Český lékopis 1997

Lactitolum monohydricum1)

RR99

Monohydrát laktitolu

C12H24O11 . H2O M, 362,33 CAS 81025-04-9

Je to monohydrát 4-O-(β-D-galaktopyranosyl)-D-glucitolu. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje nejméně 97,0 % sloučeniny C12H24O11.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

Základní zkouška: B.

Alternativní sestava zkoušek: A a C, viz. Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Specifická optická otáčivost, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem monohydrátu laktitolu CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20 ml.

  Porovnávací roztok (a). 50 mg monohydrátu laktitolu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 20 ml.

  Porovnávací roztok (b).5 mg sorbitolu CRL se rozpustí ve 2 ml porovnávacího roztoku (a) a zředí se methanolem R na 20 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů vody R a acetonitrilu R (25 + 75) po dráze 8 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se kyselinou 4-aminobenzoovou RS. Potom se vrstva suší v proudu studeného vzduchu do vymizení pachu acetonitrilu. 15 min se zahřívá při 100 °C. Po ochlazení se postříká roztokem jodistanu sodného R (2 g/l). Vrstva se znovu suší v proudu studeného vzduchu a 15 min se zahřívá při 100 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, barvou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně od sebe oddělené skvrny.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,000 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50,0 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok HŽ7 (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R. K 10 ml tohoto roztoku se přidá 0,05 ml fenolftaleinu RS. Po přidání nejvýše 0,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS se zbarvení indikátoru změní na růžové. K dalším 10 ml roztoku se přidá 0,05 ml červeně methylové RS. Po přidání nejvýše 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS se zbarvení indikátoru změní na červené.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +13,5° až +15,5°, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok S.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu.

Obsah příbuzných látek v procentech se vypočítá z plochy píků na chromatogramu zkoušeného roztoku metodou vnitřní normalizace. Obsah laktulitolu je nejvýše 1,5 % a součet dalších příbuzných látek je nejvýše 1,5 %.

Redukující cukry. 5,0 g se rozpustí mírným zahřátím ve 3 ml vody R, ochladí se a přidá se 20 ml citronanu mědňatého RS a několik skleněných kuliček. Směs se během 4 min uvede do varu a vaří se 3 min. Rychle se ochladí a přidá se 100 ml roztoku kyseliny octové ledové R 2,4% (V/V) a 20,0 ml jodu 0,025 mol/l VS. Za stálého protřepávání se přidá 25 ml směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a vody R (6 + 94). Po rozpuštění sraženiny se nadbytek jodu titruje thiosíranem sodným 0,05 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS přidaného před koncem titrace jako indikátor. Při titraci se spotřebuje nejméně 12,8 ml thiosíranu sodného 0,05 mol/l VS (0,2 %).

Olovo (2.4.10). Vyhovuje limitní zkoušce Olovo v cukrech (0,5 µg/g). Nikl (2.4.15). Vyhovuje limitní zkoušce

Nikl v polyolech (1 µg/g).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 4,5 % až 5,5 %;stanoví se s 0,30 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %; stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Mikrobiální znečištění (2.6.12). Nejvýše 103 mikroorganismů v gramu. Vyhovuje zkoušce (2.6.13) na nepřítomnost Escherichia coli, Salmonella a Pseudomonas aeruginosa.

Stanovení obsahu

Stanoví se kapalinovou chromatografí (2.2.29).

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 10 mg monohydrátu laktitolu CRL a 10 mg glycerolu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. 5 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 60 °C.

Nastříkne se 100 μl porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi prvním pikem (lactitol) a druhým pikem (glycerol) je nejméně 5.

Nastříkne se 100 µl zkoušeného roztoku a 100 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající 2, Snásobku retenčního času laktitolu. Retenční čas laktitolu je asi 13 min a relativní retenční časy jsou: laktosa asi 0,7, laktulitol asi 0,8, glycerol asi 1,3, mannitol asi 1,5, dulcitol (galaktitol) asi 1,8 a sorbitol asi 1,9.

Obsah C12H24O11 v procentech se vypočítá z ploch piků na chromatogramu zkoušeného roztoku metodou vnitřní normalizace. Nepřihlíží se k pikům s plochou menší, než je plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.

Nečistoty

 1. laktosa,  
 2. laktulitol,
 3. mannitol,
 4. dulcitol (galaktitol),
 5. sorbitol.

1) Pharmeuropa 10,4, 581 (1998}. Závazné od 1. 1. 1999.