Český lékopis 1997

Hydroxocobalamini chloridum

Hydroxokobalaminchlorid

C62H90ClCoN13O15P Mr 1382,83 CAS78091-12-0

Je to Co α-[α-(5,6-dimethylbenzimidazolyl)]-Co β-hydroxokobamidchlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 96,0 % až 102,0 % sloučeniny C62H90ClCoN13O15P.

Vlastnosti

Tmavě červený krystalický prášek nebo tmavě červené krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě, velmi hygroskopický. Při sušení se může rozkládat.

Zkoušky totožnosti

  1. 2,5 mg se rozpustí v roztoku obsahujícím 0,8 % (V/V) kyseliny octové ledové R a 10,9 g/l octanu sodného R a zředí se stejným roztokem na 100 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 260 nm až 610 nm; roztok vykazuje tři absorpční maxima: při 274 nm, při 351 nm a při 525 nm. Poměr absorbance v maximu při 274 nm k absorbanci v maximu při 351 nm je 0,75 až 0,83. Poměr absorbance v maximu při 525 nm k absorbanci v maximu při 351 nm je 0,31 až 0,35.
  2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R. Zkouška se provede za ochrany před světlem.

    Zkoušený roztok. 2 mg se rozpustí v 1 ml směsi stejných objemových dílů lihu 96% R a vody R. Porovnávací roztok. 2 mg hydroxokobalaminu CRL se rozpustí v 1 ml směsi stejných objemových dílů lihu 96% R a vody R.

    Na vrstvu se odděleně nanese po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se v nenasycené komoře směsí objemových dílů amoniaku zředěného RSI a methanolu R (25 + 75) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v denním světle. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou, zbarvením a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku.

  3. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29). Použijí se čerstvě přípravné roztoky za chránění před světlem.

Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 25 mg se rozpustí, j e-li třeba imírným zahřátím, v 10 ml vody R. Po ochlazení se přidá 1 ml roztoku chloraminu T R (20 g/l) a 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,05 mol/l RS a zředí se vodou R na 25 ml. Pak se roztok protřepe a 5 min se nechá stát. Nastřikuje se ihned p o přípravě.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se odděleně po 20 µl každého roztoku a zaznamenávají se chromatogramy po dobu odpovídající 4násobku retenčního času hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Na chromatogramu zkoušeného roztoku součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (5 %). Nepřihliží se k píkům, jejichž plocha je menší než hlavní pík na chromatogramu porovnávacího roztoku (b). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) jsou tři hlavní píky a rozlišení mezi páry sousedících píků není menší než 3,0 a na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je jeden hlavní pík s poměrem signálu k šumu nejméně 5.

Ztráta sušením (2.2.32). 8,0 % až 12,0 %; 0,400 g se suší při teplotě 100 °C až 105 °C a tlaku nepřevyšujícím 0,7 kPa.

Stanovení obsahu

Během stanovení se roztoky chrání před světlem.

25,0 mg se rozpustí v roztoku obsahujícím 0,8 % (V/V) kyseliny octové ledové R a 10,9 g/l octanu sodného R a zředí se stejným roztokem na 1000,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku v maximu při 351 nm.

Vypočítá se obsah sloučeniny C62H90ClCoN13O15P za použití specifické absorbance, která má hodnotu 190.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C.
Separandum.