Český lékopis 1997

Nabumetonum

2000

 

Nabumeton

C15H16O2 Mr 228,29 CAS 42924-53-8

Je to 4-(6-methoxynaftalen-2-yl)-2-butanon. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C15H16O2

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, těžce rozpustný v methanolu.

Zkouška totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem nabumetonu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) způsobem popsaným v odstavci Stanovení obsahu.

  Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku (a), 20 µl porovnávacíbo roztoku (b) a 20 µl porovnávacího roztoku (c). Na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) plocha žádného píku odpovídajícího nabumetonu nečistotě F není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,3 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku a píku odpovídajícího nabumetonu nečistotě F, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 pglg). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základmho roztoku olova (10 μg Pb/ml).

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 2 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,0 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok (a). 50,0 mg se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Zkoušený roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí acetonitrilem R na 25,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí acetonitrilem R na 5,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 20,0 mg nabumetonu CRL se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí acetonitrilem R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).0,5 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí acetonitrilem R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 1,5 mg nabumetonu nečistoty F CRL se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 4 mg nabumetonu nečistoty D CRL se rozpustí v acetonitrilu R a zředí se jím na 100 ml. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 5 ml zkoušeného roztoku (b).

  Chromatografický postup se obrykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b) a 20 µl porovnávacího roztoku (d). Nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) nebyla menší než 70 % celé stupnice zapisovače. Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek je retenční čas nabumetonu asi 11 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) je rozlišení mezi píky nabumetonu a nečistoty D nejméně 1,5. Šestkrát se nastříkne porovnávací roztok (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže relativní směrodatná odchylka pro plochu píku nabumetonu je nejvýše 1,0 %. Nastřikuje se střídavě zkoušený roztok (b) a porovnávací roztok (a). Vypočítá se obsah nabumetonu v procentech za použití chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Uchovávání

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. 5-(6-methoxynaftalen-2-yl)-3-methylcyklohexanon,    
  2. (5RS)-5-(6-methoxynaftalen-2-yl)-3-methyl-2-cyklohexen-1-on,    
  3. (2RS)-4-(6-methoxynaftalen-2-yl)-2-butanol,    
  4. (E)-4-(6-methoxynaftalen-2-yl)-3-buten-2-on,
  5. 1,5-bis(6-methoxynaftalen-2-yl)-3-pentanon,
  6. 6,6'-dimethoxy-2,2'-binaftyl.