Český lékopis 1997

Hymecromonum

N

Hymechromon

C10H8O3 Mr 176,17 CAS90-33-5

Je to 7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-on. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 až 101,5 % sloučeniny C10H8O3.

Vlastnosti

Bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě a mírně rozpustný v lihu 96 %.

Zkoušky totožnosti Základní sestava zkoušek. B.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zasady (1.2).

 1. Teplota tání (2.2.14) 186 °C až 191 °C.

 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) tablety zkoušené látky se shoduj e se spektrem tablety

  hymechromonu CRL.

 3. Chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, resorcinol, viz Zkoušky na čistotu, se pozorují v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku se polohou a velikostí shoduje s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).
 4. Asi 0,5 mg se rozpustí v 1 ml lihu 96% R, přidá se 1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l RS a 8 ml vody R; vznikne intenzívně modrá fluorescence.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,250 g se rozpustí mírným zahřátím v 10 ml lihu R 70% (V/V). Roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž~ (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 5,5 až 6,5; měří se následující roztok: 1,0 g se 5 min třepe s 20 ml vody prosté oxidu uhličitého R a zfiltruje se.

  Příbuzné látky, resorcinol. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254 R. Zkouška se provede za chránění před světlem. Nanášejí se čerstvě připravené roztoky.

  Zkoušený roztok. 0,20 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 0,20 g hymechromonu CRL se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok (b).1 ml zkoušeného roztoku se zřeďí lihem 96% R na 100 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí lihem 96% R na 10 ml.

  Porovnávací roztok (c). 20 mg resorcinolu R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100 ml. 0,5 ml tohoto roztoku se zřeďí lihem 96% R na 10 ml.

  Na vrstvu se odděleně nanese po 25 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, methanolu R a chloroformu R (5 + 10 + 90) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší v proudu studeného vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm a při 366 nm.

  Na chromatogramu zkoušeného roztoku žádná skvrna, kromě hlavní skvrny, není intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,1 %). Potom se vrstva postříká směsí stejných objemových dílů chloridu železitého PcS1 a roztoku hexakyanoželezitanu draselného R (10 g/l) a pozoruj e se v denním světle. Na chromatogramu zkoušeného roztoku přípaďně přítomná skvrna odpovídající resorcinolu nepřevyšuje velikostí a intenzitou zbarvení skvrnu na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,05 %).

  Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce D na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10 μg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 0,500 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,100 g se rozpustí v 5 ml dimethylformamidu R, přidá se 20 ml lihu 96% R, 10 min se probublává proudem dusíku R a za stálého probublávání dusíkem se titruj e hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometriclcé indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Provede se slepá zkouška.

  1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 17,62 mg C10H8O3.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. resorcinol.