Český lékopis 1997

1. 4 Jednotky mezinárodní soustavy SI použité v lékopise a vztah k jiným jednotkám

Mezinárodní systém jednotek (SI)

Mezinárodní systém jednotek zahrnuje tři skupiny: základní jednotky, odvozené jednotky a doplňkové jednotky1). Základní jednotky a jejich definice obsahuje tabulka 1.4-1.

Odvozené jednotky se mohou tvořit kombinací zákadních jednotek podle algebraických vztahů mezi odpovídajícími veličinami. Některé z těchto odvozených jednotek mají speciální názvy a symboly. SI jednotky použité v Ph. Eur. jsou uvedeny v tabulce 1.4-2.

Některé důležité, všeobecně používané vedlejší jednotky uvádí tabulka 1.4-3.

Předpony uvedené v tabulce 1.4-4 se používají při vytváření názvů a symbolů dekadických násobků a dílů jednotek SI.

Tab. 1.4-1 Základní jednotky SI

VeličinaJednotkaDefinice
NázevSymbolNázevSymbol
délkalmetrmMetr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekund.
hmotnostmkilogramkgKilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sévres.
častsekundasSekunda je trvání 9 192 631 770 period záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133.
elektrický proudIampérAAmpér je stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru vyvolá mezi nimi stálou sílu 2 . 10-7 newtonu na metr délky.
termodynamická teplotaTkelvinKKelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody.
látkové množstvínmolmolMol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12 (Při udávání látkového množství je třeba specifikovat elementární entity; mohou jimy být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic)
svítivostIvkandelacdKandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540 .1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

Tab. 1.4-2 Jednotky použité v lékopise a odpovídající jiným jednotkám

VeličinaJednotkaPřevod jiných jednotek na jednotky SI
NázevSymbolNázevSymbolZákladní jednotka SIJiné jednotky SI
vlnočetureciproký metr1/mm-1  
vlnová délkalmikrometr
nanometr
µm
nm
10-6m
10-9m
  
plošný obsahA, Sčtverečný metrm2m2  
objemVkrychlový metrm3m3 1 ml = 1 cm3 = 10-6 m3
kmitočetf,vhertzHzs-1  
hustotarkilogram na krychlový metrkg/m3kg.m-3 1 g/ml = 1 g/cm3 = 103 kg.m-3
rychlostvmetr za sekundum/sm.s-1  
sílaFnewtonNm.kg.s-2 1 dyn= 1 g.cm.s-2 = 10-5 N
1 kp = 9,80665 N
tlak, mechanické napětíppascalPam-1.kg.s-2N.m-21 dyn/cm2 = 10-2 Pa = 10-1 N.m-2
1 atm = 101325 Pa = 101,325 kPa
1 bar = 103 Pa = 0,1 MPa
1 mm Hg = 133,322387 Pa
1 Torr = 133,322368 Pa
1 psi = 6,894757 kPa
dynamická viskozitahpascalsekundaPa.sm-1.kg.s-1N.s.m-21 P = 104 Pa.s = 10-1 N.s.m-2
1 cP = mPa.s
kinematická viskozitavčtverečný metr za sekundum2/sm2.s-1Pa.s.m3.kg-1
N.m.s.kg-1
1 St = 1 cm2-.s-1 = 10-4 m2.s-1
energieE, WJjoulem2.kg.s-2N.m1 erg=1 cm2.g.s-2 = 1 dyn.cm = 107 J
1 cal = 4 1868 J
výkon (tepelný tok)PwattWm2.kg.s-3N.m.s-1
J.s-1
1 erg/s = 1 dyn.cm.s-1 = 10-7 W = 10-7 N.m.s-1 = 10-7 J.s-1
pohlcená dávka (radiační energie)DgrayGym2.s-2J.kg-11 rad = 10-2 Gy
elektrické napětí, elektromotorické napětíUvoltVm2.kg.s-3.A-1W.A-1 
elektrický odporRohmWm2.kg.s-3.A-2V.A-1 
elektrický nábojQcoulombCA.s  
aktivita nukliduAbecquerelBqs-1 1 Ci = 37.19 Bq = 37.109 s-1
látková koncentrace, molární koncentracecmol na krychlový metrmol/m3mol.m-3 1 mol/l = 1M = 1 mol/dm3 = 103 mol.m-3
hmotnostní koncentracep, rkilogram na krychlový metrkg/m3kg.m3 1 g/l = g/dm3 = 1 kg.m-3

Tab. 1.4-3 Vedlejší jednotky

VeličinaJednotkaHodnoty v SI jednotkách
NázevSymbol
časminuta
hodina
den
min
h
d
1 min = 60 s
1 h = 60 min = 3600 s
1 d = 24 h = 86400 s
rovinný úhelstupeň°1° = (p/180) rad
objemlitrl1 l = 1 dm3 = 10-3.m3
hmotnosttunat1 t = 103 kg
frekvence otáčení1 otáčka za minutu1 ot/min1 ot/min = (1/60).s-1

Tab. 1.4-4 Dekadické násobky a díly jednotek

ČinitelPředponaZnačkaČinitelPředponaZnačka
1018exaE10-1decid
1015petaP10-2centic
1012teraT10-3milim
109gigaG10-6mikroµ
106megaM10-9nanon
103kilok10-12pikop
102hektoh10-15femtof
101dekada10-18attoa

POZNÁMKY

 1. V lékopise se používá Celsiova stupnice teplot (symbol je t). Je definována vztahem:
  t=T-T0'

  V němž T0 je definována jako 273,15 K. Celsiova nebo stostupňová stupnice se vyjadřuje ve stupních Celsia (symbol °C). Jednotka "stupeň Celsia" se rovná jednotce "kelvin".

 2. Výrazy pro koncentrace používané v lékopise jsou definovány v Obecných zásadách.
 3. Radián je rovinný úhel mezi dvěma poloměry kružnice, které na obvodě vytínají oblouk stejné délky, jakou má poloměr.
 4. V lékopise jsou definovány podmínky odstřed'ování porovnáním zrychlení a normálního tíhového zrychlení (gn
  gn = 9,806 65 m.s-2.
 5. V lékopise jsou použity některé veličiny bez rozměrů: relativní hustota (2.2.5), absorbance (2.2.25), specifická absorbance (2.2.25) a index lomu (2.2.x, stejně jako veličiny vyjádřené v jiných jednotkách, jako specifická optická otáčivost (2.2.7).
 6. Mikrokatal je definovaný jako enzymová účinnost, která za definovaných podmínek přemění (např. hydrolýzou) 1 mikromol substrátu za sekundu.
 7. Energie částic a elektromagnetického záření se vyjadřuje v joulech (J) a popř. v pokusně získaných elektronvoltech (eV):
  1 eV = 1,602177 . 10-19 J