Český lékopis 1997

Celiprololi hydrochloridum

N

Celiprololiumchlorid

 

C20H34ClN3O4 Mr 415,96 CAS 57470-78-7

Je to (RS)-N-terc.butyl-N-3-[2-acetyl-4-(3, 3-diethylureido)fenoxy]-2-hydroxypropylamoniumchlorid. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,5 % až 101,5 % sloučeniny C20H34ClN3O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a v methanolu, mírně rozpustný v lihu 96%, je těžce rozpustný v chloroformu.

Vykazuje polymorfismus. Teplota tání je asi 198 °C.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a C.

Alternativní sestava zkoušek: B a C, viz Obecné.zásady (2.1).

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem celiprololiumchloridu CRL. Jestliže se spektrum zkoušené látky v pevném stavu liší od spektra referenční látky, rozpustí se odděleně obě látky v co nejmenším množství methanolu R, odpaří se při 60 °C do sucha a zaznamenají se nová spektra.
  2. Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Přbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá retenčnímu času hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).
  3. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů vody R a acetonitrilu R a zředí se stejnou směsí na 25,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí stejných objemových dílů vody R a acetonitržlu R na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).3,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí směsí stejných objemových dílů vody R a acetonitrilu R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 25,0 mg celiprololiumchloridu CRL se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů vody R a acetonitrilu R a zředí se stejnou směsí na 25,0 ml.

Porovnávací roztok (d). K 5,0 ml porovnávacího roztoku (c) se přidá 5,0 mg celiprololiumchlotídu nečistoty B (N"-j3-acetyl-4-(3-terc.óutylamino-2-hydroxypropoxy)fenylJ-N-terc.butylmočovina R), rozpustí se a zředí se směsí stejných objemových dílů vody R a acetonitrilu R na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Před každou analýzou se kolona promývá mobilní fází počátečního složení do ustavení rovnováhy.

Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy celiprololiumchloridu 15 min a celiprololiumchloridu nečistoty B 18 min. Nastříkne se 5 µl porovnávacího roztoku (d). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem celiprololiumchloridu a celiprololiumchloridu nečistoty B je nejméně 4.

Nastříkne se 5 µl zkoušeného roztoku a 5 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku, viz vzorový chromatogram, plocha píku nečistoty A a plocha píku nečistoty D není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,3 %), přičemž plocha píku nečistoty A se násobí odezvovým faktorem 1,22; plocha píku nečistoty B a plocha píku nečistoty C není větší než 1,7násobek plochy hlavního píku na chromatogramu pórovnávacího roztoku (b) (0,5 %), přičemž plocha píku nečistoty C se násobí odezvovým faktorem 1,46; plocha píku ostatních nečistot jednotlivě není větší než třetina plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0, 1 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku a piků rozpouštědel, není větší než pětinásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,5 %). Nepřihlíží se k pikům, jejichž plocha je menší než 0,1násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 1 ml základního roztoku olova (10 pg Pb/ml).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1, 0 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,200 g se rozpustí v 50 ml kyseliny octové bezvodé R, přidá se 15 ml octanu rtuřnatého RS a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l vS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence.

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l vS odpovídá 41,596 mg C20H34ClN3O4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.
Separandum.

Nečistoty

  1. 5-amino-2-[(3-terc.butylamino-2-hydroxy)propoxy] acetofenon,
  2. N'-[3-acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)fenyl]-N-terc.butylmočovina,
  3. N'-acetyl-N'-{4-ethoxyfenyl)-N, N-diethyhnočovina,
  4. N, N-bis{3-[2-acetyl-4-(3, 3-diethylureido)fenoxy]-2-hydroxypropyl}terc.butylamin.

    Obr. 1. Vzorový chromatogram ke zkoušce Příbuzné látky