Český lékopis 1997

Vitamini A pulvis

2001

Vitamin A prášek

Je to prášková forma syntetického esteru retinolu (Vitaminum A) připravená jeho dispergováním v základu se želatinou (Gelatina) nebo arabskou klovatinou (Acaciae gummi), nebo jinou vhodnou látkou.

Deklarovaný obsah vitaminu A je nejméně 250 000 m.j. v 1 gramu. Obsahuje 95 % až 115,0 % obsahu uvedeného v označení na obalu. Může obsahovat vhodné stabilizátory jako antioxidanty.

Vlastnosti

Nažloutlý prášek obvykle ve formě částic téměř stejné velikostí, které v závislosti na složení jsou prakticky nerozpustné ve vodě, nebo bobtnají anebo tvoří emulzi.

Zkouška totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R.

Zkoušený roztok. Množství zkoušeného přípravku odpovídající asi 17 000 m.j. vitaminu A se vpraví do 20ml zkumavky se zabroušenou zátkou. Přidá se asi 20 mg bromelinů R, 2 ml vody R a asi 150 µl 2-propanolu R, mírně se míchá 2 min až 5 min ve vodní lázni při 60 °C až 65 °C. Po ochlazení na teplotu nižší než 30 °C se přidá 5 ml 2-propanolu R stabilizovaného butylhydroxytoluenem R (1 g/l). Intenzivně se třepe 1 min, nechá se několik minut stát a použije se supernatantní tekutina.

Porovnávací roztok. Připraví se porovnávací roztok obsahující asi 0,01 mg esterů retinolu CRL v mikrolitru (tj. 3,3 m.j. každého esteru v mikrolitru) v 2-propanolu R stabilizovaném butylhydroxytoluenem R (1 g/l).

Na vrstvu se nanese po 3 µl každého roztoku a vyvíjí se ihned směsí objemových dílů etheru R a cyklohexanu R (20 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Zkoušku totožnosti lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou jednotlivé skvrny odpovídajících esterů. Pořadí eluce od startu k čelu je: retinolacetat, retinolpropionat a retinolpalmitat. Složení zkoušeného roztoku je srovnatelné s odpovídající hlavní skvrnou nebo skvrnami, které byly získány s porovnávacím roztokem.

Stanovení obsahu

Stanovení obsahu se provede, co možná nejrychleji, za ochrany před aktinickým světlem a vzduchem, bez přístupu oxidačních látek a katalyzátorů oxidace (např. měd; železo), kyselin a dlouhodobějšího zahříváni.

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok (a). Množství zkoušeného přípravku odpovídající asi 120 000 m.j. vitaminu A navážené s přesností 0,1 % se vpraví do 50ml odměrné baňky. Přidá se 20 mg až 30 mg bromelinů R, 20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R, 2,0 ml vody R a 0,15 ml 2-propanolu R. Mírně se zahřívá 2 min až 5 min ve vodní lázni při 60 °C až 65 °C. Po ochlazení na teplotu nižší než 30 °C se přidá 20 ml tetrabutylamoniumhydroxidu 0,1 mol/l v 2-propanolu RS. Mírně se 5 min míchá (doporučuje se ultrazvuková lázeň). Zředí se 2-propanolem R na 50,0 ml a homogenizuje se opatrně tak, aby nevznikly vzduchové bubliny. Větší nebo menší zákal roztoku může být vyvolán zbytkem základu.

Zkoušený roztok (b). 20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R se vpraví do 50ml odměrné baňky, přidá se 5 ml 2-propanolu R, 5,0 ml zkoušeného roztoku (a) a zředí se 2-propanolem R na 50,0 ml. Homogenizuje se opatrně tak, aby nevznikly vzduchové bubliny. Před nástřikem se zfiltruje.

Porovnávací roztok (a). Asi 120 mg retinolacetatu CRL naváženého s přesností 0,1 % se vpraví do 50ml odměrné baňky a ihned se rozpustí v 5 ml pentanu R, přidá se 20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R a 20 ml tetrabutylamoniumhydroxidu 0,1 mol/l v 2-propanolu RS. Mírně se míchá 5 min (doporučuje se ultrazvuková lázeň). Zředí se 2-propanolem R na 50,0 ml a homogenizuje se opatrně tak, aby nevznikly vzduchové bubliny.

Porovnávací roztok (b).20 mg až 30 mg butylhydroxytoluenu R se vpraví do 50ml odměrné baňky, přidá se 5 ml 2-propanolu R, 5,0 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se 2-propanolem R na 50,0 ml. Homogenizuje se opatrně tak, aby nevznikly vzduchové bubliny.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Zkoušku lze hodnotit, jestliže:

Nastříkne se vhodný objem porovnávacího roztoku (b) tak, aby získaná absorbance při 325 nm byla v rozmezí 0,5 až 1,0 a chromatogram se zaznamená tak, aby výška píku vitaminu A byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Celkem se provede šest takových nástřiků. Relativní směrodatná odchylka odezvy porovnávacího roztoku (b) je nejvýše 1 %.

Nastříkne se stejný objem zkoušeného roztoku (b) a chromatogram se zaznamenává stejným způsobem. Obsah vitaminu A se vypočítá podle vztahu:

A1 · C · m2 ,
A2 · m1

v němž značí:

A1 - plochu píku all-(E)-retinolu na chromatogramu zkoušeného roztoku (b),
A2 - plochu píku all-(E)-retinolu na chromatogramu porovnávacího roztoku (b),
C - koncentraci retinolacetatu CRL v mezinárodních jednotkách v gramu, stanovenou metodou uvedenou níže,
m1 - hmotnost zkoušeného přípravku ve zkoušeném roztoku (a) v miligramech,
m2 - hmotnost retinolacetatu CRL v porovnávacím roztoku (a) v miligramech,

Přesná koncentrace retinolacetatu CRL. se stanoví pomocí absorpční spektrofotometrie v ultrafialové oblasti (2.2.25). 25 mg až 100 mg se naváží s přesností 0,1 %, rozpustí se v 5 ml pentanu R a zředí se 2-propanolem Rl na předpokládanou koncentraci 10 m.j. až 15 m.j. v mililitru.

Ověří se, že absorpční maximum připraveného roztoku je mezi 325 nm a 327 nm, a změří se absorbance při 300 nm, 326 nm, 350 nm a 370 nm. Při každé vlnové délce se provede odečtení několikrát a použijí se průměrné hodnoty. Pro každou vlnovou délku se vypočítá poměr Al/A326.

Nepřevyšuje-li tento poměr hodnotu:

vypočítá se obsah vitaminu A v mezinárodních jednotkách v gramu podle vztahu:

A326 · V · 1900 ,
100 · m

v němž značí:

A326 - absorbanci při 326 nm,
m - hmotnost CRL v gramech,
V - celkový objem, na který byla CRL naředěna, aby bylo dosaženo koncentrace 10 m.j. až 15 m.j. v mililitru,
1900 - faktor k převedení specifické absorbance esterů retinolu na mezinárodní jednotky v gramu.

Poměry absorbancí Al/A326 musí vyhovovat.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných zcela naplněných obalech, chráněn před světlem. Po otevření obalu se jeho obsah použije co nejdříve a nespotřebovaná část obsahu by se měla chránit atmosférou inertního plynu.

Separandum.

Označování

V označení na obalu se uvede: