Český lékopis 1997

Natrii octanoas

2000

Natriumoktanoat

Synonymum. Natrii caprylas

C8H15NaO2 Mr 166,20 CAS 1984-06-1

Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C8H15NaO2.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je velmi snadno rozpustný nebo snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v kyselině octové, mírně rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v acetonu.

Zkoušky totožnosti

 1. Hodnotí se chromatogramy získané při zkoušce Pňbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku přibližně odpovídá retenčnímu času a velikost) hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).
 2. K 0,2 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,3 ml vody R. Roztok vyhovuje zkoušce (b) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 25 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (1.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 8,0 až 10, 5; měri se roztok S.

  Příbuzné látky. Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Zkoušený roztok. 0,116 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 5 ml. Přidá se 1 ml kyseliny sírové R 2,8% (Y/V) a protřepe se s 10 ml ethylacetatu R. Organická vrstva se oddělí a vysuší nad síranem sodným bezvodým R.

  Porovnávací roztok (a). 0,10 g kyseliny oktanové CRL se rozpustí v ethylacetatu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1 ml zkoušeného roztoku se zředí ethylacetatem R na 100 ml. 5 ml tohoto roztoku se zředí ethylacetatem R na 50 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  s následujícím teplotním programem:

    Čas
  (min)
  Teplota
  (°C)
  Rychlost
  (°C/min)
  Poznámky
  kolona 0 - 1 100 - izotermicky
  1 - 25 100 → 220 5 lineární gradient
  25 - 35 220   izotermicky
  nástřikový prostor   250  
  detektor 250

  Nastříkne se 1 μl porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže hlavní pík na chromatogramu má poměr signálu k šumu nejméně 5.

  Nastříkne se 1 μl zkoušeného roztoku a 1 μl porovnávacího roztoku (a). Obsah pňbuzných látek v procentech se vypočítá obvyklým postupem (metodou normalizace) z ploch piků na chromatogramu zkoušeného roztoku. Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,5 násobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) a k píkům rozpouštědla. Obsah žádné příbuzné látky není větší než 0, 3 % a součet obsahů příbuzných látek není větší než 0,5 %.

  Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí v kyselině octové ledové R a zředí se jí na 10 ml. Přidá se 10 ml lihu 96% R. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (10 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 1 ml základního roztoku olova (10 Pg Pb/ml) a 9 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny octové ledové R a lihu 96% R.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 3, 0 %, stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,150 g se rozpustí v 50 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 16,62 mg C8H15NaO2.

  Nečistoty

  1. kyselina hexanová,
  2. kyselina heptanová,
  3. kyselina nonanová,
  4. kyselina dekanová,
  5. kyselina valproová,
  6. R = CH3: methyloktanoat,
  7. R = C2H5: ethyloktanoat,
  8. methyldekanoat,
  9. 2-undekanon,
  10. (RS)-5-butyltetrahydrofuran-2-on (lakton kyseliny γ-hydroxyoktanové).