Český lékopis 1997

Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes

Antikoagulační a konzervační roztoky pro lidskou krev

Jsou to sterilní roztoky prosté pyrogenních látek. Připravují se rozpuštěním látek ve vodě na injekci, filtrací, rozpuněním do konečných obalů a sterilizací. Obsah dihydrátu citronanu solného (C6H5Na3O7 . 2H20), monohydrátu glukosy (C6H12O6 . H2O) nebo glukosy bezvodé (C6H12 O6 ) a dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného (NaH2P04 . 2H2O ) je 95,0 % až 105,0 % množství uvedeného ve složení deklarovaném tímto článkem. Obsah monohydrátu kyseliny citronové (C6H8O7 . H2O) nebo kyseliny citronové bezvodé (C6H8O7) je 90,0 % až 105,0 % množství uvedeného ve složení dekarovaném tímto článkem.

Za souhlasu oprávněné autority může být použito i jiné složení roztoku ke konzervaci červených krvinek; názvy látek a jejich množství se uvede v označení na obalu.

Antikoagulační a konzervační roztoky pro lidskou krev se uchovávají ve vzduchotěsných zabezpečených obalech ze skla (3.2.1) nebo z plastů (3.2.3).

Antikoagulační roztoky kyselina-citronan-glukosa (ACD)

  A B
Natrii citras dihydricus 22,0 g 13,2 g
Acidum citricum monohydricum 8,0 g 4,8 g
nebo Acidum citricum 7,3 g 4,4 g
Glucosum monohydricum1) 24,5 g 14,7 g
nebo Glucosum1) 22,3 g 13,4 g
Aquapro injectione ad 1000,0 ml 1000,0 ml
Na 100 ml krve se použije 15,0 ml 25,0 ml

Vlastnosti

Čirá bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina, prakticky prostá částic.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 2 ml zkoušeného přípravku (složení A) nebo 3 ml zkoušeného přípravku (složení B) se zředí směsí objemových dílů vody R a methanolu R (2 + 3) na 100 ml. Porovnávací roztok (a). 10 mg glukosy CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a methanolu R (2 + 3) a zředí se stejnou směsí na 20 ml.

  Porovnávací roztok (b).10 mg glukosy CRL, 10 mg laktosy CRL, 10 mg fruktosy CRL a 10 mg sacharosy CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a methanolu R (2 + 3) a zředí se stejnou směsí na 20 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl každého roztoku a nanesené skvrny se důkladně usuší. Vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, methanolu R, kyseliny octové bezvodé R a dichlorethanu R (10 + 15 + 25 + 50) po dráze 15 cm. Rozpouštědla musí být odměřena přesně, i malý přebytek vody může způsobit zákal. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu. Vyvíjení se ihned opakuje v čerstvě připravené směsi rozpouštědel. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu, rovnoměrně se postříká roztokem 0,5 g thymolu R ve směsi složené z 5 ml kyseliny sírové R a 95 ml lihu 96% R a zahřívá se 10 min při 130 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou čtyři zřetelně oddělené skvrny.

 2. Ke 2 ml se přidá 5 ml citronanu mědnatého RS a zahřeje se k varu; vznikne oranžová sraženina a zbarvení roztoku se změní na žluté.
 3. Ke 2 ml (složení A) se přidají 3 ml vody R nebo ke 4 ml (složení B) se přidá 1 ml vody R; roztoky vyhovují zkoušce na citronany (2.3.1).
 4. 0,5 ml vyhovuje zkoušce (b) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 4,7 až 5,3; měří se zkoušený přípravek.

  Hydroxymethylfurfural. Ke 2,0 ml zkoušeného přípravku se přidá 5,0 ml roztoku p-toluidinu R (100 g/l) v 2 propanolu R obsahujícím 10 % (V/V) kyseliny octové ledové R a 1,0 ml roztoku kyseliny barbiturové R (5 g/l). Směs se nechá 2 min až 3 min stát; absorbance tohoto roztoku (2.2.25) měřená při 550 nm není větší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem s použitím 2,0 ml roztoku obsahujícího 5 µg/ml hydroxymethylfurfuralu R (pro složení A) a 3 µg/ml hydroxymethylfurfuralu R (pro složení B).

  Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Pyrogennní látky (2. 6.8). Vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky. Ředí se roztokem chloridu sodného R (9 g/l) prostým pyrogenních látek na roztok obsahující asi 5 g/l citronanu sodného. Vstřikuj e se 10 ml zředěného roztoku na 1 kg hmotnosti králika.

  Stanovení obsahu

  Kyselina citronová. K 10,0 ml (složení A) nebo k 20,0 ml (složení B) se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RSI a titruje se hydroxidem sodným 0,2 mol/l VS do růžového zbarvení.

  1 ml hydroxidu sodného 0,2 mol/l VS odpovídá 14,01 mg C6H8O7 H2O nebo 12,81 mg C6H8O7

  Citronan sodný. Chromatografická kolona délky 0,1 m a vnitřního průměru 10 mm se naplní katexem silně kyselým R (300µm až 840µm). Napovrchu náplně se udržuje stále km vrstva kapaliny. Kolona se promyje 50 ml deionizované vody R při průtokové rychlosti 12 ml/min až 14 ml/min.

  10,0 ml zkoušeného přípravku (složení A) nebo 15,0 ml zkoušeného přípravku (složení B) se zředí v kádince asi na 40 ml deionizovanou vodou R a potom se přenese do zásobníku kolony, přičemž se kádinka promyje třikrát několika mililitry deionizované vody R, které se přidají do zásobníku kolony. Roztok se nechá protékat kolonou rychlostí 12 ml/min až 14 ml/min a eluát se zachytává. Kolona se promyje dvakrát 30 ml a jednou 50 ml deionizované vody R. Kolona se může použít pro tři stanovení před regenerací třínásobným objemem (kolony) kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Spojený eluát s promývací tekutinou (asi 150 ml) se titruje hydroxidem sodným 0,2 mol/l VS s použitím 0,1 ml fenolftaleinu RS1 jako indikátoru.

  Obsah citronanu solného v g/l se vypočítá podle vzorců:

  pro složení A: 1,961n - 1,40C nebo 1,961n - 1,53C',
  pro složení B: 1,307n - 1,40C nebo 1,307n - 1,53C';

  v nichž značí:

  n - spotřebu hydroxidu sodného 0,2 mol/l VS v ml,
  C-nalezený obsah monohydrátu kyseliny citronové v g/l, viz zkouška Kyselina citronová,
  C'- nalezený obsah bezvodé kyseliny citronové v g/l, viz zkouška Kyselina citronová.

  Redukující cukry. 5,0 ml zkoušeného přípravku (složení A) nebo 10,0 ml zkoušeného přípravku (složení B) se zředí vodou R na 100,0 ml. 25,0 ml těchto roztoků se převede do 250ml kuželové baňky se zabroušenou zátkou a přidá se 25,0 ml citronanu měánatého RSI a několik kousků porézního materiálu. Zahřívá se 2 min pod zpětným chladičem k varu a potom se přesně 10 min vaří. Po ochlazení se přidají 3 g jodidu draselného R rozpuštěného ve 3 ml vody R a opatrně po malých dávkách se přidává 25 ml roztoku kyseliny sírové R (25%). Titruje se thiosíranem solným 0,1 mol/ TlS za použití škrobu RS jako indikátoru přidaného před koncem titrace(n, ml). Provede se slepá zkouška s 25,0 ml vody R (n2 ml).

  Obsah redukujících cukrů se vyjádří jako glukosa bezvodá nebo jako monohydrát glukosy, jak je třeba, za použití tabulky 1.

  Tab. 1.

