Český lékopis 1997

Acidum fusidicum

Kyselina fusidová

C31H48O6 . 0,5H2O Mr 525,72
bezvodé 516,72
CAS 6990-06-3 11

Je to hemihydrát kyseliny (Z)-16β-acetoxy-3α,11α-dihydroxy-4α, 8α, 14β-trimethyl-18-nor-5α, 9β, 13α-cholesta-17(20), 24-dien-21-ové, protimikrobní látka produkovaná určitými kmeny Fusidium coccineum nebo získaná jiným způsobem. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 97,5 až 101,0 % sloučeniny C31H48O6

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustná ve vodě a snadno rozpustná v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. kyseliny fusidové.
  2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu HFZSa R

    Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

    Porovnávací roztok. 24 mg diethanolamoniumfusidatu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

    Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R, kyseliny octové ledové R, cyklohexanu R a chloroformu R (2,5 + 10 + 10 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se vysuší v proudu horkého vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 5 mg kyseliny 3-ketofusidové CRL se rozpustí v 5 ml mobilní fáze. K 1,0 ml tohoto roztoku se přidá 0,20 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 20,0 ml. Porovnávací roztok (b). 20 µl zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající 3, Snásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku součet ploch píků, kromě hlavního píku a píku rozpouštědla, není větší než 2násobek plochy píku odpovídajícího kyselině fusidové na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (2,0 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky kyseliny 3-ketofusidové a kyseliny fusidové na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je nejméně 2,5. Poměr signálu hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) k šumu je nejméně 3.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 1,4 % až 2,0 %;stanoví se s 0,50 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,500 g se rozpustí v 10 ml lihu 96% R, přidá se 0,5 ml fenolftaleinu PcS a titruje se hydroxialem sodným 0,1 mol/l VS do vzniku růžového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 51,67 mg C31H48O8.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C.
Separandum.