Český lékopis 1997

Natrii tetraboras decahydricus

2001

Dekahydrát tetraboritanu sodného

Synonyma. Borax, Natrii tetraboras, Natrium tetraboricum

 

Na2B4O7.10H2O Mr 381,37
Mr bezvodého 201,22
CAS 1303-96-4

Je to dekahydrát tetraboritanu disodného. Obsahuje 99,0 % až 103,0 % sloučeniny Na2B4O7.10H2O.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek, bezbarvé krystaly nebo krystalická zvětrávající hmota. Je dobře rozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný ve vroucí vodě, snadno rozpustný v glycerolu.

Zkoušky totožnosti

 1. K 1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 0,1 ml kyseliny sírové R, 5 ml methanolu R a zapálí se. Plamen má zelený okraj.
 2. K 5 ml roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Roztok se zbarví červeně. Po přidání 5 ml glycerolu 85% R barva zmizí.
 3. Roztok S vyhovuje zkoušce na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 4,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 9,0 až 9,6; měří se roztok S.

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (50 μg/g). Použije se 1,0 ml kyseliny octové R místo předepsaného 0,5 ml. Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 3 ml základního roztoku síranů (10 μg SO4/ml) a 12 ml vody destilované R.

  Amonium (2.4.1).6 ml roztoku S se zředí vodou R na 14 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na amonium (10 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 2,5 ml základního roztoku amonia (1 μg NH4/ml) a 7,5 ml vody R.

  Arsen (2.4.2). 5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (5 μg/g).

  Vápník (2.4.3). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na vápník (100 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 6 ml základního roztoku vápníku (10 μg Ca/ml) a 9 ml vody destilované R.

  Těžké kovy (2.4.8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (25 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (1 μg Pb/ml).

  Stanovení obsahu

  20 g mannitolu R se rozpustí, je-li třeba zahřátím, ve 100 ml vody R. Po ochlazení se přidá 0,5 ml fenolftaleinu RS a neutralizuje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do vzniku růžového zbarvení. K tomuto roztoku se přidají 3,00 g zkoušené látky a zahřívá se do úplného rozpuštění. Po ochlazení se titruje hydroxidem sodným 1 mol/l VS opět do vzniku růžového zbarvení.

  1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 0,1907 g Na2B4O7.10H2O.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.