  Spotřeba thiosíranu sodného 0,01 mol/l VS
  (n1 - n2 ml)
  Glukosa bezvodá
  (mg)
  Glukosa monohydrát
  (mg)
  8 19,8 21,6
  9 22,4 24,5
  10 25,0 27,4
  11 27,6 30,2
  12 30,3 33,1
  13 33,0 36,1
  14 35,7 39,0
  15 38,5 42,1
  16 41,3 45,2

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných zabezpečených obalech, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede:

  Antikoagulační roztoky citronan-fosforečnan-glukosy (CPD)

  Natrii citras dihydricus 26,3 g
  Acidum citricum monohydricum 3,27 g
  nebo Acidum citricum 2,99 g
  Glucosum monohydricum2) 25,5 g
  nebo Glucosum2) 23,2 g
  Natrii dihydrogenophosphas dihydricus 2,51 g
  Aqua pro injectione ad 1000,0 ml
  Na 100 ml krve se použije 14,0 ml

  Vlastnosti

  Čirá bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina, prakticky prostá částic.

  Zkoušky totožnosti

  1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

   Zkoušený roztok. 2 ml zkoušeného přípravku se zředí směsí objemových dílů vody R a methanoluR(2+3)nal00ml.

   Porovnávací roztok (a). 10 mg glukosy CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a methanolu R (2 + 3) a zředí se stejnou směsí na 20 ml.

   Porovnávací roztok (b).10 mg glukosy CRL, 10 mg laktosy CRL, 10 mg fruktosy CRL a 10 mg sacharosy CRL se rozpustí ve směsi objemových ďílů vody R a methanolu R (2 + 3) a zředí se stejnou směsí na 20 ml.

   Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl každého roztoku a nanesené skvrny se důkladně usuší. Vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, methanolu R, kyseliny octové bezvodé R a dichlorethanu R (10 + 15 + 25 + 50) po dráze 15 cm. Rozpouštědla musí být oďměřena přesně, i malý přebytek vody může způsobit zákal. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu. Vyvíjení se ihned opakuje v čerstvě připravené směsi rozpouštědel. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu, rovnoměrně se postříká roztokem 0,5 g thymolu R ve směsi složené z 5 ml kyseliny sírové R a 95 ml lihu 96% R a zahřívá se 10 min při 130 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

   Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou čtyři zřetelně oddělené skvrny.

  2. Ke 2 ml se přidá 5 ml citronanu mědnatého RS a zahřeje se k varu; vznikne oranžová sraženina a zbarvení roztoku se změní na žluté.
  3. Ke 2 ml se přidají 3 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce na citronany (2.3.1).
  4. 1 ml vyhovuje zkoušce (b) na fosforečnany (2.3.1). E. 0,5 ml vyhovuje zkoušce (b) na soďík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 5,3 až 5,9; měří se zkoušený přípravek.

  Hydroxymethylfurfural. Ke 2,0 ml zkoušeného přípravku se přidá 5,0 ml roztoku p-toluidinu R (100 g/l) v 2 propanolu R obsahujícím 10 % (V/V) kyseliny octové ledové R a 1,0 ml roztoku kyseliny barbiturové R (5 gl1). Směs se nechá 2 min až 3 min stát; absorbance tohoto roztoku (2.2.25) měřená při 550 nm není větší než absorbance porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití 2,0 ml roztoku obsahujícího 5 µg/ml hydroxymethylfurfuralu R

  Sterilita (2.6.1). Vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Pyrogennní látky (2.6.8). Vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky. Řeďí se roztokem chloridu sodného R (9 gn) prostým pyrogenních látek na roztok obsahující asi 5 g/l citronanu solného. Vstřikuje se 10 ml zředěného roztoku na 1 kg hmotnosti králika.

  Stanovení obsahu

  Dihydrogenfosforečnan sodný. 10,0 ml se zředí vodou R na 100,0 ml. K 10,0 ml tohoto roztoku se přidá 10,0 ml zkoumadla molybdenanvanadičného R, promíchá se a nechá se 30 min stát při 20 °C až 25 °C. Současně se stejným způsobem připraví porovnávací roztok za použití 10,0 ml základního roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného R (0,219 g/l). Měří se Absorbance (2.2.25) obou roztoků při 450 nm proti kontrolnímu roztoku připravenému současně stejným způsobem za použití 10 ml vody R. Vypočítá se obsah ďihydrogenfosforečnanu sodného (P) v g/l podle vzorce:

  11,46 . C . A1 ,
  A2

  v němž značí:

  C - množství dihydrogenfosforečnanu draselného R v základním roztoku v g/l,
  A1 - absorbanci zkoušeného roztoku,
  A2 - absorbanci porovnávacího roztoku.

