Český lékopis 1997

Vindesini sulfas

1999

Vindesiniumsulfat

C43H57N5O11S Mr 852,01 CAS 59917-39-4

Je to (5S, 7R, 9S)-9-[(3aR, 4R, 5S, 5aR, 10bR, 13aR)-3a-ethyl-4, 5-dihydroxy-5-karbamoyl-8-methoxy-6-methyl-3a, 4,5, 5a, 6,11,12, 13a-oktahydro-1H-indolizino[8, 1-cd]karbazol-4-ium-9-yl]-5-ethyl-5-hydroxy-9-methoxykarbonyl-1,4, 5,6, 7,8, 9,10-oktahydro-2H-3,7-methano-3-azacykloundecino[4,5-b]indol-3-iumsulfat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 96,0 % až 103,0 % sloučeniny C43H57N5O11S.

Vlastnosti

Bílá nebo téměř bílá amorfní látka, hygroskopická. Je snadno rozpustný ve vodě a v methanolu, prakticky nerozpustný v cyklohexanu.

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. vindesiniumsulfatu.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 50 mg se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 10 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž~ (2.2.2, Metoda I).

  Hodnota pH (2.2.3). 3,5 až 5,5; měří se roztok S.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Připravené roztoky je nutno před použitím uchovávat ve vodě s ledem.

  Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10,0 ml. Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 50,0 ml. Porovnávací roztok (b). 1,0 mg deacetylvinblastinu CRL se rozpustí ve vodě R, přidá se 1,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí vodou R na 200,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se odděleně po 200 µl každého roztoku. Udržuje se konečná koncentrace mobilní fáze, dokud celkový čas záznamu chromatogramů není dvojnásobkem retenčního času hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je retenční čas vindesinu menší než 40 min; faktor symetrie píku vindesinu je nejvýše 2,0; rozlišení mezi píky vindesinu a deacetylvinblastinu je nejméně 2, 0. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než polovina plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1 °Io) a součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (2 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

  Acetonitril. Nejvýše 1,5 %; provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Roztok vnitřního standardu (a). 0,500 g 1-propanolu R se zředí vodou R na 100,0 ml.

  Roztok vnitřního standardu (b). 10,0 ml roztoku vnitřního standardu (a) se zředí vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok. 10,0 g acetonitrilu R se zředí vodou R na 1000 ml. Ke 3,0 ml tohoto roztoku se přidá 10,0 ml roztoku vnitřního standardu (a) a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Zkoušený roztok. 40 mg se rozpustí v 1,0 ml roztoku vnitřního standardu (b).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 170 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 250 °C. Nastříknou se 3 µl porovnávacího roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky acetonitrilu a 1-propanolu je větší než 1,5 a faktor symetrie píku acetonitrilu je nejvýše 1,6. Nastříknou se 3 µl porovnávacího roztoku a 3 µl zkoušeného roztoku.

  Ztráta sušením. Nejvýše 10,0 °Io; stanoví se termogravimetricky (2.2.34) s 9,00 mg zkoušené látky. Zahřívá se rychlostí 5 °C/min na teplotu 200 °C v proudu dusíku pro chromatografii R s průtokovou rychlostí 40 ml/min.

  Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Připravené roztoky je nutno před použitím uchovávat v ledové vodě.

  Zkoušený roztok. 5,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). Úplný obsah lahvičky vindesiniumsulfatu CRL se rozpustí ve vodě R tak, aby koncentrace roztoku byla přibližně 0,50 mg/ml.

  Porovnávací roztok (b).K 1,0 mg deacetylvinblastinu CRL se přidají 2, 0 ml porovnávacího roztoku (a).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se pětkrát po 20 µl porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky vindesiniumsulfatu a deacetylvinblastiniumsulfatu je nejméně 1,5; faktor symetrie píku vindesinu je nejvýše 2,0; relativní směrodatná odchylka plochy píku vindesinu, vypočtená z pěti nástřiků, je nejvýše 1,5 %.

  Nastříkne se odděleně 20 μl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (a).

  Vypočítá se obsah vindesiniumsulfatu (C43H57N5O11S) za použití deklarovaného obsahu vindesiniumsulfatu CRL.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných polypropylenových obalech s polypropylenovým uzávěrem, při teplotě nepřevyšující -50 °C. Jestliže je látka sterilní, uchovává se ve sterilních, vzduchotěsných, zabezpečených obalech.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, zda je látka sterilní.

  Nečistoty

  1. vindesin-3'-N-oxid,
  2. vinblastin,
  3. hydrazid deacetylvinblastinu.