Český lékopis 1997

Cyanocobalamini (58Co) capsulae

2001

Tobolka s kyanokobalaminem (58Co)

Je to tobolka obsahující kyanid [SgCo]-a-(5,6-dimethylbenzimidazol-l-yl)kobamidu. Může obsahovat vhodné pomocné látky. Kobalt-58 je radioaktivní izotop kobaltu a může být vyroben ozařováním niklu neutrony. Kyanokobalamin (SgCo) může být připraven růstem vhodných mikroorganismů v prostředí obsahujícím (SgCo) kobaltový iont. Nejméně 84 % kobaltu-58 je ve formě kyanokobalaminu. Tobolky vyhovují požadavkům na tvrdé tobolky uvedeným v článku Capsulae, pokud není uvedeno a schváleno jinak. Rozmezí radioaktivity je 90,0 % až 110,0 % deklarované radioaktivity kobaltu-58 k datu uvedenému v označení.

Vlastnosti

Tvrdé želatinové tobolky.

Kobalt-58 má poločas přeměny 70,9 dní a emituje záření beta (β+) a záření gama.

Zkoušky totožnosti

  1. Vhodným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama způsobem popsaným v článku Radiofarmaca. Spektrum se významně neliší od spektra porovnávacího roztoku kobaltu-58. Referenční roztoky kobaltu-58 se získávají od laboratoří, které uznala oprávněná autorita. Nejvíce zastoupené fotony kobaltu-58 mají energie 0,511 MeV (anihilační pík) a 0,811 MeV.
  2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Radiochemická čistota. Retenční čas hlavního píku na radiochromatogramu je téměř shodný s retenčním časem píku na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Radionuklidová čistota. Zaznamená se spektrum záření gama způsobem popsaným v článku Radiofarmaca přístrojem kalibrovaným pomocí referenčních roztoků kobaltu-58, kobaltu-57 a kobaltu-60. Spektrum se významně neliší od spektra referenčního roztoku kobaltu-58. Referenční roztoky kobaltu-58, kobaltu-57 a kobaltu-60 se získají od laboratoří, které uznala oprávněná autorita. Stanoví se relativní obsah přítomného kobaltu-58, kobaltu-57 a kobaltu-60. Kobalt57 má poločas přeměny 272 dní a jeho přítomnost ukazují fotony gama o energii 0,122 MeV. Kobalt-60 má poločas přeměny 5,27 let a jeho přítomnost ukazují fotony gama o energiích 1173 MeV a 1333 MeV. Z celkové radioaktivity připadá nejvýše 1 % na kobalt-60,2 % na kobalt-57, kobalt-60 a ostatní radionuklidové nečistoty.

Radiochemická čistota. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. Obsah tobolky se rozpustí v 1,0 ml vody R a nechá se 10 min stát. Odstřed'uje se 10 min při 2000 ot/min. Použije se supernatantní tekutina.

Porovnávací roztok. 10 mg kyanokobalaminu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100 ml. 2 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100 ml. Použitelnost roztoku je 1 h od přípravy.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 100 μl zkoušeného roztoku a zaznamená se chromatogram po dobu odpovídající trojnásobku retenčního času kyanokobalaminu. Z plochy píku se vypočítá procentuální obsah kobaltu-58 přítomného jako kyanokobalamin. Nastříkne se 100 µl porovnávacího roztoku. Chromatogram porovnávacího roztoku se zaznamenává po dobu 30 min.

Rozpadavost. Tobolky vyhovují zkoušce na rozpadavost tablet a tobolek (2.9.1) s tím rozdílem, že se použije jedna tobolka namísto šesti.

Obsahová stejnosměrnost. Měří se jednotlivě radioaktivita nejméně deseti tobolek za použití vhodného zařízení za stejných geometrických podmínek. Vypočítá se průměrná radioaktivita na tobolku. Radioaktivita žádné tobolky se neliší o více než ±10 % od průměru. Relativní směrodatná odchylka je menší než 3,5 %.

Stanovení radioaktivity

Průměrná radioaktivita zjištěná ve zkoušce Obsahová stejnosměrnost je 90,0 % až 110,0 % deklarované radioaktivity kobaltu-58 k referenčnímu datu uvedenému v označení.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem při teplotě 2 °C až 8 °C za podmínek uvedených v článku Radiofarmaca.

Označování

Viz článek Radiofarmaca.