Český lékopis 1997

Erythromycinum

Erythromycin

 

C37H67NO13   Mr 733,94 CAS 114-07-8

Je to směs makrolidových antibiotik produkovaných kmenem mikroorganismu Streptomyces erythreus. Hlavní složkou směsi je (3R, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, 12R, 13S, 14R)-4-(2,6-dideoxy-3-C, 3-O-dimethyl-α-L-ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5, 7,9, 11,13-hexamethyl-6-(3,4, 6-trideoxy-3-dimethylamino-β-D-xylo-hexopyranosyloxy)oxacyklotetradekan-2,10-ďion (erythromycin A). Celkový obsah erythromycmu A, erythromycinu B a erythromycmu C je 93,0

Až 100,5 %, počítáno na bezvodou látku.

Vlastnosti

Bílý až slabě žlutý prášek nebo bezbarvé až slabě žluté krystalky, slabě hygroskopické. Je těžce rozpustný ve vodě (rozpustnost se snižuje se vzestupem teploty), snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v methanolu. Rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10 mg erythromycinu A CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (h). 20 mg spiramycinu CPcL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se horní vrstvou směsi objemových dílů 2 propanolu Pc, ethylacetatu R a roztoku octanu amonného R (150 gn), jehož pH bylo předem upraveno amoniakem R na 9,6, (4 + 9 + 8) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RSI a 5 min se zahřívá na 110 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá svou polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) a liší se polohou a zbarvením od skvrny na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

 2. K asi 5 mg se přidá 5 ml roztoku xanthydrolu R (0,2 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a kyseliny octové R (1 + 99) a zahřeje se na vodní lázni. Vznikne červené zbarvení.
 3. Asi 10 mg se rozpustí v 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS. Za 10 min až 20 min vznikne žluté zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 8,0 až 10,5; měří se roztokpřipravený rozpuštěním 0,1 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 150 ml.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -71 ° až -78 °, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 1,00 g v ethanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50,0 ml. Měří se nejdříve za 30 min od přípravy roztoku.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve Stanovení obsahu. Obsah erythromycinu B není větší než 5,0 % a obsah erythromycinu C není též větší než 5,0 %. Nastříkne se porovnávací roztok (d). Nastříkne se zkoušený roztok a chromatogram s e zaznamenává po dobu odpovídající pětinásobku retenčního času erythromycinu A. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, kromě píků odpovídajících erythromycinu A, erythromycinu B a erythromycinu C, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (3,0 %).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 6,5 %;provede se s 0,200 g zkoušené látky. jako rozpouštědlo se použije roztok imidazolu R (100 g/l) v methanolu bezvodém R.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,2 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Stanovení se provede kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 40,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7,0 (1 + 3) a zředí se touto směsí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 40,0 mg erythromycinu A CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7,0 (1 + 3) a zředí se touto směsí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).10,0 mg erythromycinu B CRL a 10,0 mg erythromycinu C CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7,0 (1 + 3) a zředí se touto směsí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 5 mg N-demethylerythromycinu A CRL se rozpustí v porovnávacím roztoku (b). Přidá se 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se porovnávacím roztokem (b) na 25 ml.

Porovnávací roztok (d). 3,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí směsí objemových dílů methanolu R a tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7,0 (1 + 3) na 100,0 ml.

Zkoušený roztok i porovnávací roztoky se mohou požívat po dobu jednoho dne, pokud se uchovávají při S °C.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Kolona se udržuje při 70 °C, nejlépe za použití vodní lázně. Nastřílrne se porovnávací roztok (c) a nastaví se citlivost detektoru tak, aby výšky píků byly nejméně 25 % rozsahu celé stupnice zapisovače. Látky se eluují v následujícím pořadí: N-demethylerythromycin A, erythromycin C, erythromycin A a erythromycin B. Zlcoušlcu lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky N-demethylerythromycinu A a erythromycinu C je nejméně 0,8 a rozlišení mezi píky N-demethylerythromycinu A a erythromycinu A je nejméně 5,5. Je-li třeba, upraví se koncentrace terc.butanolu v mobilní fázi nebo se sníží průtoková rychlost na 1,5 ml/min nebo 1,0 ml/min. Nastřílrne se šestkrát porovnávací roztok (a). Zkoušku lze hodnotit, j e-li relativní směrodatná odchylka plochy píku erythromycinu A nejvýše 2,0 %. Nastřikuje se střídavě zkoušený roztok a porovnávací roztoky (a) a (b).

Obsah erythromycinu A se vypočítá v procentech za použití chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Obsah erythromycinu B a C se vypočítá v procentech za použití chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující 30 °C.
Separandum.

Nečistoty 

 1. R1 = O H; R2 = O H; R3 = H; R4 = OCH3; R5 = CH3 : erythromycin F,
 2. R1 = OH; R2 = H; R3 = H; R4 = OCH3; R5 = H: N-demethylerythromycin A,
 3. erythromycin E,
 4. anhydroerythromycin A,
 5. enolether erythromycinu A,
 6. enolether pseudoerythromycinu A.