Český lékopis 1997

Amisulpridum

2001

Amisulprid

 

C17H27N3O4S Mr 369,48 CAS 71675-85-9

Je to 4-amino-N-{[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamid1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C17H27N3O4S.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.

Rozpustnost. Prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v ethanolu. Taje při asi 126 °C.

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).

Porovnání s amisulpridem CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 1,0 g se rozpustí ve 3 ml směsi objemových dílu kyseliny octové R a vody R (1 + 4) a zředí se vodou R na 20 ml. Takto připravený roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenzeII (2.2.1) a není zabarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

  Optická otáčivost (2.2.7) : -0,10° až +0,10°; měří se úhel optické otáčivosti roztoku připraveného rozpuštěním 5,0 g v dimethylformamidu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

  Nečistota A. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.7).

  Zkoušený roztok. 0,20 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 20 mg amisulpridu nečistoty A CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100 ml. 2 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 20 ml.

  Porovnávací roztok (b).1 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí porovnávacím roztokem (a) na 10 ml.

  Stacionární fáze. Deska s vrstvou silikagelu G pro TLC R.

  Mobilní fáze. Horní vrstva, která se oddělí při protřepání směsi objemových dílů roztoku amoniaku 26 % R 50 % (VN), ethanolu R a diisopropyletheru R (10 + 25 + 65).

  Nanášení. Po 10 µl každého roztoku.

  Vyvíjení. Po dráze delší než 12 cm.

  Sušení. Na vzduchu.

  Detekce. Vrstva se postříká ninhydrinem RS a zahřívá se 15 min při 100 °C až 105 °C.

  Test způsobilosti systému. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

  Limity:

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí ve 30 ml methanolu R a zředí se mobilní fází B na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (30 + 70) na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí mobilních fází na 25,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).5 mg amisulpridu nečistoty B CRL se rozpustí v 5 ml zkoušeného roztoku a zředí se směsí objemových dílů mobilní fáze A a mobilní fáze B (30 + 70) na 50 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí mobilních fází na 10 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze:

  Průtoková rychlost. 1,5 ml/min.

  Detekce. Spektrofotometr při 225 nm.

  Nástřik. Nastřikuje se injektorovou smyčkou po 10 µl zkoušeného roztoku, porovnávacího roztoku (a) a porovnávacího roztoku (b).

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  Chloridy (2.4.4). Nejvýše 200 μg/g; 0,5 g se třepe 10 min s 30 ml vody R a zfiltruje se. 15 ml filtrátu vyhovuje limitní zkoušce na chloridy.

  Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 10 μg/g; 4,0 g se rozpustí mírným zahřátím v 5 ml kyseliny octové zředěné RS, potom se ochladí a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy. Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (2 Ftg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,300 g se rozpustí třepáním ve směsi obsahující 5 ml acetanhydridu R a 50 ml kyseliny octové bezvodé R. Titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 36,95 mg C17H27N3O4S.

  Uchovávání

  Separandum.

  Nečistoty

  1. (2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methylamin,
  2. R' = OH, Rz = SOZ-CH2-CH3: 4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl }-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamid2),
  3. R' = OCH3, RZ= I : 4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-5-jod-2-methoxybenzamid3),
  4. R' = OCH3, RZ = SOZ-CH3 : 4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzamid4),
  5. kyselina 4-amino-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoová.

  1)4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamid
  2) 4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl }-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamid
  3) 4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl}-5-jod-2-methoxybenzamid
  4) 4-amino-N-{ [(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl }-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzamid