Český lékopis 1997

Fosfomycinum calcicum monohydricum

1999

Monohydrát vápenaté soli fosfomycinu

Synonymum. Fosfomycinum calcicum

C3H5CaO4P . H2O Mr 194,15 CAS 26016-98-8 (bezvodá sůl)

Je to monohydrát kalcium-(2R, 3S)-(3-methyloxiran-2-yl)fosfonatu. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 95,0 % až 101,0 % sloučeniny C3H5CaO4P.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v acetonu, v methanolu a v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. monohydrátu vápenaté soli fosfomycinu. Měří se tablety připravené s bromidem draselným R.
  2. Asi 0,1 g se rozpustí ve 3 ml roztoku kyseliny chloristé R 25% (VN). Přidá se 1 ml jodistanu sodného 0,1 mol/l RS a zahřívá se 30 min na vodní lázni. Po vychladnutí se přidá 50 ml vody R. Neutralizuje se nasyceným roztokem hydrogenuhličitanu sodného R a přidá se 1 ml čerstvě připraveného roztoku jodidu draselného R (400 g/l). Stejným způsobem se současně připraví kontrolní roztok. Kontrolní roztok je oranžový, zatímco zkoušený roztok zůstane bezbarvý.
  3. K asi 8 mg se přidají 2 ml vody R, 1 ml kyseliny chloristé R a 2 ml jodistanu sodného 0,1 mol/l RS. Zahřívá se 10 min na vodní lázni a bez ochlazení se přidá 1 ml molybdenanu amonného RSS a 1 ml kyseliny aminohydroxynaftalensulfonové RS. Nechá se stát 30 min; vzniká modré zabarvení.
  4. Vyhovuje zkoušce (a) na vápník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 8,1 až 9, 6; měří se roztok připravený rozpuštěním 20 mg ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 20,0 ml.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -11,0° až -13,0°, počítáno na bezvodou látku. Měří se za použití rtuťové lampy při vlnové délce 405 nm následující roztok: 2,5 g se rozpustí v roztoku edetanu disodného R (125 g/l), jehož pH bylo předtím upraveno hydroxidem sodným koncentrovaným RS na hodnotu 8,5 a zředí se stejným rozpouštědlem na 50,0 ml.

Kalcium-(1,2-dihydroxypropyl)fosfonat. Nejvýše 1,5 %. 0,200 g se rozpustí ve skleněné baňce opatřené zátkou ve 100 ml vody R. Přidá se 50 ml tlumivého roztoku hydrogenftalanového 0 pH 6;4 (0,5 mol/l) a 5,0 ml jodistanu sodného 0, 005 mol/l RS, baňka se uzavře a protřepe. Nechá se stát 90 min chráněna před světlem. Přidá se 10 ml čerstvě připraveného roztoku jodidu draselného R (400 g/l), baňka se opět uzavře a obsah se třepe 2 min. Titruje se arsenitanem sodným 0,0025 mol/l VS až žluté zabarvení téměř zmizí. Přidají se 2 ml škrobu RS a titruje se zvolna do úplného odbarvení. Provede se slepá zkouška za stejných podmínek. Obsah C3H~CaOSP v procentech se vypočítá podle vzorce:

(n1 - n2) · c · 97 · 100,
m · (100 - H)

v němž značí:

m - navážku zkoušené látky v miligramech,
n1 - spotřebu arsenitanu sodného 0,0025 mol/l VS ve slepé zkoušce,
n2 - spotřebu arsenitanu sodného 0,0025 mol/l VS při titraci zkoušeného roztoku,
c - molaritu roztoku arsenitanu sodného,
H - obsah vody v procentech.

Chloridy (2.4.4). 0,500 g se rozpustí ve vodě R, přidají se 2 ml kyseliny dusičné R a roztok se zředí touto kyselinou na 50 ml. K 2,5 ml tohoto roztoku se přidá 12,5 ml vody R. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (0,2 %).

Těžké kovy (2.4.8). 2,5 g se rozpustí v 6 ml kyseliny octové ledové R a zředí se vodou R na 25,0 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 µg Pb/ml).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 8,5 % až 11,5 %. Stanoví se s 0,250 g za použití směsi objemových dílů pyridinu R a ethylenglykolu R (1 + 3).

Stanovení obsahu

0,120 g se rozpustí ve skleněné baňce opatřené zátkou ve 20,0 ml jodistanu sodného 0,1 mol/l RS. Přidá se 5 ml roztoku kyseliny chloristé R 50 % (V/V) a protřepe se. Zahřívá se 105 min ve vodní lázni při 37 °C. Přidá se 50 ml vody R a ihned se upraví pH na hodnotu 6,4 nasyceným roztokem hydrogenuhličitanu sodného R. Přidá se 10 ml čerstvě připraveného roztoku jodidu draselného R (400 g/l), baňka se uzavře a nechá se stát 2 min. Titruje se arsenitanem sodným 0,1 mol/l VS až žluté zabarvení roztoku téměř zmizí. Přidajf se 2 ml škrobu RS a titruje se zvolna do úplného odbarvení roztoku. Provede se slepá zkouška za stejných podmínek.

Obsah C3H5CaO4P v procentech se vypočítá podle vzorce:

(n1 - n2) · c · 88 · 100 - G,
m · (100 - H)

v němž značí:

m - navážku zkoušené látky v miligramech,
n1 - spotřebu arsenitanu sodného 0,1 mol/l VS ve slepé zkoušce,
n2 - spotřebu arsenitanu sodného 0,1 mol/l VS při titraci zkoušeného roztoku,
c - molaritu roztoku arsenitanu sodného,
G - obsah kalcium-(1, 2-dihydroxypropyl)fosfonatu v procentech,
H -obsah vody v procentech.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

A. kalcium-(1,2-dihydroxypropyl)fosfonat.