Český lékopis 1997

Aciclovirum

1998

Aciklovir

C8H11N5O3 Mr 225,21 CAS 59277-89-3

Je to 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methy]-1,9-dihydro- -6H-purin-6-on. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C8H11N5O3.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dimethylsulfoxidu, velmi těžce rozpustný v lihu 96%. Rozpouští se ve zředěných roztocích minerálních kyselin a alkalických hydroxidů.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem acikloviru CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,25 g se rozpustí v hydroxidu sodném 0,1 mol/l RS a zředí se jím na 25 ml. Tento roztok je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok Ž, (2.2.2, Metoda II).

  Příbuzné látky

  1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254R. Roztoky se připravují těsně před použitím.
   Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí v dimethylsulfoxidu R a zřeďí se jím na 10 ml. Porovnávací roztok. 10 mg acikloviru nečistoty A CRL se rozpustí v dimethylsulfoxidu R a zředí se jím na 20 ml. 1 ml tohoto roztoku se zřeďí dimethylsulfoxidem R na 10 ml.
   Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku, vysuší se v proudu teplého vzduchu a po ochlazení se vrstva vyvíjí směsí objemových dílů amoniaku 26 % R, methanolu R a dichlormethanu R (2 + 20 + 80) po dráze 10 cm. Potom se vrstva vysuší na vzduchu a pozoruj e se v ultrafialovém světlem při 254 nm. Žádná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku o RF vyšším než hlavní skvrna není intenzivnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (0,5 %).
  2. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí v 10 ml směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a vody R (20 + 80) a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 200,0 ml. Porovnávací roztok (b). 20 mg acikloviru CPcL a 20 mg acikloviru nečistoty A CPcL se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a vody R (20 + 80) a zředí se stejnou směsí na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 7 mg guaninu R se rozpustí v hydroxidu sodném 0,1 mol/l RS a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

  Nastříkne se po 20 µl každého roztoku a chromatogram se zaznamenává po dobu o dpovídající 7násobku retenčního času acikloviru. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) počet teoretických pater, počítáno pro pík acikloviru nečistoý A, j e nejméně 1500 a jeho kapacitní poměr je nejméně 7 (počítáno Yo z píku odpovídajícího kyselině octové). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku odpovídajícího guaninu není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,7 %). Plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku odpovídajícího guaninu, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Součet ploch všech píků, kromě hlavního píku a píku odpovídajícího guaninu, není větší než 2násobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1,0 %). Nepřihlíží se k píkům s plochou menší než O, OSnásobku plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 6,0 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,150 g se rozpustí v 60 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Provede se slepá zkouška.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 22,52 mg C8H11N5O3.

   Uchovávání.

   V dobře uzavřených obalech.
   Separandum.

   Nečistoty

   1. 2-amino-9- { [2-(acetyloxy)ethoxy]methyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-on,
   2. 2-amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-on,
   3. 2-amino-7-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,7dihydro-6H-purin-6-on
   4. 2-amino-9-{[2-(benzoyloxy)ethoxy]methyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-on,
   5. 6-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,3-dihydro-2H-purin-2-on,
   6. N-acetyl-2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on,
   7. N-acetyl-2-amino-9-{[2-(acetyloxy)ethoxy}-1,9-dihydro-6H-purin-6-on,
   8. N-acetyl-2-amino-9-{[2-(benzoyloxy)ethoxy]methyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-on.