Český lékopis 1997

Natrii fusidas

Sodná sůl kyseliny fusidové

C31H47NaO6 r  538,70 CAS 751-94-0

Je to sodná sůl kyseliny (Z)-16β-acetoxy-3a, 11α-dihydroxy-4α, 8α, 14β-trimethyl-18-nor-5α,9β,13α-cholesta-17(20), 24-dien-21-ové; antimikrobiální látka produkovaná při růstu určitých kmenů Fusidium coccineum nebo získaná jiným způsobem. Počítáno na bezvodou látku, obsahuj e 97,5 % až 101,0 % sloučeniny C31H47NaO6

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je slabě hygroskopická, snadno rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se infračervená absorpční spektrofotometrie (2.2.24). 0,1 g se rozpustí v 5 ml vody R, přidá se 5 ml chloroformu R, 0,1 ml kyseliny fosforečné zředěné RS a 1 min se silně třepe. Vrstvy se nechají oddělit a spodní vrstva se zfiltruje přes vatu s vrstvou síranu sodného bezvodého R. Extrakce se opakuje ještě dvakrát pokaždé s 5 ml chloroformu R a spojené extrakty se odpaří za sníženého tlaku do sucha. Zbytek se suší 2 h nad oxidem fosforečným R za sníženého tlaku, potom se rozpustí v 1 ml chloroformu R, spektrum se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. kyseliny fusidové.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu HFZSaT

  Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 24 mg diethanolamoniumfusidatu CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R, kyseliny octové ledové R, cyklohexanu R a chloroformu R (2,5 + 10 + 10 + 80) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší v proudu teplého vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 3. 1 g se spálí. Zbytek vyhovuje zkoušce (a) na sodík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 1,5 g se rozpustí v 10 ml vody R. Roztok není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztok H6 (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.3). 7,5 až 9,0; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,125 g v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 5 mg kyseliny 3-ketofusidové CRL se rozpustí v 5 ml mobilní fáze. K 1,0 ml tohoto roztoku se přidá 0,20 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 20,0 ml. Porovnávací roztok (b). 20 µ zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající 3, Snásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku součet ploch píků, kromě hlavního píku a píku rozpouštědla, není větší než dvojnásobek plochy píku odpovídajícího sodné soli kyseliny fusidové na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (2,0 %). K píkům, jejichž plocha je menší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b), se nepřihlíží. Zkoušku lze hodnotit, jestliž e rozlišení mezi píkem kyseliny 3-ketofusidové a píkem sodné soli kyseliny fusidové na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) j e nejméně 2,5 a poměr signálu hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) k šumu je nejméně 3.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 2,0 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,500 g se rozpustí ve 30 ml vody R, přidá se 40 ml lihu 96% R a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS odpovídá 53,87 mg C31H47NaO6.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C.
  Separandum.