Český lékopis 1997

Carbamazepinum

2001

Karbamazepin

C15H12N2O Mr 236,27 CAS 298-46-4

Je to 5H-dibenzo(bf]azepin-5-karboxamid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C15H12N2O.

Vlastnosti

Vzhled. Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.

Rozpustnost. Velmi těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v acetonu a v lihu 96%.

Vykazuje polymorfismus; přijatelná krystalická forma odpovídá karbamazepinu CRL.

Zkoušky totožnosti

 1. Teplota tání (2.2.14) 189 °C až 193 °C.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24).
  Porovnání s karbamazepinem CRL.
  Příprava. Měří se látky bez předchozí úpravy ve formě tablet.

  Zkoušky na čistotu

  Kysele nebo zásadně reagující látky. 1,0 g se třepe 15 min s 20 ml vody prosté oxidu uhličitého R a zfiltruje se. K 10 ml filtrátu se přidá 0, 05 ml fenolftaleinu RSl a 0,5 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/ll VS; roztok je červený. Přidá se 1,0 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS; roztok je bezbarvý. Přidá se 0,15 ml červeně methylové RS; roztok je červený.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).
  Zkoušený roztok (a). 0,150 g se za použití ultrazvuku rozpustí v methanolu R2 a zředí se stejným rozpouštědlem na 50,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 20,0 ml.
  Zkoušený roztok (b). 10,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí směsí stejných objemových dílů vody R a methanolu R2 na 50,0 ml.
  Porovnávací roztok (a). 7,5 mg karbamazepinu CRL, 7,5 mg karbamazepinu nečistoty A CRL a 7,5 mg iminodibenzylu R (nečistota E) se rozpustí v methanolu R2 a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů vody R a methanolu R2 na 50,0 ml.
  Porovnávací roztok (b). 0,150 g karbamazepinu CRL se rozpustí v methanolu R2 a zředí se jím na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů vody R a methanolu R2 na 50,0 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze. Připraví se směs objemových dílů tetrahydrofuranu R, methanolu R2 a vody R (3 + 12 + 85). K 1000 ml tohoto roztoku se přidá 0,2 ml kyseliny mravenční bezvodé R a 0,5 ml triethylaminu R.
  Průtoková rychlost. 2,0 ml/min.
  Detekce. Spektrofotometr, 230 nm.
  Nástřik. Po 20 μl zkoušeného roztoku (a) a porovnávacího roztoku (a).
  Doba záznamu. Šestinásobek retenčního času karbamazepinu, který je asi 10 min.
  Relativní retenční časy vztažené na karbamazepin:

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  Chloridy (2.4.4). Nejvýše 140 μg/g; 0,715 g se suspenduje ve 20 ml vody R a vaří se 10 min. Ochladí se, zředí se vodou R na 20 ml a zfiltruje se přes membránový filtr (jmenovitá velikost pórů: 0,8 μm). 10 ml filtrátu se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy.

  Těžké kovy (2.4.8). Nejvýše 20 μg/g; 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy. Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Příbuzné látky.
  Nástřik. Po 20 μl zkoušeného roztoku (b) a porovnávacího roztoku (b).
  Test způsobilosti systému:

  Vypočítá se obsah karbamazepinu v procentech, počítáno na vysušenou látku.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. R=CO-NH2:10,11-dihydro-SH-dibenzo[b, f]azepin-5-karboxamid(10, 11-dihydrokarbamazepin),
  1. R=H:10,11-dihydro-5H-dibenzo[b, f]azepin(iminodibenzyl),
  1. 9-methylakridin,
  2. R = CO-NH-CO-NH2: (5H-dibenzo[b,f]azepin-5-ylkarbonyl)močovina (N-karbamoyl-karbamazepin)1),
  3. R= H: 5H-dibenzo[b, f]azepin.

  1) (N-karbamoyl-karbamazepin)