Český lékopis 1997

Ubidecarenonum

2001

Ubidekarenon

C59H90O4 Mr 863,35 CAS 303-98-0

Je to 2-[(all-E)-3,7, 11,15,19,23,27,31,35, 39-dekamethyltetrakonta-2,6, 10,14,18,22,26,30,34,38-decenyl]-5, 6-dimethoxy-3-methylbenzen-l, 4-dion. Obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C59H90O4.

Výroba

Kde je to vhodné, vyhovuje požadavkům článku Producta fermentationis.

Vlastnosti

Žlutý nebo oranžový krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a velmi těžce rozpustný v ethanolu.

Působením světla se postupně rozkládá a tmavne.
Taje při asi 48 °C.

Všechny postupy se provádějí za ochrany před světlem.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky odpovídá spektru ubidekarenonu CRL. Měří se látky ve formě tablet s bromidem draselným R.
  2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčnímu času hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí ve 25,0 ml ethanolu R zahříváním při asi 50 °C po dobu 2 min a nechá se ochladit.

Porovnávací roztok (a). 5 mg ubidekarenonu CRL se rozpustí v 5 ml ethanolu R zahříváním při asi 50 °C po dobu 2 min a nechá se ochladit.

Porovnávací roztok (b).2 mg ubidekarenonu nečistoty D CRL se rozpustí ve 2 ml zkoušeného roztoku zahříváním při asi 50 °C po dobu 2 min a nechá se ochladit. 1 ml tohoto roztoku se zředí ethanolem R na 50 ml.

Porovnávací roztok (c). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí ethanolem R na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (c). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu byla nejméně 30 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (b). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek retenční časy jsou: nečistoty D asi 8 min a ubidekarenonu asi 12 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky nečistoty D a ubidekarenonu je nejméně 6,5.

Nastříkne se 10 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku (c) a chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času ubidekarenonu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě hlavního píku, větší než 0,5násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (1,0 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,05 %).

Nečistota F. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí ve 25,0 ml hexanu R.

Porovnávací roztok (a). 10,0 mg ubidekarenonu pro test způsobilosti CRL se rozpustí v 10,0 ml hexanu R.

Porovnávací roztok (b).1 ml zkoušeného roztoku se zředí hexanem R na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek retenční časy jsou: nečistoty F asi 8,5 min a ubidekarenonu asi 10 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže jsou píky nečistoty F a ubidekarenonu oddělené na základní linii.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku. Plocha píku odpovídajícího nečistotě F není větší než 0,1násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %).

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

50,0 mg se rozpustí v 1,0 ml hexanu R a zředí se ethanolem R na 50,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí ethanolem R na 50,0 ml. Měří se absorbance (2.2.25) v maximu při 275 nm. K výpočtu obsahu C59H90O4 se použije specifická absorbance, jejíž hodnota je 169.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

Nečistoty

  1. 2,3-dimethoxy-5-methyl-2,5-cyklohexadien- 1,4-diol1),

  2. n = 5: 2-[(all-E)-3,7, 11,15,19,23,27-heptamethyloktakosa-2, 6,10,14,18,22,26-heptaenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzen-1,4-dion (ubichinon-7),
  3. n=6:5,6-dimethoxy-3-methyl-2-[(all-E)-3,7, 11,15,19,23,27, 31-oktamethyldotriakonta-2,6, 10,14,18,22,26,30-oktaenyl]benzen-1,4-dion (ubichinon-8),
  4. n=7:5,6-dimethoxy-3-methyl-2-[(all-E)-3,7, 11,15,19,23,27, 31,35-nonamethylhexatriakonta-2,6, 10,14,18,22,26,30, 34-nonaenyl]benzen-1,4-dion (ubichinon-9),
  5. (2RS)-7,8-dimethoxy-2,5-dimethyl-2[(all-E)-4,8, 12,16, 20,24,28,32,36-nonamethylheptatriakonta-3,7, 11,15,19,23,27,31, 35-nonaenyl]-2H-1-benzopyran-6-ol (ubikromenol),
  6. 2-((2Z, 6E, 10E, 14E, 18E, 22E, 26E, 30E, 34E, 38E)-3,7, 11,15,19, 23,27,31,35,39-dekamethyl-2,6, 10,14,18,22,26,30,34, 38-tetrakontadecenyl]-5,6-dimethoxy-3-methylbenzen-1,4-dion ((Z)-izomer ubidekarenonu).

1) 2,3-dimethoxy-5-methylcyklohexa-2,5-dien-1,4-diol