Český lékopis 1997

Cefatrizinum propylenglycolum

2000

Cefatrizin-propylenglykol

Synonymum. Cefatrizini propylen glycolum

 

C18H18N6O5S2 . (C3H8O2)n Mr 462,51 (báze} CAS 64217-62-5

Je to cefatrizin a 1,2-propandiol v molekulárním poměru asi 1 : 1. Cefatrizin je kyselina (6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyfenyl)acetamido]-8-oxo-3-{[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)thio]methyl}-5-thia-1-azabicyklo[4,2, 0]okt-2-en-2-karboxylová.

Počítáno na bezvodou a propylenglykolu prostou látku, obsahuje 95,0 % až 102,0 % cefatrizinu C18H18N6O5S2;Mr 462,51). Obsahuje 13,0 % až 18,0 % propylenglykolu.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem cefatrizinpropylenglykolu CRL.
 2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Propylenglykol, viz Zkoušky na čistotu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají retenčnímu času a velikostí hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +63° až +69°, počítáno na bezvodou a propylenglykolu prostou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,400 g v kyselině chlorovodíkové 1 mo1R RS a zředěním stejným rozpouštědlem na 20,0 ml.

  Propylenglykol. 13,0 % až 18,0 %. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití dimethylacetamidu R jako vnitřního standardu.

  Roztok vnitřního standardu. 1,0 g dimethylacetamidu R se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonu R a vody R (20 + 80) a zředí se stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

  Zkoušený roztok. 0,40 g se převede do zkumavky se zabroušenou zátkou, přidají se 3,0 ml roztoku vnitřního standardu, 1,0 ml směsi objemových dílů acetonu R a vody R (20 + 80) a 2,0 ml kyseliny chlorovodíkové R. Zkumavka se uzavře a roztok se protřepe.

  Porovnávací roztok (a). 2,0 g propylenglykolu R se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonu R a vody R (20 + 80) a zředí se stejným rozpouštědlem na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se převede do zkumavky se zabroušenou zátkou a přidá se 1,0 ml roztoku vnitmího standardu.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 200 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 250 °C.

  Nastříkne se odděleně 1 μl zkoušeného roztoku a 1 pl porovnávacího roztoku (b).

  7-ACA triazol nebo jiné příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) popsaná ve zkoušce Stanovení obsahu. Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu získaného s 20 pl porovnávacího roztoku (c) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Nastříkne se 20 μl zkoušeného roztoku a chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající nejméně dvojnásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku odpovídajícího cefatrizinu nečistotě A není větší než plocha píku cefatrizinu nečistoty A na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (0,5 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku cefatrizinu nečistoty A, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,6 %); součet ploch takových píků není větší než 3, Snásobku plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (2,1 %). Nepřihlíží se k žádnému píku s plochou menší než 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1,5 %, stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %, stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 60,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 60,0 mg cefatrizin propylenglykolu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 30,0 mg cefatrizinu nečistoty A CRL se rozpustí v tlumivém roztoku o pH 7,0 a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 0,6 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 1,0 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí tlumivým roztokem o pH 7,0 na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (e). K 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se přidá 1,0 ml porovnávacího roztoku (b) a zředí se mobilní fází na 10,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 20 pl porovnávacího roztoku (a). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na získaném chromatogramu byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Porovnávací roztok (a) se nastříkne šestkrát. Zkoušku lze hodnotit, jestliže je relativní směrodatná odchylka ploch píku nevýše 1,0 %. Nastříkne se porovnávací roztok (e). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem cefatrizinu a pikem cefatrizinu nečistoty A je nejméně 5,0.

  Nastřikuje se střídavě 20 μl zkoušeného roztoku a 20 μl porovnávacího roztoku (a) a vypočítá se obsah cefatrizinu v procentech za použití chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Uchovávání

  Separandum.

  Nečistoty

  1. kyselina 7-amino-(6R,7R)-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)thio]methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4,2,0]okt-2-en-2-karboxylová (7-ACA triazol).