Český lékopis 1997

Ricini oleum virginale

2001

Ricinový olej panenský

Synonymum. Oleum ricini, Ricini oleum virginum

CAS 8001-79-4

Je to mastný olej získaný lisováním za studena ze semen druhu Ricinus communis L. Múže být přidána vhodná antioxidační přísada.

Vlastnosti

Čirá téměř bezbarvá nebo slabě žlutá viskózní hygroskopická kapalina. Je těžce rozpustný v etheru petrolejovém, mísitelný s lihem 96% a s kyselinou octovou ledovou.

Index lomu je asi 1,479 a relativní hustota je asi 0,958.

Zkoušky totožnosti

Základní zkouška: D.

Alternativní sestava zkoušek: A, B a C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Zkouška Optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Zkouška Číslo hydroxylové, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  3. Zkouška Číslo jodové, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  4. Zkouška Podíl mastných kyselin, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Optická otáčivost (2.2.7). +3,5° až+6,0°.

Absorbance (2.2.25). 1,0 g se smíchá s lihem 96% R a zředí se jím na 100,0 ml. Roztok vykazuje maximum při 269 nm. Specifická absorbance v maximu je nejvýše 1,5.

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 2,0; 5,0 g se rozpustí v 25 ml předepsané směsi rozpouštědel.

Číslo hydroxylové (2.-5.3, Metoda A). Nejméně 150. Číslo jodové (2.5.4). 82 až 90.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0.

Nezmýdelnitelné látky (2.5.7).Nejvýše 0,8 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky. Podíl mastných kyselin. Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

Zkoušený roztok. 75 mg se naváží do 10ml odstřed'ovací zkumavky se šroubovacím uzávěrem a třepáním a mírným zahřátím (50 °C až 60 °C) se rozpustí ve 2 ml terc. butylmethyletheru Rl. K ještě teplému roztoku se přidá 1 ml roztoku sodíku R (12 gn) v methanolu bezvodém R, připraveném s potřebnou opatrností, a nejméně 5 min se intenzivně míchá. Potom se přidá 5 ml vody destilované R, asi 30 s se opět intenzivně míchá a pak se 15 min odstřed'uje při 1500 g°. Použije se horní vrstva.

Porovnávací roztok. 50 mg methylricinoleatu CRL a 50 mg methylstearatu CRL se rozpustí v 10,0 ml terc. butylmethyletheru Rl.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje 55 min na 215 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru se udržuje na 250 °C. Nastříkne se po 1 µl obou roztoků.

Zkoušku lze hodnotit, jestliže kritéria testu způsobilosti odpovídají stati (2.4.22, Metoda A). Podíl jednotlivých mastných kyselin v procentech se vypočítá podle vztahu:

Ax,s,c / ∑Ax,s,c . 100,

v němž značí:

Ax,s,c - korigovanou plochu píku mastné kyseliny ve zkoušeném roztoku:

Ax,s,c = Ax,s . Rc,

Rc - relativní korekční faktor pro píky methylricinoleatu a methylesteru kyseliny 9,10-dihydroxystearové podle vztahu:

Rc = m1,r · A2,r ,
A1r · m2,r

v němž značí:

Rc - 1 pro piky odpovídající každé ze sledovaných nebo nesledovaných mastných kyselin,
m1,r - navážku methylricinoleatu v porovnávacím roztoku,
m2,r - navážku methylstearatu v porovnávacím roztoku,
A1,r - plochu píku odpovídajícího methylricinoleatu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
A2,r - plochu píku methylstearatu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
Ax,s - plochu píků odpovídajících methylesterům sledovaných nebo nesledovaných mastných kyselin.

Podíl mastných kyselin v oleji je následující:

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,3 %;stanoví se s 5,0 g zkoušené látky.

Uchovávání

Ve zcela naplněných obalech, chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující 25 °C.

Označování

V označení na obalu se uvede název a množství případně přidané antioxidační přísady.