Český lékopis 1997

Natrii alendronas trihydricus

2001

Trihydrát natriutmalendronatu

Synonymum. Natrii alendronas

 

C4H12NNaO7P2 . 3H2O Mr 325,12 CAS 121268-17-5

Je to trihydrát monosodné soli kyseliny (4-amino-1-hydroxybutan-1, 1-diyl)bisfosfonové. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C4H12NNaO7P2 . 3H2O.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je dobře rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v methanolu, prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety trihydrátu natriumalendronatu CRL.
 2. Vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok H7 nebo HŽ7 (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 4,0 až 5,0; měří se roztok S.

  Kyselina 4-aminobutanová. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 0,10 g kyseliny 4-aminobutanové R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 200 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí vodou R na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně 5 μl zkoušeného roztoku a 5 µl porovnávacího roztoku (b). Vrstva se nechá usušit na vzduchu a vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, kyseliny octové ledové R a 1-butanolu R (20 + 20 + 60) po dráze15 cm. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu, postříká se ninhydrinem RS a zahřívá se 15 min při 100 °C až 105 °C. Skvrny odpovídající kyselině 4-aminobutanové na chromatogramu zkoušeného roztoku nejsou intenzívnější než skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %).

  Fosforečnany a fosforitany. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku odpovídajícího fosforečnanu není větší než plocha píku fosforečnanu na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (0,5 %); plocha píku odpovídajícího fosforitanu není větší než plocha píku fosforitanu na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (0,5 %).

  Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce F na těžké kovy (20 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10 μg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). 16,1 % až 17,1 %;stanoví se s 1,000 g sušením v sušárně při 140 °C až 145 °C.

  Stanovení obsahu

  Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 25,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 50,0 mg alendronatu sodného CRL se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 25,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).3,0 g kyseliny fosforečné R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 2,5 g kyseliny fosforité R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 2,0 ml porovnávacího roztoku (b) se smíchají s 2,0 ml porovnávacího roztoku (c) a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 35 °C.

  Nastříkne se šestkrát porovnávací roztok (a). Zkoušku lze hodnotit, pokud relativní směrodatná odchylka plochy píku alendronatu sodného je nejvýše 1,0 %.Nastříkne se zkoušený roztok, porovnávací roztok (a) a porovnávací roztok (d). Retenční čas alendronatu sodného je asi 16 min a relativní retenční časy jsou: fosforečnanu asi 1,3 a fosforitanu asi 1,6. Chromatogramy se zaznamenávají po dobu dvojnásobku retenčního času hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku.

  Z ploch píků a deklarovaného obsahu alendronatu sodného CRL se vypočte procentuální obsah C4H22NNaO7P2.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. kyselina 4-aminobutanová,
  2. fosforečnan,
  3. fosforitan.