Český lékopis 1997

Opium crudum

Surové opium

Synonymum. Opium

Surové opium je určeno výhradně jako výchozí surovina pro přípravu galenických přípravků. Samostatné se nesmí vydat.

Je to na vzduchu usušená mléčná šťáva získaná z druhu Papaver somniferum L. náríznutím nezralých plodů. Obsahuje nejméně 10,0 % morfinu (C17H19NO3; Mr 285,34) a nejméně 2,0 kodeinu (C18H21NO3; Mr 299,37), počítáno na drogu vysušenou při 100 °C až 105 °C.

Vlastnosti

Jsou to černohnědé kusy charakteristického pachu, různé velikostí, které bývají měkké a lesklé, po usušení tvrdé a křehké.

Mikroskopický popis, viz Zkouška totožnosti A.

Zkoušky totožnosti

Odstraní se slupka, zkoušená látka se nakrájí na tenké plátky; je-li třeba, suší se 48 h při 60 °C a pak se upráškuje (SDO).

 1. Pozoruje se pod mikroskopem. V suspenzi surového opia v roztoku hydroxidu draselného R (20 g/l) jsou patrna zrnka mléčné šťávy nahromaděná v neuspořádanou hmotu a světle hnědá protáhlá vlákna. Mohou být patrny úlomky cév a řidčeji i protáhlé, světlo lámající krystaly; stejně tak malý počet okrouhlých pylových zrn a úlomky protáhlých vláken. Mohou být přítomny ostře zašpičatělé chlupy různé délky a malé množství škrobových zrn zanesených v průběhu zpracování. Mohou být patrny úlomky epikarpu, tvořené mnohohrannými buňkami se stěnami ztlustlými a hvězdicovým luminem.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 0,10 g práškované drogy se rozetře s 5 ml lihu 70% R (V/V), přidají se 3 ml lihu 70% R (V/V); směs se převede do kuželové baňky na 25 ml a zahřívá se 30 min ve vodní lázni při 50 °C až 60 °C za stálého míchání. Po ochlazení se zfiltruje, filtr se promyje lihem 70% R (V/V) a filtrát se jím zředí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok. 2,0 mg papaveriniumchloridu R, 12,0 mg kodeiniumdihydrogenfosfatu R, 12,0 mg noskapiniumchloridu R a 25,0 mg morfiniumchloridu R se rozpustí v lihu 70% R (V/V) a zředí se jím na 25,0 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů (20 mm x 3 mm) po 20 µl obou roztoků. Vyvíjí se čerstvě připravenou směsí objemových dílů amoniaku 26 % R, lihu 96% R, acetonu R a toluenu R (2 + 6 + 40 + 40) po dráze 15 cm. Vrstva se suší 15 min při 100 °C až 105 °C. Po ochlazení se postříká jodobismutitanem draselným RS2 a pak roztokem kyseliny sírové R (4 g/l). Na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou oranžově červené až červené skvrny; v dolní části skvrna odpovídající morfinu, nad ní podobně zbarvená skvrna odpovídající kodeinu, v horní části skvrna odpovídající papaverinu a nad ní skvrna odpovídající noskapinu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou skvrny odpovídající polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku; mezi skvrnami odpovídajícími kodeinu a papaverinu může být tmavě červená skvrna (thebain).

 3. 1,0, g práškované drogy se protřepává 5 min s 5 ml vody R a pak se zfiltruje. Filtrát se smíchá s 0,25 ml chloridu železitého RS2; vznilrne červené zbarvení, které se po přidání 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS nemění.

  Zkoušky na čistotu

  Thebain. Nejvýše 3,0 %, počítáno na vysušenou drogu. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. Připraví se způsobem popsaným ve Stanovení obsahu.

  Porovnávací roztok. 25,0 mg thebainu R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 25,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Stanoví se způsobem popsaným ve Stanovení obsahu.

  Zkoušku lze hodnotit, je-li hmotnostní rozdělovací poměr thebainu nejméně 3,0 a počet teoretických pater nejméně 3000. Obsah thebainu v procentech se vypočítá podle vzorce uvedeného ve Stanovení obsahu.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 15,0 %, 1,000 g opia nařezaného na tenké plátky se suší 4 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 6,0 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 1,00 g opia nakrájeného na tenké plátky se suspenduje v 50 ml lihu 50% R (V/V) a pomocí ultrazvuku se míchá 1 h; po ochlazení se zředí lihem 50 % R (V/V) na 100,0 ml a nechá se stát. 10,0 ml supernatantní tekutiny se smíchá s 5 ml tlumivého roztoku s chloridem amonným o pH 9, S, zředí se vodou R na 25,0 ml a promíchá se. 20,0 ml tohoto roztoku se převede na chromatografický sloupec asi 150 mm dlouhý s vnitřním průměrem asi 30 mm naplněný 15 g křemeliny pro chromatografii R. Po 15 min se promyje dvakrát 40 ml směsi objemových dílů 2 propanolu R a dichlormethanu R (15 + 85). Eluát se odpaří do sucha ve vakuu při 40 °C. Zbytek po odpaření se převede pomocí mobilní fáze do odměrné baňky a zředí se jí na 25,0 ml. Porovnávací roztok. 0,100 g morfiniumchloridu R a 25,0 mg kodeinu R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 25,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříknou se vhodné objemy zkoušeného aporovnávacího roztoku. Zkoušku lze hodnotit, není-li rozlišení mezi píky morfmu a kodeinu menší než 2,5. Je-li třeba, upraví se objem acetonitrilu v mobilní fázi. Porovnávací roztok se nastříkne šestkrát. Zkoušku lze hodnotit, není-li relativní směrodatná odchylka plochy píku morfmu větší než 1,0 %. Nastřikuje se střídavě zkoušený roztok a porovnávací roztok.

  Obsah j ednotlivých alkaloidů v procentech se vypočítá podle vzorce:

  m1 · A2 · 625 · 100 ,
  m2 · A1 · 5 100 - h

  v němž značí:

  m1 - navážku alkaloidu použitého k přípravě porovnávacího roztoku v gramech,
  m2 - navážku zkoušené látky použité k přípravě zkoušeného roztoku v gramech,
  A1 - plochu píku odpovídajícího alkaloidu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
  A2 - plochu pípu odpovídajícího alkaloidu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
  h - ztrátu sušením v procentech.

  1 mg morfiniumchloridu R odpovídá 0,759 mg morfinu a 1 mg kodeinu R odpovídá 0,943 mg kodeinu.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněno před světlem.

  Omamná látka.