Český lékopis 1997

Acidum stearicum1)

RZ2000

Kyselina stearová

Synonymum. Stearinum

CAS 57-11-4

Je to směs získaná z tuků nebo olejů rostlinného nebo živočišného původu, která obsahuje převážně kyselinu stearovou (C18H36O2, Mr 284,48) a kyselinu pahnitovou (C16H32O2, Mr 256,43). Obsahuje různá jmenovitá množství C18H36O2: kyselina stearová 50 s obsahem 40,0 % až 60,0 %, kyselina stearová 70 s obsahem 60,0 % až 80,0 % a kyselina stearová 95 s obsahem nejméně 90,0 % C18H36O2. Součet obsahů C18H36O2 a C16H32O2 je nejméně 90,0 % pro kyselinu stearovou 50 a kyselinu stearovou 70 a nejméně 96,0 % pro kyselinu stearovou 95.

Výroba

Kde je to vhodné, vyhovuje článku Producta cum possibili transmissione vectorium encephalopathiarum spongiformium animalium.

Vlastnosti

Bílé voskovité vločkovité krystaly, bílá tvrdá hmota nebo bílý či žlutobílý prášek. Je nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém (50 °C až 70 °C).

Zkoušky totožnosti

 1. Zkouška teplota tuhnutí, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Číslo kyselosti (2.5.1). 194 až 212; stanoví se s 0,1 g zkoušené látky.
 3. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Retenční časy hlavních píků na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají retenčním časům hlavních píků na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled. Zkoušená látka se zahřeje na asi 75 °C. Vzniklá tekutina není intenzívněji zbarvena než porovnávací barevný roztok Ž7 nebo HŽ, (2.2.2, Metoda I).

  Kysele reagující látky. 5,0 g se roztaví a 2 min se třepe s 10 ml horké vody prosté oxidu uhličitého R, pomalu se ochladí a zfiltruje se. K filtrátu se přidá 0,05 ml oranže methylové RS; nevzniká červené zbarvení.

  Číslo jodové (2.5.4). Viz tabulka 1.

  Teplota tuhnutí (2.2.18). Viz tabulka 1.

  Tab. 1

  Jmenovitý obsah
  C18H36O2 (v %)
  Číslo jodové Teplota tuhnutí
  50 nejvýše 4,0 53 °C až 59 °C
  70 nejvýše 4,0 57 °C až 64 °C
  95 nejvýše 1,5 64 °C až 69 °C

  Nikl (2.4.27). Nejvýše 1 µg/g; stanoví se zkouškou na nikl v hydrogenovaných rostlinných olejích.

  Stanovení obsahu

  Provede se plynová chromatografie (21.28).

  Zkoušený roztok 0,100 g se vaří 10 min v kuželové baňce pod zpětným chladičem s 5 ml fluoridu boritého v methanolu RS. Zpětným chladičem se přidají 4,0 ml heptanu R a vaří se opět 10 minut pod zpěúiým chladičem Po ochlazení se přidá 20 ml nasyceného roztoku chloridu sodného R. Protřepe se, nechají se oddělit fáze a z organické fáze se odeberou asi 2 mh které se vysuší 0,2 g siranu sodného bezvodého R. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí heptanem R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok. Připraví se stejným způsobem a za stejných podmínek jako zkoušený roztok za použití 50,0 mg kyseliny palmitové CRL a 50,0 mg kyseliny stearové CRL místo zkoušené látky.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  s následujícím teplotním programem:

    Čas
  (min)
  Teplota
  (°C)
  Rychlost
  (°C/min)
  Poznámka
  kolona 0 - 2 70   izotermicky
  2 - 36 70 → 240 5 lineární gradient
  36 - 41 240   izotermicky
  nástřikový prostor   220  
  detektor 260

  Nastříkne se 1 µl porovnávacího roztoku. Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek je retenční čas methylpahnitatu vztažený k retenčnímu času methylstearatu asi 0,88. Zkoušku lze hodnotit, je-li rozlišení píků odpovídajících methylstearatu a methylpahnitatu nejméně 5,0.

  Nastříkne se 1 µl zkoušeného roztoku. Obsah kyseliny stearové a kyseliny palmitové v procentech se vypočítá z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku obvyklým postupem (metodou normalizace). Nepřihlíží se k píku rozpouštědla.

  Označování

  V označení na obalu se uvede jmenovitý obsah kyseliny stearové (C18H36O2) v procentech.


  1) Pharmeuropa 12, 1,53 (2000). Závazné od 1. 1. 2000.