Český lékopis 1997

N - Hyperici herba

2000

Třezalková nať

Synonymum. Herba hyperici

Jsou to celé nebo řezané usušené kvetoucí vrcholky druhu Hypericum perforatum L.

Obsahuje nejméně 0,08 % hypericinů, počítáno jako hypericin (C30H16O8; Mr 504,4), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Stonek jen nahoře větvený, lysý, se dvěma podélnými více nebo méně vyniklými tenkými lištami. Listy vstřícné, vejčitě oválné, přisedlé, 15 mm až 30 mm dlouhé, celokrajné, bez palistů. Na okrajích listů černé žláznaté chlupy, čepel s četnými malými olejovými nádržkami, prosvítavě tečkovaná. Květy pětičetné, pravidelné, uspořádané v koncovém širokém vrcholku vidlanů. Kališní lístky zelené, s ušty kopinatými, na okrajích s černými žláznatými chlupy, korunní lístky oranžově žluté, na okrajích s černými žláznatými chlupy, četné oranžově žluté tyčinky uspořádané ve třech svazečcích. Semeník třípouzdrý, blizna trojčetná, červená.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je zelenožlutý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Droga je charakteristická těmito znaky: úlomky mnohohranných buněk pokožky se stěnami růžencovitě ztlustlými a paracytickými nebo anomocytickými průduchy (2.8.3); úlomky listu a kalicha s velkými olejovými nádržkami a červeně zbarvenými pigmentovými buňkami; tenkostěnné protáhlé buílky pokožky koruny s rovnými nebo vlnitými antiklinálními stěnami; cévy a cévice s tečkovanými stěnami a skupiny ztlustlých vláken; úlomky čtyřhranného zdřevnatělého tečkovaného parenchymu; vláknitá vrstva prašníků a protáhlé, tenkostěnné buí~ky tyčinky s rýhovanou kutikulou; četná pylová zrna se třemi klíčními póry a hladkou exinou, jednotlivá nebo shloučená; drúzy šYavelanu vápenatého.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,5 g práškované drogy (500) se míchá s 10 ml methanolu R 10 min ve vodní lázni při 60 °C a po ochlazení se zfiltruje.

  Porovnávací roztok. 5 mg rutinu R a 5 mg hyperosidu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 5 ml.

  Na vrstvu se nanese do pruhů (10 mm) 10 µl zkoušeného roztoku a 5 µl porovnávacího roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R, vody R a ethylacetatu R (6 + 9 + 90) po dráze 10 cm. Vrstva se suší 10 min při 100 °C až 105 °C a pak se postříká roztokem difenylboryloxyethylaminu R (10 gn} v methanolu R a pak roztokem makrogolu 400 R (50 gn) v methanolu R. Po 30 min se pozoruje v ultrafialovém světle při 365 nm. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní třetině skvrna odpovídající rutinu a nad ní skvrna odpovídající hyperosidu, obě skvrny fluoreskují žlutooranžově. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou v dolní třetině červenooranžově fluoreskující skvrny (rutin a hyperosid) a v dolní části horní třetiny chromatogramu je skvrna pseudohypericinu a nad ní skvrna hypericinu, obě fluoreskují červeně. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou další žlutě nebo modře fluoreskující skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Nejvýše 3 % stonků o průměru více než 5 mm a nejvýše 2 % ostatních cizích příměsí.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %.1,000 g práškované drogy (500) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C. Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 7,0 %.

  Stanovení obsahu

  Zkoušený roztok. 0,800 g práškované drogy (500) se ve 100ml baňce s kulatým dnem smíchá se 60 ml směsi objemových dílů vody R a tetrahydrojuranu R (20 + 80) a vloží se magnetické míchadlo. Směs se vaří 30 min ve vodní lázni při 70 °C pod zpětným chladičem. Odstředí se (2 min při 700 g°) a supernatantní tekutina se převede do 250ml baňky. Zbytek drogy se smíchá s 60 ml směsi objemových dílů vody R a tetrahydrojuranu R (20 + 80). Směs se opět zahřívá 30 min pod zpětným chladičem. Odstředí se (2 min při 700 g°) a supernatantní tekutina se převede do téže odměrné baňky. Spojené roztoky se odpaří do sucha. Zbytek se převede 15 ml methanolu R za pomoci ultrazvuku do 25ml odměrné baňky. 250ml baňka se promyje methanolem R; promývací tekutina se přidá k roztoku v odměrné baňce a spojené tekutiny se zředí methanolem R na 25,0 ml. Opět se odstředí, 10 ml roztoku se zfiltruje filtrem ze slinutého skla (0,2 μm), první 2 ml filtrátu se odstraní. 5,0 ml filtrátu se převede do odměrné baňky a zředí se methanolem R na 25,0 ml.

  Měří se Absorbance (2.2.25) zkoušeného roztoku při 590 nrn za použití methanolu R jako kontrolní tekutiny. Obsah hypericinů v procentech, vyjádřen jako hypericin (C30H16O8), se vypočítá podle vztahu:

  A · 125 ,
  m · 870

  v němž značí:

  A - absorbanci při 590 nm,
  m - navážku drogy v gramech.

  Specifická absorbance hypericinu má hodnotu 870.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.