Český lékopis 1997

Phenoxymethylpenicillinum

R99

Fenoxymethylpenicilin

C16H18N2O5S Mr 350,39 CAS 87-08-1

Je to kyselina (2S,5R,6R)-6-fenoxyacetamido-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3,2,0]hep­tan-2-karboxylová produkovaná při růstu určitými kmeny Penicillium notatum nebo příbuznými organismy na živné půdě s obsahem vhodného prekurzoru nebo získaná jiným způsobem. Počítáno na bezvodou látku, součet procentuálních obsahů fenoxymethylpenicilinu a 4-hydroxyfenoxymethylpeni­cilinu je 95,0 % až 100,5 %.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek, slabě hygroskopický. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Zkouška Hodnota pH, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem fenoxymethylpenicilinu CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu H silanizovaného R.

  Zkoušený roztok. 25 mg se rozpustí v 5 ml acetonu R.

  Porovnávací roztok (a). 25 mg fenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v 5 ml acetonu R.

  Porovnávací roztok (b). 25 mg draselné soli benzylpenicilinu CRL a 25 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v 5 ml vody R.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 1 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů acetonu R a roztoku octanu amonného R (154 g/l), jehož pH bylo upraveno na hodnotu 5,0 kyselinou octovou ledovou R, (30 + 70) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, vystaví se působení par jodu do vzniku skvrn a hodnotí se na denním světle. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

 4. Asi 2 mg se převedou do zkumavky délky asi 150 mm a průměru 15 mm, zvlhčí se 0,05 ml vody R a přidají se 2 ml formaldehydu v kyselině sírové RS. Obsah zkumavky se promíchá kroužením; roztok je červenohnědý. Zkumavka se na 1 min vloží do vodní lázně; vzniká tmavě červenohnědé zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 2,4 až 4,0; měří se suspenze s 50 mg v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +186° až +200°, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g v 1-butanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (d) a izokraticky se eluuje zvolenou mobilní fází, dokud se nezaznamená pík fenoxymethylpenicilinu. Citlivost systému se nastaví tak, aby byl poměr signálu píku k šumu nejméně 3. Nastříkne se 20 µ1 porovnávacího roztoku (e). Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku (b) a izokraticky se eluuje. Bezprostředně po zaznamenání píku feno­xymethylpenicilinu se spustí lineární gradient.

Čas
(min)
Mobilní fáze A
% (V/V)
Mobilní fáze B
% (V/V)
Poznámky
0 - 20 60 → 0 40 → 100 lineární gradient
20 - 35 0 100 izokraticky
35 - 50 0 → 60 100 → 40 ustalování

Nastříkne se rozpouštěcí směs a stejným postupem se provede slepá zkouška. Na chromato­gramu zkoušeného roztoku (b) není plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku 4-hydro­xyfenoxymethylpenicilinu, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (e) (1 %).

4-Hydroxyfenoxymethylpenicilin. Nejvýše 4,0 %, počítáno na bezvodou látku, stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,5 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Rozpouštěcí směs. K 250 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného 0,2 mol/l RS se přidá 500 ml vody R a pH se upraví roztokem hydroxidu sodného R (8,4 g/1) na hodnotu 6,5 a potom se zředí vodou R na 1000 m1.

Zkoušený roztok (a). 50,0 mg se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 50,0 ml.

Zkoušený roztok (b). Připraví se bezprostředně před použitím. 80,0 mg se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 55,0 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 20,0 mg 4-hydroxyfenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí rozpouštěcí směsí na 100,0 MI.

Porovnávací roztok (c). 10 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL a 10 mg sodné soli benzylpenicilinu CRL se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 50 ml.

Porovnávací roztok (d). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí rozpouštěcí směsí na 20 m1. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí rozpouštěcí směsí na 50 m1.

Porovnávací roztok (e). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí rozpouštěcí směsí na 25,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Kolona se ustálí promýváním mobilní fází o poměru A : B je 60: 40. Nastříkne se 20 µl porovnáva­cího roztoku (c). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaném chromatogramu je rozlišení mezi dvěma hlavními píky nejméně 6,0 (v případě potřeby se upraví poměr mobilních fází A : B) a kapacitní poměr pro druhý pík (fenoxymethylpenicilin) je 5,0 až 7,0. Nastříkne se šestkrát,: porovnávací roztok (a).

Zkoušku lze hodnotit, jestliže je relativní směrodatná odchylka ploch hlavního píku nejvýše 1,0 %. Nastřikuje se střídavě zkoušený roztok (a) a porovnávací roztoky (a) a (b).

Obsah fenoxymethylpenicilinu v procentech se vypočítá vynásobením obsahu draselné soli fenoxymethylpenicilinu faktorem 0,902. Vypočítá se obsah 4-hydroxyfenoxymethylpenicilinu v procentech.

Uchovávání.

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.

Nečistoty

 1. benzylpenicilin,
 2. kyselina fenoxyoctová,
 3. kyselina (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3,2,0]heptan-2­-karboxylová (kyselina 6-aminopenicilanová),
 4. kyselina (2S,5R,6R)-6-[2-(4-hydroxyfenoxy)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1­-azabicyklo[3,2,0]heptan-2-karboxylová (4-hydroxyfenoxymethylpenicilin),
 5. kyselina (4S)-2-[(fenoxyacetamido)(karboxy)methyl]-5,5-dimethylthiazolidin-4-karboxylová (peniciloové kyseliny fenoxymethylpenicilinu),
 6. kyselina (2RS,4S)-2-[(fenoxyacetamido)methyl]-5,5-dimethylthiazolidin-4-karboxylová (peniloové kyseliny fenoxymethylpenicilinu).