Český lékopis 1997

Thiopentalum natricum et natrii carbonas

Sodná sůl thiopentalu a uhličitan sodný

Synonyma. Thiopentalum natricum, Thiopentalum solubile

CAS 71-73-8 (sodná súl thiopentalu)

Je to směs sodné soli kyseliny (RS)-5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbiturové (C11H17N2NaO2S Mr 264,32) a bezvodého uhličitanu sodného. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 84,0 % až 87,0 % thiopentalu (C11H18N2O2S; Mr 242,34) a 10,2 % až 11,2 % sodíku (Na; Ar 22,99).

Vlastnosti

Žlutavě bílý hygroskopický prášek, snadno rozpustný ve vodě, částečně rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. A, B a E.

Alternativní sestava zkoušek: A, C, D a E, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. 10 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se okyselí kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS, ~ roztok šumí. Po vyšumění se roztok protřepe s 20 ml etheru R, etherová vrstva se odděli, promyje se 10 ml vody R, vysuší se síranem sodným bezvodým R a zfiltruje se. Filtrát se odpaří do sucha, zbytek po odpaření se vysuší při 100 °C až 105 °C (zbytek zkoušené látky) a stanoví se jeho Teplota tání (2.2.14) Smíchají se stejné díly zbytku zkoušené látky a thiopentalu CRL a stanoví se teplota tání směsi. Získané teploty tání (asi 160 °C) se od sebe liší nejvýše o 2 °C.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zbytku zkoušené látky, viz zkouška totožnosti A, se shoduje se spektrem thiopentalu CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254R

  Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí vodě R a zředí se jí na 100 ml.

  Porovnávací roztok. 85 mg thiopentalu CPcL se rozpustí v 10 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 100 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se spodní vrstvou směsi objemových dílů amoniaku 26 % R, lihu 96% R a chloroformu R (5 + 15 + 80) po dráze 18 cm. Vrstva se ihned pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 4. Vyhovuje zkoušce na barbituráty nesubstituované na dusíku (2.3.1). E. Vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ3 (2.2.2, Metoda II).

  Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254 R.

  Zkoušený roztok. 1,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. Nepřihlíží se k nerozpuštěnému zbytku.

  Porovnávací roztok. 0,5 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 100 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 20 µl každého roztoku a vyvíjí se spodní vrstvou směsi objemových dílů amoniaku 26 % R, lihu 96% R a chloroformu R (5 + 15 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se ihned pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku žádná skvrna, kromě hlavní skvrny, není intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (0,5 %). Nepřihlíží se ke skvrnám na startu.

  Chloridy (2.4.4). K 5 ml roztoku S se přidá 35 ml vody R a 10 ml kyseliny dusičné zředěné RS, třikrát se protřepe vždy s 25 ml etheru R a etherové vrstvy se odstraní. Z vodné vrstvy se odstraní ether zahřátím na vodní lázni. 15 ml vodné vrstvy vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (330 μg/g).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 2,5 %; 0,500 g se 4 h suší ve vakuu při 100 °C.

  Stanovení obsahu

  Sodík. 0,400 g se rozpustí ve 30 ml vody R, přidá se 0,1 ml červeně methylové RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS do červeného zbarvení. Pak se 2 min mírně povaří, ochladí se, a je-li třeba, znovu se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS do červeného zbarvení.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 2,299 mg Na.

  Thiopental. 0,150 g se rozpustí v 5 ml vody R. Přidají se 2 ml kyseliny sírové zředěné RS, protřepe se čtyřikrát vždy s 10 ml chloroformu R. Chloroformové vrstvy se spojí, zfiltrují a filtrát se odpaří do sucha na vodní lázni. Zbytek po odpaření se rozpustí ve 30 ml předem zneutralizovaného dimethylformamidu R a přidá se 0,1 ml roztoku modře thymolové R (2 g/l) v methanolu R. Roztok se ihned titruje methoxidem lithným 0,1 mol/l VS do modrého zbarvení. Při titraci se roztok chrání před atmosférickým oxidem uhličitým.

  1 ml methoxidu lithného 0,1 mol/l VS odpovídá 24,23 mg C11H18N2O2S.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.