Český lékopis 1997

Ramiprilum

1999

Ramipril

C23H3ZN205 Mr 416,52 CAS 87333-19-5

Je to kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{(S)-2-[[(S)-1-(ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b)pyrrol-2-karboxylová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C23H32NZ05.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu.

Zkoušky totožnosti

 1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveí~ zkouškou totožnosti.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem ramiprilu CRL.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 0,1 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Specifická optická otáčivost (2.2.7).+32,0° až +38,0°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g ve směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové RS a methanolu R (14 + 86) a zředěním stejnou směsí rozpouštědel na 25,0 ml.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v mobilní fázi A a zředí se jí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). Po 5 mg ramiprilu nečistoty A CRL, ramiprilu nečistoty B CRL, ramiprilu nečistoty C CRL a ramiprilu nečistoty D CRL se rozpustí v 5 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází B na 10 ml.

Porovnávací roztok (b).5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází B na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází B na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí mobilní fází B na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje při 65 °C. Kolona se ustavuje po dobu nejméně 35 min směsí obsahující 90 % mobilní fáze A a 10 % mobilní fáze B. Pokud není dosaženo uspokojivé základní linie, použije se triethylamin jiného stupně čistoty.

Nastříkne se 10 μl porovnávacího roztoku (c). Nastaví se citlivost sýstému tak, aby na chromatogramu byl viditelný pík. Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (a), 10 μl porovnávacího roztoku (b) a 10 µl zkoušeného roztoku. Zkoušku Ize hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je rozlišení mezi píky ramiprilu nečistoty A a ramiprilu nejméně 3,0; na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) je poměr signálu k šumu hlavního píku nejméně tři a na chromatogramu zkoušeného roztoku je faktor symetrie hlavního píku 0,8 až 2,0.

Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy ramiprilu nečistoty A asi 14 min, ramiprilu asi 18 min, ramiprilu nečistoty B asi 22 min, toluenu asi 24 min, ramiprilu nečistoty C asi 26 min a ramiprilu nečistoty D asi 28 min.

Na chromatogramu zkoušeného roztoku se násobí plocha píku odpovídajícího ramiprilu nečistotě C korekčním faktorem 2,4.

Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha píků odpovídajících ramiprilu nečistotě A, ramiprilu nečistotě B, ramiprilu nečistotě C a ramiprilu nečistotě D není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píků odpovídajících nečistotám ramiprilu A, B, C a D, není větší než 0,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %); součet ploch všech píků,

kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

Paladium. Nejvýše 20 μg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. 0,200 g se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny dusičné R a vody R (0,3 + 99,7) a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztoky. Použijí se roztoky obsahující 0,02 μg, 0,03 ltg a 0, 05 μg paladia v mililitru, čerstvě připravené zředěním základního roztoku paladia (0,5 µg Pd/ml) směsí kyseliny dusičné R a vody R (0,3 + 99,7).

Roztok modifikátoru. 0,150 g dusičnanu hořečnatého R se rozpustí ve směsi kyseliny dusičné R a vody R (0,3 + 99,7) a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml.

Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku, 20 µl porovnávacího roztoku a 10 µl roztoku modifikátoru. Změří se absorbance při 247,6 nm za použití paladiové lampy s dutou katodou jako zdroje záření, transmisního svazku o šířce nejlépe 1 nm a grafitové kyvety.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,2 %; 1,000 g se zahřívá 4 h ve vakuové sušárně při 60 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí v 25 ml methanolu R, přidá se 25 ml vody R a titruje se hydroxiáem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Provede se slepá zkouška.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mohl VS odpovídá 41,65 mg C23H32N2O5.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

Stanovované nečistoty

 1. kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{(S)-2-[[(S)-1-(methoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová (methylester ramiprilu),
 2. kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{(S)-2-[[(S)-1-(isopropoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová (isopropylester ramiprilu),
 3. kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{ (S)-2-[[(S)-1-(ethoxykarbonyl)-3-cyklohexylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová (hexahydroramipril),
 4. ethyl-(2S)-2-[(3S, SaS, 8aS, 9aS)-3-methyl-1,4-dioxodekahydro-1H-cyklopenta[e]pyrrolo-[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-fenylbutanoat (diketopiperazin ramiprilu).

Ostatní zjistitelné nečistoty

 1. kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{(S)-2-[[(S)-3-fenyl-1-karboxypropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová (dikyselina ramiprilu),
 2. kyselina (S)-2-{ [(S)-1-(ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino }propanová,
 3. toluen,   
 4. kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{(R)-2-[[(S)-1-(ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová [(R, S-S, S, S) izomer ramiprilu],
 5. kyselina (2S, 3aS, 6aS)-1-{(S)-2-[[(R)-1-(ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová [(S, R-S, S, S) izomer ramiprilu],
 6. kyselina (2R, 3aR, 6aR)-1-{(R)-2-[[(R)-1-(ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová [(R, R-R, R, R) izomer ramiprilu],
 7. kyselina (2S)-2-((3S, SaS, 8aS, 9aS)-3-methyl-1,4-dioxodekahydro-1H-cyklopenta[e]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-fenylbutanová (kyselina ramiprildiketopiperazinová),
 8. ethyl-(2S)-2-[(3S, SaS, 8aS, 9aS)-9a-hydroxy-3-methyl-1,4-dioxodekahydro-1H-cyklopenta[e]pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-fenylbutanoat (ramiprilhydroxydiketopiperazin),
 9. kyselina (2R, 3R)-2,3-bis(benzoyloxy)butandiová (kyselina dibenzoylvinná),
 10. kyselina (2R, 3aR, 6aR)-1-{(S)-2-[[(S)-1-(ethoxykarbonyl)-3-fenylpropyl]amino]propionyl}oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylová [(S, S-R, R, R) izomer ramiprilu].

Vzorový chromatogram je uváděn pouze pro informaci, není nezbytnou součástí článku.

Obr. 1. Vzorový chromatogram ke zkoušce Příbuzné látky

 1. chromatogram zkoušeného roztoku s přidanými nečistotami
 2. chromatogram kontrolního roztoku

retenční čas (min)

1. ramipril nečistota E 6,01 5. ramipril nečistota B 22,32
2. ramipril nečistota F 6,90 6. toluen (nečistota G) 24,34
3. ramipril nečistota A 14,44 7. ramipril nečistota C 26,37
4. ramipril 17,50 8. ramipril nečistota D 27,70