Český lékopis 1997

Fluocinoloni acetonidum

2001

Fluocinolonacetonid

C24H30F2O6 Mr 452,49 CAS 67-73-2

Je to 6α, 9-difluor-11β, 21-dihydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)pregna-1, 4-dien-3,20-dion. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C24H30F2O6.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a v ethanolu.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky odpovídá spektru fluocinolonacetonidu CRL.
 2. Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Příbuzné látky. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) přibližně odpovídá retenčnímu času píku fluocinolonacetonidu CRL na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +92° až +96°, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,100 g v dioxanu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10,0 ml.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29)..

  Zkouška se provede za chránění před světlem.

  Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 2,5 mg fluocinolonacetonidu CRL a 2,5 mg triamcinolonacetonidu R se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí acetonitrilem R na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se ustaluje asi 30 min mobilní fází s průtokovou rychlostí 1 ml/min.

  Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) při nástřiku 20 μl byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: triamcinolonacetonidu asi 8,5 min a fluocinolonacetonidu asi 10 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky triamcinolonacetonidu a fluocinolonacetonidu je nejméně 3,0. Pokud je to nutné, upraví se koncentrace acetonitrilu v mobilní fázi.

  Nastříkne se odděleně 20 µl acetonitrilu R jako kontrolní roztok, 20 μl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající čtyřnásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %) a nejvýše jeden pík má plochu větší než je polovina plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než 2,5násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2,5 %). Nepřihlíží se k píkům kontrolního roztoku a k píkům, jejichž plocha je menší než 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Stanovení obsahu

  Zkouška se provede za chránění před světlem.

  50,0 mg se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 50,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí lihem 96% R na 100,0 ml. Měří se absorbance (2.2.25). v maximu při 238 nm.

  Vypočítá se obsah C24H30F2O6 za použití specifické absorbance, která má hodnotu 355.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. kyselina6α, 9-difluor-11β-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)-3, 20-dioxopregna-1,4-dien-21-ová,
  2. kyselina6α, 9-difluor-11β-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)-3-oxoandrosta-1,4-dien-17β-karboxylová,
  3. 6α, 9-difluor-11β, 16α, 17,21-tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion,
  4. 6α, 9-difluor-11β-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)-3, 20-dioxopregna-1,4-dien-21-a1,
  5. 9β, 11β-epoxy-6α-fluor-21-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)pregna-1, 4-dien-3,20-dion,
  6. 6α-fluor-21-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)pregn-4-en-3,20-dion,
  7. 6α-fluor-11β-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)-3, 20-dioxopredgn-4-en-21-ylacetat1).

  1) 6α-fluor-11β-hydroxy-16α, 17-(isopropylidendioxy)-3, 20-dioxopregn-4-en-21-yl-acetát