml).

  Železo (2.4.9). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (40 µg/g).

  Ztráta sušením (2.2.32). 19,5 % až 21,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 130 °C.

  Stanovení obsahu

  2,000 g (m g) se rozpustí v 50 ml vody R a přidá se 25,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS. Titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20) k prvnímu inflexnímu bodu pH křivky (n, ml). Pokračuje se v titraci do druhého inflexního bodu křivky (celková spotřeba hydroxidu sodného 1 mol/l VS, n2 ml).

  Obsah Na2HP04 v procentech se vypočítá ze vzorce:

  1420(25 - n1) ,
  m(100 - d)

  v němž značí:

  d- ztrátu sušením v procentech.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.