Český lékopis 1997

Phenoxymethylpenicillinum kalicum

R99

Draselná sůl fenoxymethylpenicilinu

C16H17KN2O5S Mr 388,48 CAS 132-98-9

Je to draselná sůl kyseliny (2S,5R,6R)-6-fenoxyacetamido-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicy­klo[3,2,0]heptan-2-karboxylové produkovaná při růstu určitými kmeny Penicillium notatum nebo příbuznými organismy na živné půdě s obsahem vhodného prekurzoru nebo získaná jiným způsobem. Počítáno na bezvodou látku, součet procentuálních obsahů draselné soli fenoxymethylpenicilinu a draselné soli 4-hydroxyfenoxymethylpenicilinu je 95,0 % až 100,5 %.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustná ve vodě, prakticky nerozpustná v lihu 96 %.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. A a D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu H silanizovaného R.

  Zkoušený roztok. 25 mg se rozpustí v 5 ml vody R.

  Porovnávací roztok (a). 25 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v 5 ml vody R.

  Porovnávací roztok (b).25 mg draselné soli benzylpenicilinu CRL a 25 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v 5 ml vody R.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 1 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů acetonu R a roztoku octanu amonného R (154 g/l), jehož pH bylo upraveno na hodnotu 5,0 kyselinou octovou ledovou R, (30 + 70) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, vystaví se působení par jodu do vzniku skvrn a hodnotí se na denním světle. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

 3. Asi 2 mg se převedou do zkumavky délky asi 150 mm a průměru 15 mm, zvlhčí se 0,05 ml vody R a přidají se 2 ml formaldehydu v kyselině sírové RS. Obsah Zkumavky se promíchá kroužením; roztok je červenohnědý. Zkumavka se na 1 min vloží do voďní lázně; vznikne tmavě červenohnědé zbarvení.
 4. Vyhovuje zkoušce (a) na draslík (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 5,5 až 7,5. 50 mg se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 10 ml.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +215 ° až +230 °, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (d) a izokraticky se eluuje zvolenou mobilní fází, dokud se nezaznamená pík fenoxymethylpenicilinu. Citlivost systému se nastaví tak, aby byl poměr signálu píku k šumu nejméně 3. Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (e). Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku (b) a izokraticky se eluuje. Bezprostředně po zaznamenání píku feno­xymethylpenicilinu se spustí lineární gradient.

Čas
(min)
Mobilní fáze A
% (V/V)
Mobilní fáze B
% (V/V)
Poznámky
0 - 20 60 → 0 40 → 100 lineární gradient
20 - 35 0 100 izokraticky
35 - 50 0 → 60 100 → 40 ustalování

Nastříkne se rozpouštěcí směs a stejným postupem se provede slepá zkouška. Na chromato­gramu zkoušeného roztoku (b) není plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku 4-hydro­xyfenoxymethylpenicilinu, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (e) (1 %).

Draselná sůl 4-hydroxyfenoxymethylpenicilinu. Nejvýše 4,0 %, počítáno na bezvodou látku, stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve zkoušce Stanovení obsahu.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1 %;stanoví se s 1,000 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Rozpouštěcí směs. K 250 ml dihydrogenfosforečnanu draselného 0,2 mol/l RS se přidá 500 ml vody R a pH se upraví roztokem hydroxidu sodného R (8,4 g/l) na hodnotu 6,5 a potom se zředí vodou R na 1000 ml.

Zkoušený roztok (a). 50,0 mg zkoušené látky se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 50,0 ml.

Zkoušený roztok (b). Připraví se bezprostředně před použitím. 80,0 mg zkoušené látky se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 50,0 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v roz­pouštěcí směsi a zředí sejí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 20,0 mg 4-hydroxyfenoxymethylpenicilinu CRL se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí se jí na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí rozpouštěcí směsí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 10 mg draselné soli fenoxymethylpenicilinu CRL a 10 mg sodné soli benzylpenicilinu CRL se rozpustí v rozpouštěcí směsi a zředí sejí na 50 ml.

Porovnávací roztok (d). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí rozpouštěcí směsí na 20 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí rozpouštěcí směsí na 50 ml.

Porovnávací roztok (e). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí rozpouštěcí směsí na 25,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Kolona se ustálí promýváním mobilní fází o poměru A : B je 60: 40. Nastříkne se 20 µl porovnáva­cího roztoku (c). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na získaném chromatogramu je rozlišení mezi dvěma hlavními píky nejméně 6,0 (v případě potřeby se upraví poměr mobilních fází A : B) a kapacitní poměr pro druhý pík (fenoxymethylpenicilin) je 5,0 až 7,0. Nastříhne se šestkrát porovnávací roztok (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže je relativní směrodatná odchylka ploch hlavního píku nejvýše 1,0 %. Nastřikuje se střídavě zkoušený roztok (a) a porovnávací roztoky (a) a (b).

Vypočítá se obsah draselné soli fenoxymethylpenicilinu v procentech. Obsah draselné soli 4­-hydroxyfenoxymethylpenicilinu v procentech se vypočítá vynásobením obsahu 4-hydroxyfeno­xymethylpenicilinu faktorem 1,104.

Uchovávání.

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.

Nečistoty

 1. benzylpenicilin,
 2. kyselina fenoxyoctová,
 3. kyselina (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyklo[3,2,0]heptan-2-karboxy­lová (kyselina 6-aminopenicilanová),
 4. kyselina (2S,5R,6R)-6-[2-(4-hydroxyfenoxy)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicy­klo[3,2,0]heptan-2-karboxylová (4-hydroxyfenoxymethylpenicilin),
 5. kyselina (4S)-2-[(fenoxyacetamido)(karboxy)methyl]-5,5-dimethylthiazolidin-4-karboxylová (peniciloové kyseliny fenoxymethylpenicilinu),
 6. kyselina (2RS,4S)-2-[(fenoxyacetamido)methyl]-5,5-dimethylthiazolidin-4-karboxylová (peniloové kyseliny fenoxymethylpenicilinu).