Český lékopis 1997

Quinidini sulfas

Chinidiniumsulfat

Synonyma. Chinidini sulfas, Chinidinium sulfuricum

C40H50N4O8S .  2H2O Mr 782,95
Mr bezvodého 746,92
CAS 6591-63-5

Je to dihydrát bis[(8R,9S)-6'-methoxy-9-cinchonanolium]sulfatu. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C40H50N4O8S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo lesklé bezbarvé jehličkovité krystalky. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný ve vroucí vodě a v lihu 96%, prakticky nerozpustný v acetonu a v etheru.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

  Zkoušený roztok. 0,10 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10 ml.

  Porovnávací roztok. 0,10 g chinidiniumsulfatu CRL se rozpustí v methanolu R a zřeďí se jím na 10 ml.

  Na vrstvu se nanesou odděleně 4 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí objemových dílů diethylaminu R, etheru R a toluenu R (10 + 24 + 40) po dráze 15 cm. Vrstva se suší 15 min v proudu vzduchu a vyvíjení se opakuje. Pak se vrstva 30 min suší při 105 °C a po ochlazení se postříká zkoumadlem jodoplatičitým R. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 2. Asi 5 mg se rozpustí v 5 ml vody R, přidá se 0,2 ml bromové vody RS a 1 ml amoniaku zředěného RS2; vzniká zelené zbarvení.

 3. 0,1 g se rozpustí ve 3 ml kyseliny sírové zředěné RS a zředí se vodou R na 100 ml; vznikne intenzívně modrá fluorescence, která téměř zmizí po přidání 1 ml kyseliny chlorovodíkové R.
 4. Asi 50 mg se rozpustí v 5 ml horké vody R, po ochlazení se přidá 1 ml dusičnanu stříbrného RSI a promíchá se skleněnou tyčinkou; po několika minutách vznikne bílá sraženina, která s e rozpustí po přidání kyseliny dusičné zředěné RS.
 5. Vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 0,500 g se rozpustí v kyselině chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a zředí se jí na 25,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ6 (2.2.2, Metoda II).

  Hodnota pH (2.2.4). 6,0 až 6,8; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,10 g zkoušené látky ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10 ml.

  Specifická optická otáčivost (2.2.7). +275 ° až +290 °, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok S.

  Jiné chinové alkaloidy. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí, je-li třeba mírným zahřátím, v 5 ml mobilní fáze a zředí se jí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (a). 20 mg chininiumsulfatu CRL se rozpustí, je-li třeba mírným zahřátím, v 5 ml mobilní fáze a zředí se jí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (b).20 mg chinidiniumsulfatu CRL se rozpustí, je-li třeba mírným zahřátím, v 5 ml mobilní fáze a zředí se jí na 10 ml.

  Porovnávací roztok (c). K 1 ml porovnávacího roztoku (a) se přidá 1 ml porovnávacího roztoku (b).

  Porovnávací roztok (d). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (e). 10 mg thiomočoviny R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Postupně se nastříkne po 10 µl porovnávacího roztoku (b) a porovnávacího roztoku (e). Je-li třeba, upraví se koncentrace acetonitrilu v mobilní fázi tak, aby na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byl kapacitní poměr píku chinidinu 3,5 až 4,5, přičemž se t á vypočítá z píku thiomočoviny na chromatogramu porovnávacího roztoku (e).

  Pak se postupně nastříkne po 10 µl porovnávacích roztoků (a), (b), (c) a (d). Na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je hlavní pík odpovídající chininu a pík odpovídající dihydrochininu, jehož retenční čas vztažený k chininu je asi 1,4. Na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je hlavní pík odpovídající chinidinu a píle odpovídající dihydrochinidinu, fehož retenční čas vztažený k chininu je asi 1,2. Na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) jsou 4 píky odpovídající chinidinu, chininu, dihydrochinidinu a dihydrochininu, které se identifikují porovnáním svých retenčních časů s retenčními časy odpovídajících píků na chromatogramech porovnávacích roztoků (a) a (b).

  Zkoušku lze hodnotit, jestliže

  Nastříkne se 10 µl zkoušeného roztoku a zaznamená se chromatogram po dobu odpovídající 2,5násobku retenčního času hlavního pípu. Pak se vypočte obsah příbuzných látek v procentech z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku normalizovaným postupem, přičemž se neberou v úvahu plochy píků, které jsou menší, než je plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d).

  Obsah dihydrochinidinu není větší než 15 %; obsah žádné příbuzné látky eluované před chinidinem není vyšší než 5 %;obsah žádné jiné příbuzné látky není větší než 2,5 %.

  Ztráta sušením (2.2.32). 3,0 % až 5,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 130 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,200 g se rozpustí ve 20 ml acetanhydridu R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,15 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 24,90 mg C40H50N4O8S.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
  Separandum.