Český lékopis 1997

Leuprorelinum

2000

Leuprorelin

 

C59H84N16O12 Mr 1209,40 CAS 53714-56-0

Je to syntetický nonapeptidový analog peptidu hypotalamu, gonadorelinu. Získává se chemickou syntézou a je dostupný jako acetat. Počítáno na bezvodou, kyseliny octové prostou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % peptidu C59H84N16O12

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý hygroskopický prášek.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem referenčního spektra Ph. Eur. leuprorelinu. Měří se tablety látek připravené za použití bromidu draselného R.
 2. Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Stanovení obsahu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají retenčnímu času a velikostí hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). -38,0° až +42,0°, počítáno na bezvodou a kyseliny octové prostou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním zkoušené látky v roztoku kyseliny octové R (1 %) (V/V) tak, aby se získala koncentrace 10,0 mg/ml.

  Aminokyseliny. Stanoví se analyzátorem aminokyselin. Přístroj se nastaví směsí obsahující ekvimolární množství amoniaku, glycinu a L-forem následujících aminokyselin:

  lysin threonin alanin leucin

  histidin setin valin tyrosin

  arginin kyselina glutamová methionin fenylalanin

  kyselina asparagová proliv isoleucin

  a polovinu ekvimolárního množství L-cystinu. K validaci metody se použije vhodný vnitřní standard, jako např. DL-norleucin R.

  Zkoušený roztok. 1,0 mg se naváží do pečlivě vymyté zkumavky z tvrdého skla délky 100 mm a vnitmího průměru 6 mm. Přidá se vhodné množství roztoku kyseliny chlorovodíkové R 50 % (V/V). Zkumavka se vloží do mrazicí směsi při -5 °C, vytvoří se podtlak nepřevyšující 133 Pa a zataví se. Poté se 16 h zahřívá na 110 °C až 115 °C. Zkumavka se po ochlazení otevře a její obsah se převede do 10ml baňky pomocí pěti dávek vody R po 0,2 ml. Odpaří se do sucha za sníženého tlaku nad hydroxidem draselným R. Zbytek se rozpustí ve vodě R a odpaří se do sucha za sníženého tlaku nad hydroxidem draselným R. Tento postup se ještě jednou opakuje. Zbytek se rozpustí v tlumivém roztoku vhodném pro použitý analyzátor aminokyselin a zředí se jím na vhodný objem.

  Do analyzátoru aminokyselin se přesně odměří vhodné množství zkoušeného roztoku tak, aby píky aminokyselin přítomných v největších množstvích zaujímaly nejméně 90 % celé stupnice zapisovače.

  Obsah jednotlivých aminokyselin se vyjádří v molech. Relativní zastoupení aminokyselin se vypočítá z předpokladu, že jedna sedmina součtu molů histidinu, kyseliny glutamové, leucinu, prohnu, tyrosinu a argininu se rovná 1. Hodnoty pro jednotlivé aminokyseliny jsou v těchto rozmezích: kyselina glutamová 0,85 až 1, 1; proliv 0,85 až 1,1; leucin 1,8 až 2,2; tyrosin 0,85 až 1,1; histidin 0, 85 až 1,1 a arginin 0,85 až 1,1. Ostatní aminokyseliny jsou přítomny pouze ve stopách, kromě tryptofanu.

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) za použití postupu popsaného ve Stanovení obsahu.

  Nastříkne se 20 pl zkoušeného roztoku (a) a 20 pl porovnávacího roztoku (c). Chromatogramy se zaznamenávají 90 min. Když jsou chromatogramy zaznamenány za předepsaných podmínek, relativní retenční časy látek vztažené k hlavnímu píku jsou: D-Ser-leuprorelin 0,8; D-His-leuprorelin 0,9; L-Leu-leuprorelin 1,2; O-acetyl-Ser-leuprorelin 1,5.

  Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) plocha píku odpovídajícího O-acetyl-Ser-leuprorelinu není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (1 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a piku O-acetyl-Ser-leuprorelinu, není větší než polovina hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než 2,5násobek plochy hlavního píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (2,5 %). Nepřihlíží se k pikům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

  Kyselina octová. (2.5.34). 4,7 % až 9,0 %. Zkoušený roztok 10,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů mobilní fáze B a mobilní fáze A (5 : 95) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

  Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok. Připraví se roztok kyseliny octové ledové R (0,10 g/l) v mobilní fázi.

  Chromagrafícký postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku a 10 ul zkoušeného roztoku.

  Voda, mikrostanovení (2.5.32). Nejvýše 5,0 %.

  Sterilita (2.6.1). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Bakteriální endotoxiny (2.6.14). Pokud je látka určena k výrobě parenterálních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího bakteriální endotoxiny, vyhovuje zkoušce na bakteriální endotoxiny, obsahuje-li nejvýše 16,7 m.j. endotoxiny v miligramu. Stanoví se metodou D Chromogenní peptidovou kinetickou metodou.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 3 %.

  Stanovení obsahu

  Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok (a). Připraví se roztok zkoušené látky v mobilní fázi tak, aby obsahoval 1,0 mg/ml.

  Zkoušený roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí mobilní fázi na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). Připraví se roztok leuprorelinu CRL v mobilní fázi tak, aby obsahoval 1,0 mg/ml.

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fázi na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fázi na 100,0 ml.

  Roztok pro rozlišení. 5,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí vodou R na 50,0 ml. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 100 µl hydroxidu sodného 1 mol/l RS, silně se protřepe, zahřívá se v sušárně 60 min při 100 °C a ihned se ochladí.

  K tomuto roztoku se přidá 50 pl kyseliny fosforečné zředěné RS a silně se protřepe.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 20 pl roztoku pro rozlišení a chromatogram se zaznamenává po dobu 60 min. Průtoková rychlost se upraví tak, aby retenční čas hlavního píku činil přibližně 41 min až 49 min. Pík odpovídající D-His-leuprorelinu eluuje při relativním retenčním čase 0,9 vzhledem k hlavnímu píku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem odpovídajícím D-His leuprorelinu a pikem leuprorelinu je nejméně 1,5 a faktor symetrie pro leuprorelin je 0,8 až 1,5.

  Nastříkne se odděleně 20 μl zkoušeného roztoku (b) a 20 μl porovnávacího roztoku (b). Obsah leuprorelinu (C59H84N16O12) se vypočítá z ploch píků na chromatogramech zkoušeného roztoku (b) a porovnávacího roztoku (b) a z deklarovaného obsahu C59H84N16O12 v leuprorelinu CRL.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsném obalu, chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující 30 °C. Je-li látka sterilní, uchovává se ve sterilním vzduchotěsném zabezpečeném obalu.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede: