Český lékopis 1997

Erythromycini stearas1)

2000

Erythromyciniumstearat

Synonyma. Erythromycinium stearicum, stearan erythromycinia

 

C55H103NO15 Mr 1018,42 CAS 643-22-1

Je to směs oktadekanoatů erythromycinu a kyseliny stearové. Hlavní složkou je (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R, 13S,14R)-6-[(3-dimethylamonio-3,4,6-trideoxy-(β-D-xylo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-4-[(3-C-methyl-3-O-methyl-2, 6-dideoxy-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2,10-dioxo-oxacyclotetradekan-oktadekanoat (erythromycin A). Součet obsahu erythromycinu A, erythromycinu B a erythromycinu C, vyjádřený jako soli kyseliny stearové, a volné kyseliny stearové je 97,0 % až 103,0 %, počítáno na bezvodou látku. Počítáno na bez-vodou látku, součet obsahu erythromycinu A, erythromycinu B a erythromycinu C je nejméně 60,5 %.

Výroba

Kde je to vhodné, vyhovuje článku Producta cum possibili transmissione vectorium encephalopathiarum spongiformium animalium.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a methanolu. Roztoky mohou opalizovat.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A.

Alternativní sestava zkoušek: B, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem erythromyciniumstearatu CRL.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu G pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 28 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 20 mg erythromycinu A CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (b). 10 mg kyseliny stearové R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 5 µl každého roztoku. Vyvíjí se horní vrstvou směsi objemových dílů 2 propanolu R, roztoku octanu amonného R (150 g/l), jehož pH bylo předem upraveno amoniakem 17,5% RS na hodnotu 9,6 a ethylacetatu R (4 + 8 + 9) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se roztokem dichlor fluoresceinu R (0,2 gn) a rhodaminu B R (0,1 gn) v lihu 96% R. Vrstva se vystaví na několik sekund parám nad vodní lázní a pozoruje se v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou dvě skvrny, z nichž jedna odpovídá polohou hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) a druhá hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (b). Vrstva se postříká anisaldehydem RSI, zahřívá se 5 min při 110 °C a potom se pozoruje na denním světle. Barevná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá svou polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Zkoušky na čistotu

Volná kyselina stearová. Nejvýše 14,0 % C, 8H360Z, počítáno na bezvodou látku. 0,400 g se rozpustí v 50 ml methanolu R. Titruje se hydroxidem sodným 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Vypočítá se spotřeba hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS na 1 g zkoušené látky (ni ml). 0, 500 g se rozpustí v 30 ml dichlormethanu R. Jestliže roztok opalizuje, zfiltrnje se a zbytek se protřepe třikrát s 25 ml dichlormethanu R. Je-li třeba, zfiltruje se a filtr se promyje dichlormethanem R. Spojené filtráty a promývací tekutina se odpari na vodní lázni na objem 30 ml. Přidá se 50 ml kyseliny octové ledové R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Vypočítá se spotřeba kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS na 1 g zkoušené látky (n2 ml).

Obsah C18H36O2 v procentech se vypočte podle vzorce:

2,845.(n1 - n2)

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným v odstavci Stanovení obsahu. Obsah erythromyciniumstearatu B a erythromyciniumstearatu C je nejvýše 5,0 %. Nastříkne se porovnávací roztok (d). Nastříkne se zkoušený roztok a chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající pětinásobku retenčního času píku odpovídajícího erythromycinu A. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě píku odpovídajícího erythromycinu A, erythromycinu B a erythromycinu C, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (3 %).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 4, 0 %;stanoví se s 0,300 g zkoušené látky. Jako rozpouštědla se použije roztok imidazolu R (100 g/l) v methanolu bezvodém R.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 5 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 55,0 mg se rozpustí v 5,0 ml methanolu R a zředí se tlumivým roztokem o pH8,0 na 10,0 ml. Roztok se odstřed'uje a použije se čirý roztok.

Porovnávací roztok (a). 40,0 mg erythromycinu A CRL se rozpustí v 5,0 ml methanolu R a zředí se tlumivým roztokem o pH 8,0 na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).10,0 mg erythromycinu B CRL a 10,0 mg erythromycinu C CRL se rozpustí v 25,0 ml methanolu R a zředí se tlumivým roztokem o pH 8,0 na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 5 mg N-demethylerythromycinu A CRL se rozpustí v porovnávacím roztoku (b). Přidá se 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se porovnávacím roztokem (b) na 25 ml.

Porovnávací roztok (d). 3,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí směsí stejných objemových dílů methanolu R a tlumivého roztoku o pH 8,0 na 100, 0 ml.

Zkoušený roztok a porovnávací roztoky se použijí během jednoho dne, pokud se uchovávaly při 5 °C. Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Kolona a nejméně třetina předkolony se udržují při teplotě 70 °C, nejlépe za použití vodní lázně. Nastřílrne se 100 µl porovnávacího roztoku (c). Citlivost systému se upraví tak, aby výška píků byla nejméně 25 % celé stupnice zapisovače. Látky se eluují v následujícím pořadí: N-demethylerythromycin A, erythromycin C, erythromycin A a erythromycin B. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pi7cy odpovídajícími N-demethylerythromycinu A a erythromycinu C je nejméně 0,8 a rozlišení mezi píky odpovídajícími N-demethylerythromycinu A a erythromycinu A je nejméně 5,5. Pokud je třeba, upraví se koncentrace terc.butylalkoholu v mobilní fázi nebo se sníží průtoková rychlost na 1,5 ml/min nebo 1,0 mlhnin. Nastříkne se porovnávací roztok (a) šestkrát. Zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka plochy píku erythromycinu A je nejvýše 2,0 %.Nastřikuje se střídavě zkoušený roztok a porovnávací roztoky (a) a (b).

Obsah erythromycinu A v procentech se vypočítá za použití chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Obsah erythromycinu B a erythromycinu C v procentech se vypočítá za použití chromatogramu porovnávacího roztoku (b). Obsah odpovídajících solí kyseliny stearové se vypočítá vynásobením faktorem 1, 387.

Uchovávání

Separandum.

Nečistoty

 1. R1 = OH, R2 = OH, R3 = H, R4 = OCH3,R5 = CH3: erythromycin F,
 2. R1 = OH, R2 = H, R3 = H, R4 = OCH3, R5 = H: N-demethylerythromycin A,
 3. erythromycin E,
 4. anhydroerythromycin A,
 5. enolether erythromycinu A.
 6. enolether pseudoerythromycinu A. 

1) Pharmeuropa 12,1, 53 (2000). Závazné od 1. 1. 2000.