Český lékopis 1997

Tormentillae rhizoma

2000

Nátržníkový oddenek

Synonyma. Radix tormentillae, Rhizoma tormentillae

Je to celý nebo řezaný usušený kořenů zbavený oddenek druhu Potentilla erecta (L.) RAUSCH. (P. tormentilla STOKES).

Obsahuje nejméně 7,0 % tříslovin, počítáno jako pyrogallol (C6H6O3; Mr 126,1), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Oddenek válcovitě vřetenovitý, silně proměnlivého vzhledu, často tvoří zkroucené uzlovité hlízy až 10 cm dlouhé a 1 cm až 2 cm silné, velmi tvrdé, jen vzácně větvené. Oddenek na povrchu hnědý až červenohnědý, svraštělý, se zbytky kořenů a příčně protáhlými, vpadlými bělavými jizvami po stoncích. Na vrcholu oddenku mohou být zbytky četných nadzemních stonků. Oddenek na lomu tmavě červený až hnědožlutý, 10m je krátký, zrnitý. Na hladkém příčném řezu je patrný pruh kambia, oddělující úzkou periferní oblast od nezřetelně paprsčitého dřeva se zřetelně oddělenými malými skupinami zdřevnatělé tkáně uspořádané do soustředných kruhů, obklopujících velkou centrální dřeň.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je červenohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: hrubě ostnité drúzy šťavelanu vápenatého o průměru až 60 μm; úlomky tenkostěnného parenchymu obsahujícího červenohnědé třísloviny; skupiny úzkých, dvůrkovitě ztlustlých cév s širokými póry; ztlustlé, tečkované, mnohohranné buňky parenchymu; skupiny a úlomky sklerenchymatických vláken; někdy úlomky korku s deskovitými, hnědými, tenkostěnnými buňkami. Při pozorování v roztoku glycerolu R 50% (V/V) jsou patrná kulovitá nebo oválná škrobová zrna délky až asi 20 ltm.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,5 g práškované drogy (355) se protřepává 10 min s 10 ml vody R a pak se zfltruje. Filtrát se protřepává dvakrát 10 mi ethylacetatu R. Spojené horní vrstvy se zfiltrují přes 6 g síranu sodného bezvodého R. Filtrát se odpaří do sucha za sníženého tlaku a zbytek se rozpustí v 1,0 ml ethylacetatu R.

  Porovnávací roztok. 1,0 mg katechinu R se rozpustí v 1,0 ml methanolu R.

  Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R, etheru R, hexanu R a ethylacetatu R (20 + 20 + 20 + 40) po dráze 10 cm Vrstva se suší 10 min až 15 min na vzduchu a pak se postříká čerstvě připraveným roztokem modři pravé B R (5 gn); jsou patrné načervenalé skvrny. Vrstva se vystaví působení par amoniaku; skvrny se zbarví intenzívněji červenohnědě. Vrstva se pozoruje v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v horní třetině intenzívní skvrna (katechin). Na chromatogramu zkoušeného roztoku je skvrna katechinu obvykle intenzívnější než skvrna katechinu na chromatogramu porovnávacího roztoku; pod ní je intenzívní skvrna a další méně intenzívní skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 3 % kořenů a stonků i oddenků na lomu zčernalých a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušámě při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 5,0 %.

  Stanovení obsahu

  Provede se Stanovení tříslovin v rostlinných drogách (2.8.14); použije se 0,500 g práškované drogy (180).

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.