Český lékopis 1997

Oxytocini solutio concentrata

2000

Roztok oxytocinu

Synonymum. Oxytocini solutio concentrata

Je to roztok oxytocinu, cyklického nonapeptidu se strukturou hormonu produkovaného zadním lalokem hypofýzy. Stimuluje kontrakce dělohy a vylučování mléka u vnímavých savců. Získává se chemickou syntézou. Je dostupný jako nerozplněný roztok s deklarovanou koncentrací nejméně 0,25 mg oxytocinu v mililitru rozpouštědla, které může obsahovat vhodnou protimikrobní konzervační přísadu. Obsahuje 95,0 % až 105,0 % množství peptidu C43H66N12O12S2 deklarovaného v mililitru. 1 mg peptidu oxytocinu (C43H66N12S2) odpovídá 600 m.j.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina.

Zkouška totožnosti

Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Stanovení obsahu. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčnímu času hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 3,0 až 5, 0.

  Aminokyseliny. Stanoví se analyzátorem aminokyselin. Přístroj se nastaví směsí obsahující ekvimolární množství amoniaku, glycinu a i-forem následujících aminokyselin:

  lysin threonin alanin leucin
  histidin serin valin tyrosin
  arginin kyselina glutamová methionin fenylalanin
  kyselina asparagová prolin isoleucin  

  a polovinu ekvimolárního množství L-cystinu. K validaci metody se použije vhodný vnitřní standard, např. DLnorleucin R.

  Zkoušený roztok. Množství přípravku odpovídající 0,25 mg peptidu se převede do pečlivě vymyté zkumavky z tvrzeného skla délky 100 mm a vnitřního pnůněru 6 mm. Odpaří se do sucha. Přidá se vhodné množství roztoku kyseliny chlorovodíkové R 50 % (V/V). Zkumavka se vloží do mrazicí směsi při -5 °C, vytvoří se podtlak nepřevyšující 133 Pa a zataví se. Poté se 16 h zahřívá na 110 °C až 115 °C. Zkumavka se po ochlazení otevře a její obsah se převede do l Oml banky pomocí pěti dávek vody R po 0,2 ml. Odpaří se do sucha za sníženého tlaku nad hydroxidem draselným R. Zbytek se rozpustí ve vodě R a odpaří se do sucha za sníženého tlaku nad hydroxidem draselným R. Tento postup se ještě jednou opakuje. Zbytek se rozpustí v tlumivém roztoku vhodném pro použitý analyzátor aminokyselin a zředí se stejným rozpouštědlem na vhodný objem.

  Do analyzátoru aminokyselin se přesně odměří vhodné množství zkoušeného roztoku tak, aby píky aminokyselin přítomných v největších množstvích zaujímaly většinu stupnice záznamu.

  Obsah jednotlivých aminokyselin se vyjádří v molech. Relativní zastoupení aminokyselin se vypočítá z předpokladu, že jedna šestina součtu molů kyseliny asparagové, kyseliny glutamové, prohnu, glycinu, isoleucinu a leucinu se rovná 1. Hodnoty pro jednotlivé aminokyseliny jsou v těchto rozmezích: kyselina asparagová 0,95 až 1,05; kyselina glutamová 0,95 až 1,05; prolin 0,95 až 1, 05; glycin 0,95 až 1,05; leucin 0,90 až 1,10; isoleucin 0,90 až 1,10; tyrosin 0,7 až 1,05; polovina cystinu 1,4 až 2,1. Ostatní aminokyseliny jsou přítomny jen ve stopách.

  Příbuzné peptidy. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) za použití postupu popsaného ve Stanovení obsahu.

  Nastříkne se 50 µl zkoušeného roztoku. Na získaném chromatogramu není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než 1,5 % celkové plochy pípu; součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než 5 % celkové plochy píků. Nepřihlíží se k píkům rozpouštědla a k píkum, jejichž plocha je menší než 0,1 % plochy hlavního píku.

  Sterilita (2.6.1). Pokud je přípravek určen k výrobě parenterálnich přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Bakteriální endotoainy (2.6.14). Pokud je přípravek určen k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího bakteriální endotoxiny, vyhovuje zkoušce na bakteriální endotoxiny, obsahuje-li nejvýše 300 m j. endotoxinu v miligramu oxytocinu.

  Stanovení obsahu

  Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. Použije se zkoušený přípravek.

  Porovnávací roztok. Obsah lahvičky oxytocinu CRL se rozpustí v roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného R (15,6 g/l) se zředí jím na 20,0 ml.

  Roztok pro rozlišení. Obsah lahvičky oxytocin/desmopressinu pro validaci CRL se rozpustí v 500 µl roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného R (15,6 g/l).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se promývá do ustavení rovnováhy směsí objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (30 + 70). Nastříkne se 25 µl roztoku pro rozlišení. Při dodržení předepsaných podmínek jsou retenční časy: oxytocinu asi 7,5 min; desmopressinu asi 10 min. Zkoušku Ize hodnotit, jestliže je rozlišení mezi píky desmopressinu a oxytocinu nejméně 5,0.

  Nastříhne se odděleně 25 µl porovnávacího roztoku a 25 µl zkoušeného roztoku. Obsah oxytocinu (C43H66N12O12S) se vypočítá z ploch píků na chromatogramech zkoušeného roztoku a po-rovnávaciho roztoku a z deklarovaného obsahu C43H66N12O12S2 v oxytocinu CRL.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C. Je-li přípravek sterilní, uchovává se ve sterilním vzduchotěsném zabezpečeném obalu.

  Separandum.

  Označováni

  V označení na obalu se uvede: