Český lékopis 1997

Vitaminum A

2001

Vitamin A

R=H C20H30O Mr 286,46 CAS 68-26-8
R = CO-CH3 C22H32O2 Mr 328,49
R = CO-C2H5 C23H34O2 Mr 342,52
R = CO-C15H31 C36H60O2 Mr 524,86

Pod názvem vitamin A je zahrnováno množství látek velmi podobné struktury (včetně (Z)-izomerů) nacházejících se v živočišných tkáních a vykazujících podobnou účinnost. Hlavní a biologicky nejúčinnější látkou je all-(E)-retinol (all-(E)-3,7-dimethyl-9-(2,6, 6-trimethyl-l-cyklohexenyl)-2,4, 6,8-nonatetraen-l-ol1); C20H300). Vitamin A se obecně používá ve formě esterů, jako acetat, propionat a palmitat.

Syntetický ester retinolu je ester syntetického retinolu (acetatu, propionatu nebo palmitatu) nebo směsi syntetických esterů retinolu.

Účinnost vitaminu A se vyjadřuje jako retinolové ekvivalenty (R.E.) 1 mg R.E. odpovídá účinnosti 1 mg all-(E)-retinolu. Účinnost ostatních esterů retinolu se vypočítá stechiometricky tak, že 1 mg R.E. vitaminu A odpovídá účinnosti:

Lze též použít účinnost v mezinárodních jednotkách (m.j.). 1 m.j. vitaminu A odpovídá účinnosti 0,300 µg all-(E)-retinolu. Účinnost ostatních esterů retinolu se vypočítá stechiometricky tak, že 1 m.j. vitaminu A odpovídá účinnosti:

1 mg retinolového ekvivalentu odpovídá 3333 m.j.

Vlastnosti

Retinolacetat se vyskytuje jako světle žluté krystaly (teplota tání asi 60 °C). Táním přechází retinolacetat ve superkritickou směs.

Retinolpropionat se vyskytuje jako červenohnědá olejovitá kapalina.

Retinolpalmitat je podobný tuku, je to světle žlutá pevná hmota, která táním (teplota tání asi 26 °C) přechází na žlutou olejovitou tekutinu.

Všechny estery retinolu jsou prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné nebo částečně rozpustné v ethanolu a mísitelné s organickými rozpouštědly. Vitamin A a jeho estery jsou velmi citlivé na působení vzduchu, oxidačních látek, kyselin, světla a tepla.

Všechny zkoušky se provádějí, co možná nejrychleji, za ochrany před aktinickým světlem a vzduchem, bez přístupu oxidačních látek a katalyzátorů oxidace (např. měď, železo), kyselin a zahřívání; používají se čerstvě připravené roztoky.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R.

  Zkoušený roztok. Připraví se roztok obsahující asi 3,3 m.j, vitaminu A v mikrolitru v cyklohexanu R stabilizovaném butylhydroxytoluenem R (1 g/l).

  Porovnávací roztok. Připraví se porovnávací roztok, obsahující asi 0,01 mg esterů retinolu CRL v mikrolitru (tj. 3,3 m.j. každého estery v mikrolitru) v cyklohexanu R stabilizovaném butylhydroxytoluenem R (1 g/l).

  Na vrstvu se nanese po 3 µl každého roztoku a ihned se vyvíjí do 2/3 desky směsí objemových dílů etheru R a cyklohexanu R (20 + 80). Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Zkoušku totožnosti lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku jsou jednotlivé skvrny odpovídajících esterů. Pořadí eluce od startu k čelu je: retinolacetat, retinolpropionat a retinolpalmitat. Složení zkoušeného roztoku je srovnatelné s odpovídající hlavní skvrnou nebo skvrnami, které byly získány s porovnávacím roztokem.

 2. Zkouška Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Retinol. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R.

Zkoušený roztok. Připraví se roztok, obsahující asi 330 m.j. vitaminu A v mikrolitru v cyklohexanu R stabilizovaném butylhydroxytoluenem R (1 g/l).

Porovnávací roztok. 1 ml zkoušeného roztoku se 2 min třepe s 20 ml tetrabutylamoniumhydroxidu 0,1 mol/l v 2-propanolu RS a zředí se cyklohexanem R stabilizovaným butylhydroxytoluenem R (1 g/l) na 100 ml.

Na vrstvu se nanese po 3 µl každého roztoku a vyvíjí se ihned směsí objemových dílů etheru R a cyklohexanu R (20 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu porovnávacího roztoku není ester retinolu nebo jsou jen jeho stopy. Skvrna odpovídající retinolu na chromatogramu zkoušeného roztoku není intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (1,0 %).

Příbuzné látky. Provede se absorpční spektrofotometrie v ultrafialové oblasti (2.2.25). Změří se absorpční maximum roztoku pro Stanovení účinnosti. Roztok vykazuje absorpční maximum při 325 nm až 327 nm. Změří se absorbance při 300 nm, 350 nm a 370 nm. Pro každou vlnovou délku se vypočítá poměr Al/A326.

Tento poměr nepřevyšuje hodnotu:

Stanovení účinnosti.

Stanovení účinnosti látky se provádí v případě, že se hodnota použije při přípravě koncentrátů. Provede se absorpční spektrofotometrie v ultrafialové oblasti (2.2.25). 25 mg až 100 mg se naváží s přesností 0,1 % a rozpustí v 5 ml pentanu R a zředí se 2-propanolem RI na předpokládanou koncentraci 10 m.j. až 15 m.j. v mililitru. Tento roztok se též použije pro zkoušku Příbuzné látky.

Změří se absorbance v maximu při 326 nm. Účinnost vitaminu A v mezinárodních jednotkách v gramu se vypočítá podle vztahu:

A326 · V · 1900 ,
100 · m

v němž značí:

A326 - absorbanci při 326 nm,
m - hmotnost zkoušené látky v gramech,
V - celkový objem, na který byla zkoušená látka naředěna, aby bylo dosaženo koncentrace 10 m.j. až 15 m.j. v mililitru,
1900 - faktor k převedení specifické absorbance esterů retinolu na mezinárodní jednotky v gramu.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných zcela naplněných obalech, chráněn před světlem. Po otevření obalu se jeho obsah použije co nejdříve a nespotřebovaná část obsahu by se měla chránit atmosférou inertního plynu.

Separandum.

Označování

V označení na obalu se uvede:

Nečistoty

 1. R = H, CO-CH3: kitoly (Diels-Alderovy dimery vitaminu A),
 2. (3E, SE, 7E)-3,7-dimethyl-9-[(1Z}-2,6, 6-trimethyl-2-cyklohexenyliden)-1,3, 5,7-nonatetraen5) (anhydro-vitamin A),
 3. (3E, SE, 7E)-3,7-dimethyl-9-[(1Z)-2,6, 6-trimethyl-2-cyklohexenyliden)-3,5, 7-nonatrien-1-ol6) (retro-vitamin A),
 4. oxidační produkty vitaminu A.

1) all-(E)-3,7-dimethyl-9-(2,6, 6-trimethylcyklohex-l-enyl)nona-2,4, 6,8-tetraen-1-ol
2) all-(E)-retinolacetátu
3) all-(E)-retinolpropionátu
4) all-(E)-retinolpalmitátu
5) (3E, SE, 7E)-3,7-dimethyl-9-[(1Z}-2,6, 6-trimethylcyklohex-2-enyliden)nona-1,3, 5,7-tetraen
6) (3E, SE, 7E)-3,7-dimethyl-9-[(1Z}-2,6, 6-trimethylcyklohex-2-enyliden)nona-3,5, 7-trien-1-ol