Český lékopis 1997

Prednicarbatum

2000

Prednikarbat

C27H36O8 Mr 488,58 CAS 73771-04-7

Je to 17-[(ethoxykarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-3,20-dioxo-1,4-pregnadien-21-ylpropionat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 102,0 % C27H36O8.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v acetonu, mírně rozpustný v propylenglykolu.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem prednikarbatu CRL. Jestliže se spektra získaná v pevném stavu liší, rozpustí se odděleně zkoušená látka a referenční látka v co nejmenším množství lihu 96% R, odpaří se na vodní lázni do sucha a opět se zaznamenají spektra za použití zbytků.
 2. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu F, 54 pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 10 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se jí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 10 mg prednikarbatu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů methanolu R a dichlormethanu R (1 + 9) a zředí se jí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (b). 5 mg prednisolonacetatu CRL se rozpustí v 5 ml porovnávacího roztoku (a).

  Na vrstvu se odděleně nanese po 5 pl každého roztoku. Pňpraví se mobilní fáze přidáním směsi objemových dílů vody R a methanolu R (1,2 + 8) ke směsi objemových dílů etheru R a dichlormethanu R (15 + 77). Vyvíjí se po dráze 15 cm. Vrstva se nechá uschnout na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Pak se vrstva postříká kyselinou sírovou v lihu RS a zahřívá se při 120 °C 10 min nebo tak dlouho, dokud se neobjeví skvrny. Po vychladnutí se vrstva pozoruje v denním světle a v ultrafialovém světle při 365 nm. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením v denním světle, fluorescencí v ultrafialovém světle při 365 nm a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou dvě zřetelně oddělené skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +60° až +66°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,250 g v lihu 96% R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) způsobem popsaným ve Stanovení obsahu.

  Nastříkne se 20 μl porovnávacího roztoku (a). Nastaví se citlivost systému tak, aby výšky dvou hlavních píků na získaném chromatogramu činily asi 50 % celé stupnice zapisovače. Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy prednikarbatu asi 17 min a nečistoty F asi 19 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky prednikarbatu a nečistoty F není menší než 3,0; jestliže není tohoto rozlišení dosaženo, upraví se složení mobilní fáze.

  Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku odpovídajícího nečistotě F není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1 %), plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku nečistoty F, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %) a součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než čtyřnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2 %). Nepřihlíží se k píkem, jejichž plocha je menší než 0,025násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Roztoky se připravují bezprostředně před použitím.

  Zkoušený roztok. 30,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 3 mg prednikarbatu nečistoty F CRL se rozpustí v mobilní fázi, přidá se 5,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 100,0 ml. 1,0 ml se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 200,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 30,0 mg prednikarbatu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 20 pl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy prednikarbatu asi 17 min a nečistoty F asi 19 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píkem prednikarbatu a píkem nečistoty F není menší než 3,0; jestliže není tohoto rozlišení dosaženo, upraví se složení mobilní fáze.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (c). Nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu činila nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku. Vypočítá se obsah prednikarbatu v procentech.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. prednisolon,    
  2. prednisolon-17-ethylkarbonat,    
  3. prednisolon-21-propionat,
  4. prednisolon-21-ethylkarbonat,
  5. prednisolon-17-ethylkarbonat-21-acetat,  
  6. 1,2-dihydroprednikarbat.