Český lékopis 1997

Tylosini tartras ad usum veterinarium

2000

Tylosiniumtartarat pro veterinární použití

Název Sumámí vzorec R1 R2 R3
tylosin A C46 H77 N O17 OCH3 CHO
tylosin C C45 H75 N O17 OH CHO
tylosin D C46 H75 N O17 OCH3 CH2OH
tylosin B C39 H65 N O14 H OCH3 CHO

Je to směs vínanů makrolidových antibiotik produkovaných organismem Streptomyces fradiae nebo získaná jiným způsobem Hlavní složkou směsi je tylosinium-A-tartarat (Mr 1982,29), tj. bis{(11E,13E)-(4R,5S,6S,7R, 9R,15R,16R)-15-[[(6-deoxy-2,3-di-O-methyl-β-D-allopyranosyl)oxy]methyl]-6-[[3,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-C-methyl-α-L-ribo-hexapyranosyl)-3-(dimethylamonio)-β-D-glukopyranosyl]oxy]-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-7-(2-oxoethyl)-11,13-oxacyklohexadekadien-2,10-dion}tartarat. Tylosin B (demykosiniumtartarat, Mr 1693,97), tylosin C (makrociniumtartarat, Mr 1954,25) a tylosin D (relomyciniumtartarat, Mr 1986,33) mohou být také pritomny a přispívají k účinnosti zkoušené látky. Účinnost je nejméně 800 m j. v miligramu, počítáno na vysušenou látku.

Výroba

Je-li vyráběn postupem zahrnujícím fermentační kroky, vyhovuje požadavkům článku Producta fermentationis.

Vlastnosti

Téměř bílý nebo slabě žlutý hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a v dichlormethanu, těžce rozpustný v ethanolu. Rozpouští se ve zředěných roztocích minerálních kyselin.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. tylosiniumtartaratu.
 2. Hodnotí se chromatogramy získané ze zkoušky Složení, viz Zkoušky na čistotu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku se shodují s retenčním časem a velikostí hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).
 3. Asi 30 mg se rozpustí ve směsi 0,15 ml vody R, 2,5 ml acetanhydridu R a 7,5 ml pyridinu R a nechá se stát asi 10 min; vznikne zelené zbarvení.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 7, 2; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,25 g v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

  Složení. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Roztoky se připraví těsně před použitím.

  Obsah tyhosinu A je nejméně 80,0 % a součet obsahů tylosinu A, tylosinu B, tylosinu C a tylosinu D je nejméně 95,0 %.

  Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu R a vody R a zředí se touto směsí rozpouštědel na 100,0 mh.

  Porovnávací roztok (a). 20,0 mg tylosinu CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu R a vody R a zředí se touto směsí rozpouštědel na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 2 mg tylosinu CRL a 2 mg tylosinu D CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů acetonitrilu R a vody R a zředí se touto směsí rozpouštědel na 10 mh.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 35 °C.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Jestliže se chromatogramy zaznamenávají za předepsaných podmínek, je retenční čas tylosinu A asi 12 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaném chromatogramu je rozlišení mezi píky tylosinu A a tylosinu D nejméně 2,0.

  Nastříhne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (a). Obsah složek v procentech se vypočítá z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku obvyklým postupem (metodou normalizace).

  Tyramin. Nejvýše 0,35 %. 50,0 mg se rozpustí v 25, Oml odměrné baňce v 5,0 ml roztoku kyseliny fosforečné R (3,4 gll). Přidá se 1,0 ml pyridinu R a 2,0 ml nasyceného roztoku ninhydrinu R (asi 40 g/l). Baňhca se uzavře kouskem hliníkové fólie a zahřívá se 30 min na vodní lázni při 85 °C. Roztok se rychle ochladí a zředí vodou R na 25,0 ml. Promíchá se a ihned se měří Absorbance (2.2.25) roztoku při 570 nm proti kontrolnímu roztoku získanému při slepé zkoušce. Absorbance není větší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 5,0 ml roztoku tyraminu R (35 mgll) v roztoku kyseliny fosforečné R (3,4 g/l). Je-li látka určena pro výrobu parenterálních lékových forem, není absorbance vyšší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 5,0 ml roztoku tyraminu R (15 mg/l) v roztoku kyseliny fosforečné R (3,4 g/l) (0,15 %).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 4, 5 %; 1,000 g se 3 h suší při 60 °C při tlaku nepřekračujícím 0,7 kPa.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 2, 5 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení účinnosti.

  Provede se mikrobiologické stanoveni účinnosti antibiotik (2.7.1) za použití rylosinu CRL.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. demycinosyltylosin,
  2. aldol tylosinu A.