Český lékopis 1997

Ether solvens

Ether

Synonymum. Aether

H5C2-O-C2H5

C4H10O   Mr 74,12 CAS 60-29-7

Je to diethylether, který může obsahovat vhodnou netěkavou antioxidační přísadu v přiměřené koncentraci.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá těkavá kapalina, snadno zápalná. Je dobře rozpustný ve vodě, je mísitelný s lihem 96%, s dichlormethanem a s mastnými oleji.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Relativní hustota, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Zkouška Destilační rozmezí, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Volné kyseliny. Ke 20 ml lihu 96% R se přidá 0,25 ml modři bromthymolové RS1 a po kapkách hydroxid sodný 0,02 mol/l VS do vzniku modrého zbarvení stálého 30 s. K tomuto roztoku se přidá 25 ml zkoušené látky, protřepe se a přidává se po kapkách hydroxid sodný 0,02 mol/l VS do vzniku modrého zbarvení stálého 30 s. Spotřeba hydroxidu sodného 0,02 mol/l VS je nejvýše 0,4 ml.

Relativní hustota (2.2.5). 0,714 až 0, 716.

Destilační rozmezí (2.2.11). Zkouška se provede u zkoušené látky, u níž bylo zjištěno, že vyhovuje zkoušce Peroxidické látky.

Zkoušená látka úplně předestiluj e v rozmezí 34,0 °C až 35,0 °C. Zkouška se provede za použití vhodného zahřívání a tak, aby nedošlo k přímému zahřívání baňky nad hladinou kapaliny.

Netěkavé látky. Pokud zkoušená látka nevyhověla zkoušce Peroxidické látky, zkouška se neprovádí.

50 ml se odpaří na vodní lázni do sucha a zbytek se vysuší v sušárně při 100 °C až 105 °C; zbytek váží nejvýše 1 mg (20 mg/l).

Látky s cizím pachem. Filtrační papír o průměru 80 mm se navlhčí 5 ml zkoušené látky a nechá se odpárit. Ihned po odpaření není znatelný cizí pach.

Aldehydy. K 10,0 ml v odměrném válečku se zabroušenou zátkou se přidá 1 ml tetrajodortutňatanu draselného zásaditého RS a 10 s se protřepává. Směs se nechá 5 min stát chráněna před světlem; spodní vrstva může opalizovat žlutě nebo červenaně hnědě, nikoliv šedě nebo černě.

Peroxidické látky. Odměrný váleček se zabroušenou zátkou na 12 ml o průměru 15 mm obsahující 8 ml škrobu s jodidem draselným RS se zcela naplní zkoušenou látkou, promíchá se a nechá se 5 min stát chráněn před světlem; roztok se nezbarví.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 2 g/l; stanoví se s 20,0 ml zkoušené látky.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 8 °C až 15 °C.

Označování

V označení na obalu se uvede název a množství přítomného netěkavého antioxidantu, pokud byl přidán.