Český lékopis 1997

Nonoxinolum 9

2000

Nonoxinol 9

CAS 26027-38-3

Je to tekutá směs obsahující hlavně monononylfenylethery makrogolů odpovídajících vzorci: C9H19C6H4(OCH2CH2)n OH, kde průměrná hodnota n je asi 9, ale může být mezi 4 a 16. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 95,0 % až 105,0 % sloučeniny vyjádřené jako α-(4-nonylfenyl)-ω-hydroxynona(oxyethylen).

Vlastnosti

Čirá bezbarvá až světležlutá viskózní kapalina, mísitelná s vodou, lihem 96% a olejem olivovým.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem nonoxinolu CRL. Látky se zkouší jako tenké filmy mezi destičkami chloridu sodného R.
 2. Hodnotí se chromatogramy získané ze Stanovení obsahu. Retenční časy píků na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají přibližně retenčním časům píků na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Zkoušky na čistotu

  Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,2; stanoví se s 10,0 g zkoušené látky rozpuštěné v 50 ml předepsané směsi rozpouštědel.

  Makrogol. Nejvýše 1,6 %. Asi 10,000 g se převede do 250ml kádinky, přidá se 100 ml ethylacetatu R a magnetickou míchačkou se plynule míchá do rozpuštění. Pomocí 100 ml roztoku chloridu sodného R (292 g/l) se převede do 500ml dělicí nálevky opatřené skleněnou zátkou. Nálevka se uzavře a 1 min se protřepává, pak se opatrně otevře, do směsi se ponoří teploměr a dělicí nálevka se postaví tak, aby byla částečně umístěna ve vodní lázni při 50 °C. Dělicí nálevkou se jemně pohybuje tak, aby vnitřní teplota dosáhla 40 °C až 45 °C, pak se ihned vyjme z lázně, vnější povrch se osuší a spodní vrstva se vypustí do jiné 500ml dělicí nálevky. Stejným způsobem se vrchní vrstva extrahuje ethylacetatem R a podruhé se extrahuje 100 ml čerstvě připraveného roztoku chloridu sodného R (292 g/l). Obě spodní vrstvy se spojí, promyjí se 100 ml ethylacetatu R a spodní vrstva se vypustí do čisté 500ml dělicí nálevky, ethylacetatová vrstva se odstraní. Spodní vrstva se protřepe dvakrát se 100 ml dichlormethanu R. Spodní vrstvy se vypustí přes složený filtrační papá, spojí se v 250ml kádince a odpaří se na vodní lázni do sucha. Pokračuje se v zahřívání až do vymizení pachu dichlormethanu. Kádinka se ochladí, přidá se 25 ml acetonu R a zbytek se rozpustí za použití magnetické míchačky. Zfiltruje se přes složený filtrační papá do zvážené 250ml kádinky, filtr se dvakrát promyje 25 ml acetonu R. Odpaří se na vodní lázni do sucha a suší se 1 h při 60 °C ve vakuu. Po ochlazení se kádinka zváží.

  Teplota zakalení. 52 °C až 56 °C. 1,0 g se převede do 250ml kádinky, přidá se 99 g vody R a míchá se do rozpuštění. Asi 30 ml tohoto roztoku se převede do 70ml zkumavky. Zkumavka se zahřívá na vodní lázni za plynulého míchání teploměrem do zakalení roztoku. Zkumavka se ihned vyjme z vodní lázně tak, aby se teplota nezvýšila o více než 2 °C a pokračuje se v míchání.

  Teplota zakalení je teplota, při které se roztok dostatečně vyčeří tak, aby byla plně vidět celá rtuťová nádobka teploměru.

  Zbytkový ethylenoaid a dioxan (2.4.25). Nejvýše 1 µg/g ethylenoxidu a nejvýše 50 pglg dioxanu.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 5 %;stanoví se s 5,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů ethylacetatu R a hexanu R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí rozpouštědel na 25, 0 ml a promíchá se.

  Porovnávací roztok. 50,0 mg nonoxinolu 9 CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů ethy-acetatu R a hexanu R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí rozpouštědel na 25,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 100 μl zkoušeného roztoku a 100 μl porovnávacího roztoku.

  Oligomery nonoxinolu eluují jako dobře rozlišené ostré píky. Pro stanovení oligomerů se použijí retenční časy. Měří se odezva každého píku.

  Součet ploch píků odpovídajících nonoxinolům s délkou řetězce n < 4 nebo n > 16 není větší než 1,0 % součtu ploch píků odpovídajících nonoxinolům s délkou řetězce n = 4 až n = 16.

  Uchováváni

  Ve vzduchotěsných obalech.