  Kyselina citronová. K 20,0 ml se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RSI a titruje se hydroxidem solným 0,2 mol/l VS.

  Vypočítá se obsah monohydrátu kyseliny citronové (C) nebo kyseliny citronové bezvodé (C') v g/l podle příslušného vzorce:

  C= 0,7005n - 0,4490P,

  C'= 0,6404n - 0,4105P,

  v němž značí:

  n - spotřebu hydroxidu sodného 0,2 mol/l VS v ml,
  P -zjištěný obsah dihydrátu dihydrogenfosforečnanu soďného v gn, viz zkouška Dihydrogenfosforečnan sodný.

  Citronan sodný. Chromatografická kolona délky 100 mm a vnitřního průměru 10 mm se naplní katexem silně kyselým R (300 µm až 840 µm). Na povrchu náplně se udržuj e stále 1 cm vrstva kapaliny. Kolona se promyje 50 ml deionizované vody R při průtokové rychlosti 12 ml/min až 14 ml/min.

  10,0 ml zkoušeného pripravku se zředí v kádince asi na 40 ml deionizovanou vodou R a potom se přenese do zásobníku kolony, přičemž se kádinka promyje třikrát několika mililitry deionizované vody R, které se přidají do zásobníku kolony. Roztok se nechá protékat kolonou rychlostí 12 ml/min až 14 ml/min a eluát se zachytává. Kolona se promyje dvakrát 30 ml a jeďnou 50 ml deionizované vody R. Kolona se může použít pro tři stanovení před regenerací třínásobným objemem (kolony) kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Spojený eluát s promývací tekutinou (asi 150 ml) se titruj e hydroxidem sodným 0,2 mol/l VS za použití 0,1 ml feno~aleinu RSI jako indikátoru.

  Obsah citronanu sodného v g/l se vypočítá podle příslušného vzorce:

  1,961n - 1,257P- 1,40C,

  1,961n - 1,257P - 1,53C',

  v němž značí:

  n - spotřebu hydroxidu sodného 0,2 mol/l VS v ml,
  P - nalezený obsah dihydrátu dihydrogenfosforečnanu sodného v g/l, viz zkouška Dihydrogenfosforečnan sodný,
  C - nalezený obsah monohydrátu kyseliny citronové v g/l, viz zkouška Kyselina citronová,
  C' - nalezený obsah bezvodé kyseliny citronové v g/l, viz zkouška Kyselina citronová.

  Redukující cukry. 5,0 ml se zředí vodou R na 100,0 ml. 25,0 ml tohoto roztoku se převede do 250ml kuželové baňky se zabroušenou zátkou a přidá se 25,0 ml citronanu měánatého RSI a několik kousků porézního materiálu. Zahřívá se 2 min pod zpětným chladičem k varu a potom se přesn ě 10 min vaří. Po ochlazení se přidají 3 g jodidu draselného R rozpuštěného ve 3 ml vody R a opatrně po malých dávkách se přidává 25 ml roztoku kyseliny sírové R (25%). Titruje se thiosíranem sodným 0,1 mol/ VS za použití škrobu RS jako indikátoru přidaného před koncem titrace(n, ml). Provede se slepá zkouška s 25,0 ml vody R (nZ ml).

  Obsah redukujících cukrů se vypočítá jako glukosa bezvodá nebo jako monohydrát glukosy podle potřeby s použitím tabulky 1.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných zabezpečených obalech, chráněn před světlem.

  Označování

  V označení na obalu se uvede:


  1) Vyhovuje zkoušce na pyrogenní látky uvedené v článku Glucosum monohydricum nebo Glucosum.
  2) Vyhovuje zkoušce na pyrogenní látly uvedené v článku Glucosum monohydricum nebo Glucosum.