Český lékopis 1997

Ethisteronum

Ethisteron

C21H28O2 Mr 312,45 CAS 434-03-7

Je to 17-hydroxy- 17α-pregn-4-en-20-in-3-on. Počítáno na látku předepsaným způsobem vysušenou, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C21H28O2.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v pyridinu, velmi těžce rozpustný v lihu 96%.

Taje za slabého rozkladu při asi 274 °C.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A, B a E.

Alternativní sestava zkoušek: B, C, D a E, viz Obecné zásady (1.2).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety ethisteronu CRL. Pokud jsou získaná spektra v tuhém stavu rozdílná, rozpustí se odděleně zkoušená látka a referenční látka v chloroformu R, odpaří se do sucha na vodní lázni a se získanými zbytky se zaznamenají nová spektra.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatograffie (2.2.27) za použití vrstvy křemeliny GR. Vrstva se impregnuje v chromatograffické komoře obsahující takové množství směsi objemových dílů acetonu R a formamidu R (90 + 10), aby asi 5 mm desky bylo ponořeno do této směsi. Když čelo impregnační směsi dosáhne nejméně 1 cm nad vzdálenost předepsanou pro vyvíjení mobilní fází, deska se vyjme a ponechá volně při pokojové teplotě, dokud se rozpouštědlo zcela neodpaří (asi 2 min až 5 min). Impregnovaná vrstva se použije do dvou hodin po impregnaci a vyvíjení se provádí ve stejném směru jako impregnace.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů ethanolu R a chloroformu R (1 + 3) a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 10 mg ethisteronu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů ethanolu R a chloroformu R (1 + 3) a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

  Na vrstvu se odděleně nanese po 2 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů hexanu R a dioxanu R (80 + 20) po dráze 15 cm. Vrstva se zahřívá 15 min při 120 °C, postříká se kyselinou sírovou v lihu RS a znovu se zahřívá 10 min až 15 min při 120 °C do objevení skvrnrn. Vrstva se nechá ochladit a pozoruje se v denním světle a v ultraffialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrnrna na chromatogramu zkoušeného roztoku polohou, zbarvením, fluorescencí a velikostí odpovídá hlavní skvrnrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 3. Asi 2 mg se rozpustí ve 2 ml lihu 96% R. Přidá se 1 ml dusičnanu stříbrného amoniakálního RS a zahřívá se na vodní lázni; roztok se zakalí, vznikne bílá sraženina, která při zahřívání šedne. Na stěnách zkumavky se tvoří stříbrnrné zrcátko.
 4. Asi 2 mg se rozpustí v ochlazené směsi 2 ml ethanolu R a 2 ml kyseliny sírové R a roztok se zahřeje na 70 °C. Výsledný roztok je dichroický, v procházejícím světle je modroffialový, v odraženém světle je červený. V ultraffialovém světle při 365 nm roztok vykazuje jasně červenou fluorescenci.
 5. Asi 2 mg se rozpustí ve 2 ml lihu 96% R. Přidá se 1 ml roztoku butylhydroxytoluenu R (10 g/l) v lihu 96% R a 2 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS, zahřívá se 30 min ve vodní lázni při 80 °C a ochladí se na pokojovou teplotu; vzniká intenzivní modré zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Speciffická optická otáčivost (2.2.7). +29° až +33°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g v pyridinu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Absorbance (2.2.25). 10,0 mg se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí ethanolem R na 100,0 ml. Roztok vykazuje maximum při 240 nm; speciffická absorbance v maximu je 500 až 540, počítáno na vysušenou látku.

Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatograffie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu HR.

Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí ve směsi objemových dílů ethanolu R a chloroformu R (1 + 3) a zředí se stejnou směsí na 10 ml.

Porovnávací roztok. 0,1 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů ethanolu R a chloroformu R (1 + 3) na 20 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně po 5 µl a 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R a chloroformu R (5 + 95) po dráze 15 cm. Vrstva se vysuší na vzduchu a postříká se kyselinou sírovou v lihu RS. Potom se zahřívá 15 min při 120 °C a pozoruje se v denním světle a v ultraffialovém světle při 365 nm. Žádná skvrnrna na chromatogramu zkoušeného roztoku, kromě hlavní skvrnrny, není intenzivnější než skvrnrna na ehromatogramu porovnávacího roztoku (0,5 %).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárnrně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

0,2000 g se rozpustí ve 40 ml tetrahydrofuranu R, přidá se 10 ml roztoku dusičnanu stříbrné ho R (100 g/l) a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za použití 2 ml zelené bromkresolové RS jako indikátoru do ffialového zbarvení. Současně se provede slepá zkouška.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 31,25 mg sloučeniny C21H28O2.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.